Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice

gastronomie švp

školní vzdělávací program

Gastronomické služby

Profil absolventa

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice

Adresa školy: Prokopa Velikého 640, Domažlice

 Název školního vzdělávacího programu: Gastronomické služby

Kód a název oboru vzdělání: Studijní obor: 65-41-L/01 Gastronomie

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium

Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška – vysvědčení o maturitní zkoušce

Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou je náročný na manuální a intelektové dovednosti žáků při uplatnění tvořivého a logického myšlení a estetického vnímání. Vyučující vedou žáky k trpělivé a soustavné práci a usilují o to, aby si žáci vytvořili kladný vztah ke zvolenému oboru a získali správné pracovní návyky. Vzdělávací program umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí a manuálních a intelektových dovedností potřebných k vykonávání povolání v oblasti gastronomických služeb. Při sestavování a naplňování ŠVP je respektována snaha o vybavení absolventa takovými znalostmi, dovednostmi a postoji, které mu umožní dobré uplatnění na trhu práce. Při sestavování obsahu vzdělávání jsou respektovány požadavky sociálních partnerů příslušné odbornosti. Učivo odborných předmětů je vybráno s ohledem na možnosti pracovního uplatnění absolventa v různých typech provozních jednotek v regionu.

Vzdělávání ve všeobecně vzdělávacích předmětech je zaměřeno na rozvíjení základních poznatků, rozvíjení komunikačních dovedností v mateřském jazyce i v cizích jazycích, rozšíření ekonomických znalostí a praktické využití poznatku a dovedností z oblasti informační a komunikační techniky. Odborné předměty jsou zaměřeny na získání přehledu o potravinách a nápojích, osvojení si technologických postupů při přípravě pokrmů a nápojů. V teoretické výuce i při praxi se žáci seznamují se zařízením gastronomických provozoven a používaným inventářem, získávají vědomosti o stolničení a obsluze hostů. Cílem praxe je praktické osvojení dovedností a aplikace všeobecných a odborných dovedností v různých oblastech gastronomického provozu. V teorii i praxi jsou žáci vedeni k hospodárnému zacházení s potravinami a k ekologickému chování, ke slušnému chování a k dodržování hygienických předpisů a předpisů bezpečnosti práce.

Podle Individuálního vzdělávacího plánu (IVP) mohou být vzděláváni i žáci dlouhodobě nemocní, ženy na mateřské dovolené nebo žáci v trvalém zaměstnání. Tito žáci mají zpracovaný IVP, tj. obsah a rozsah učiva, způsob přezkoušení, termíny uzavření pololetního hodnocení, počet hodin praxe za měsíc. Cíl vzdělávání těchto žáků je stejný jako u žáků běžného denního studia.

Popis uplatnění absolventa v praxi

Absolvent se může uplatnit v oblasti pohostinství, společného stravování a v hotelovém provozu. Může pracovat ve všech druzích restauračních a hotelových středisek (např. restaurace, kavárna, vinárna, bar, hotel, penzion…). Je schopen pracovat na všech úsecích stravovacích služeb.

(recepce, stravovací a ubytovací úsek, úsek služeb a další). Žák bude připraven zastávat pracovní pozici na úrovni středního managementu.

Očekávané výsledky vzdělávání (kompetence) absolventa

 • absolvent bude připraven využívat technologická zařízení, organizovat potřebné činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce
 • dokáže připravit pokrmy české kuchyně a pokrmy racionální výživy
 • orientuje se v sortimentu potravin a nápojů a jejich gastronomické využitelnosti
 • je schopen organizovat pracovníky a činnosti k zabezpečení plynulého provozu
 • dodržovat zásady v oblasti hygieny, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vnitropodnikových směrnic
 • projednává a řeší reklamace zákazníků
 • provádí některé pokladní operace a směnárenskou činnost
 • ve styku s hostem bude připraven jednat profesionálně a komunikovat ve dvou cizích jazycích
 • přijímá a eviduje hosty, poskytuje informace o nabízených službách, kontroluje jakost a kvalitu poskytovaných služeb
 • projednává a přijímá objednávky od zákazníků
 • zajišťuje technické vybavení a údržbu určeného úseku
 • ovládá postup založení podniku, dokáže rozlišovat jednotlivé formy podnikání, orientuje se v jednotlivých podnikových činnostech jako je financování, daňová evidence, účetnictví
 • orientuje se v tržní ekonomice a je schopen uplatnit se na trhu práce
 • dokáže využít marketingové nástroje k prezentaci provozovny, k nabídce služeb a výrobků
 • orientuje se v moderních formách prodeje v gastronomii
 • dále je připraven po získání nezbytné praxe v oboru založit si vlastní firmu a organizovat v ní práci.
 • pracuje s PC, využívá internet a další zdroje informaci, dovede se jasně a srozumitelně vyjadřovat v písemné i ústní formě.

Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit pracovníka, který se dobře umístí na trhu práce, případně bude schopen reagovat na měnící se podmínky trhu práce.

