Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Domovská stránka > O nás > Ekoškola > Školní rok 2013/2014 > Aktivity školy ve školním roce 2012-2013 vedoucí k získání označení Ekoškola

Aktivity školy ve školním roce 2012-2013 vedoucí k získání označení Ekoškola

I v tomto školním roce jsme environmentální výchovu zaměřili do všech vyučovaných předmětů a odborného výcviku, a to jak formou přímé environmentální výchovy, tak i plněním průřezového tématu Člověk a životní prostředí s cílem vedení žáků k principům udržitelného rozvoje.

enersol

Přihlásili jsme se do programu Ekoškola a naše činnost v rámci environmentální výchovy byla zaměřena na splnění všech podmínek k získání mezinárodního označení Ekoškola a na spolupráci naší školy s technickou školou pro obnovitelnou energii ve Waldmünchenu, která je zaměřena na zpracování alternativní biomasy, výrobu a využití bioplynu, využití tepelných čerpadel a na fotovoltaiku.

 Zaměstnanci naší školy se zúčastnili dvou seminářů pořádaných Technickou školou ve Waldmünchenu na téma „Základy využívání energií“ (8. 12. 2012 a 20. 4. 2013). O  projektovém dni  „Den Země“ tato škola připravila pro 144 našich žáků a pedagogů exkurzi do elektrárny  na biomasu, do bioplynové stanice a vodní elektrárny a formou přednášky i praktické ukázky se žáci i pedagogové seznámili s činností tepelného čerpadla a fotovoltaického článku.

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Žáci a učitelé spolu aktivně spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Ze školy se stává něco víc než jen kamenná budova, kam si chodí žáci pro informace. Stává se z ní centrum, které stahuje pozornost rodičů, okolí a nutí tak uvažovat o světě a o tom, jakou odpovědnost máme za místo, kde žijeme, ale také za místa, která jsou tisíce kilometrů vzdálená.

 Postup práce je určen 7 kroky, které školu a její Ekotým provedou celým programem a zaručí naplnění kriterií pro získání mezinárodního ocenění Ekoškola. Program Ekoškola neprobíhá pouze v České republice, ale také  v dalších 52 zemích světa a celosvětově se ho účastní přes 25 000 škol. Jeho mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education).  

V programu Ekoškola žáci vytvořili Ekokodexy se zaměřením na jednotlivé učební obory a byl zvolen Ekotým, jehož členy jsou žáci a žákyně prvních ročníků. Stmelení Ekotýmu proběhlo 7. června 2013 na ukázkové a výukové akci v rámci projektu Poznávej les, kterou pořádaly Domažlické městské lesy,s.r.o.

 Na naší škole proběhly během školního roku i další akce zaměřené na environmentální výchovu a na principy udržitelného rozvoje.

Jako již tradičně se naši žáci zapojili do  programu environmentálního vzdělávání Enersol na téma: Úspory energií, obnovitelné zdroje energií, snižování emisí v dopravě. Soutěže žákovských prací Enersolu 2013, která proběhla na Krajské konferenci Plzeňského kraje Enersol 2013 dne 7. Března 2013 v prostorách SOUE v Plzni, se zúčastnilo 9 žáků. Martin Bureš s prací na téma „Toyota Prius hybrid“, Jan Jaroslav Petrásek s prací na téma „Jaderná energie“ a žáci Michal Bělohlávek, Lukáš Heinrich, Michael Plecitý, Alžběta Slámová, Pavel Škvareniak, Zdeněk Böhm a Lukáš Mandlík zpracovali návrhy na logo a plakát Enersolu. Se svými návrhy se Michael Plecitý umístil na 3. místě a Zdeněk Böhm v této kategorii zvítězil.

Naše škola využila nabídky odborných přednášek v rámci projektu „Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU“, a to dvěma přednáškami k Mezinárodnímu dni ptactva a dvěma přednáškami k projektovému dni Den Země

Na přednáškách ke Dni ptactva  seznámil  přítomné Mgr. Jiří Kout PhD. ze Západočeské univerzity v Plzni s pestrou říší ptáků a s poznatky z jejich života. Své přednášky doplnil Jiří Kout i o obrázky. Žáci tak mohli vidět a dozvědět se, jak vypadal největší pták na světě, kde žil a proč vyhynul blboun nejapný, jak vypadají supi a kondoři a proč mají holou hlavu, podle čeho se řídí na své cestě stěhovaví ptáci, jak to je s rozmnožováním pštrosa a plno dalších zajímavostí z říše ptactva. Na závěr přednášek se z reproduktorů ozýval ptačí zpěv a žáci poznávali druh zpívajícího ptáčka. Den ptactva si žáci připomněli i během výuky. Při občanské nauce a ekologii se vyučující zaměřili na význam ptactva pro ochranu životního prostředí, v českém jazyce si žáci připomněli lidová moudra, ve kterých se objevují ptáci a co které znamená. A tak přemýšleli, proč ranní ptáče dál doskáče, zadarmo ani kuře nehrabe, proč je lepší vrabec v hrsti než holub na střeše, kdo se chlubí cizím peřím a kdo krade jako straka. Žáci také zpracovávali slohovou práci na téma: Co si ptáci vyprávějí. V cizích jazycích se žáci zaměřili na překlad přísloví a lidových moudrostí a na překlad názvů ptáků. Den ptactva byl podle zaměření připomenut i v jiných předmětech s cílem ukázat a vysvětlit žákům krásu a rozmanitost přírody, které je ptactvo součástí, a nutnost vážit si jí a chránit ji i pro další generace.

  Přednášky ke Dni Země byly na téma Ekosystémy a Invazní rostliny. Přednášející RNDr. Mgr. Zdenka Chocholoušková PhD. ze Západočeské univerzity v Plzni seznámila přítomné s přírodními i umělými ekosystémy, vysvětlila vztahy a vazby, které v každém ekosystému zajišťují rovnováhu mezi jednotlivými druhy rostlin a živočichů a následky narušení těchto vazeb, které mohou mít katastrofální následky pro lidstvo. V druhé přednášce RNDr. Chocholoušková seznámila žáky s invazními rostlinami na našem území a s problémy, které tyto rostliny způsobují.

 V českém jazyce proběhla literární soutěž na volný literární útvar (výklad, úvaha, popis) k Mezinárodnímu roku obnovitelných zdrojů energie pro každého. Nejlepší práce byly vystaveny v ekokoutku.

Žáci během celého školního roku aktualizovali nástěnku EVVO a výstavu přírodnin, které získali na exkurzích do přírody.

 

 

 

 

 

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01