 • jedná se zákazníky, zajišťuje nabídku, výrobu a ovládá moderní formy prodeje výrobků
 • připraví pokrmy české kuchyně, typické pokrmy zahraničních kuchyní a pokrmy racionální výživy
 • ovládá základy jednoduché a složité obsluhy
 • upraví tabuli pro různé příležitosti vč. slavnostního menu
 • má přehled o výživě, rozlišuje druhy diet a alternativní způsoby stravování
 • určuje spotřebu základních surovin a konveniencí při výrobě a kalkuluje ceny výrobků
 • kontroluje kvalitu provedené práce
 • bezpečně používá a udržuje technické a technologické zařízení v gastronomickém provozu
 • sestavuje menu pro různé příležitosti, jídelní a nápojový lístek podle gastronomických pravidel
 • osvojil si práci s odbornou literaturou a vhodně použije technologické postupy
 • pracuje s pokladními systémy, ovládá různé způsoby vyúčtování s hostem
 • chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
 • orientuje se v dodavatelsko-odběratelské síti
 • zajistí základní operace personálního charakteru
 • vede administrativní agendu a evidenci spojenou s obchodní činností podniku
 • vede účetnictví a daňovou evidenci s použitím prostředků informačních technologií
 • řeší mimořádné situace plynoucí z různých obchodních činností
 • dokáže dodržovat zásady ochrany ŽP při likvidaci odpadu

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání

 • přijímání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb.
 • úspěšné ukončení základního vzdělání
 • splnění kriterií přijímacího řízení stanovených pro daný školní rok
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru vzdělání

Zdravotní způsobilost

Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je způsobilý příslušný registrovaný praktický lékař. Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo předpokládaného uplatnění.

Způsob ukončení vzdělání

Ukončené maturitní zkouškou podle příslušných právních norem a poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím předpisem.

Organizace maturitní zkoušky

Maturitní zkouška má podle současného školského zákona a jeho novelizace dvě části, společnou a profilovou.

Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části.

Společná část maturitní zkoušky

Skládá se ze tří zkoušek. Aby žák vykonal společnou část, musí úspěšně složit všechny tři zkoušky. Všechny zkoušky společné části zadává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve stejném termínu a za stejných podmínek. Ministerstvo určuje v rozsahu daném zákonem obsah a formu zkoušek, stanoví také kriteria hodnocení.

Všichni maturanti vykonají ve společné části tyto zkoušky:

a) z českého jazyka

b) z cizího jazyka

c) volitelnou zkoušku – matematiky, společenskovědního základu

Profilová část maturitní zkoušky:

Profilová část obsahuje tři povinné zkoušky, které žák musí úspěšně absolvovat, aby profilovou část vykonal. Kromě těchto povinných zkoušek si žák může zvolit až 4 zkoušky nepovinné.

Profilová část maturitní zkoušky slouží k profilaci žáků školy s ohledem na specifika a možnosti školy a ve vztahu k možnostem uplatnění absolventa na trhu práce v regionu, případně jeho dalšího studia.

Na rozdíl od společné části stanovuje jejich obsah, formu, témata a termíny zkoušek ředitel školy.

Maturanti vykonají profilovou část maturitní zkoušky v této struktuře:

a) ústní zkouška z ekonomických předmětů (ekonomika, účetnictví)

b) ústní zkouška z odborných předmětů (technologie, stolničení, potraviny a výživa)

c) praktická maturitní zkouška

Konkrétní podobu profilové části maturitní zkoušky určí škola v průběhu školního roku.

Pojetí výuky

Metody a formy výuky jsou voleny s ohledem na obsah konkrétního učiva a výsledku vzdělávání, kterého se má dosáhnout. Učitelé volí metody podle svých potřeb a zkušeností a s ohledem na charakter vyučovaného předmětu. Uplatňují vhodnou motivaci, která stimuluje práci žáků a nejčastěji se opírá o zájem o zvolený učební obor. Podobné aplikační příklady jsou vybírány tak, aby se týkaly problematiky odborných předmětů. Důraz je kladen na podporování samostatné práce žáků, především na osobní zodpovědnost a samostatnost, schopnost kooperace a týmové spolupráce se záměrem odpovídajícího sebehodnocení a poznání svých možností a ovlivňování žákovských postojů – samostatné práce žáků, skupinové práce, brainstorming, referáty, prezentace písemné, ústní a jiné, společné hodnocení, analýza výsledků. Důležitou složkou teoretické výuky je používání názorných pomůcek v různé formě, které žákovi usnadňují pochopení učiva, jako vzorky, nástěnné obrazy, zvukové nahrávky, instruktážní a výukové video, exkurze. K procvičování a upevňování učiva se využívají různé formy ústních, písemných a praktických cvičení, soutěže, simulační metody, projekty apod. Velký důraz je kladen na vytváření mezipředmětových vazeb, které rozšiřují klíčové kompetence žáka. Součástí výuky jsou besedy s odborníky, návštěvy výstav, odborné exkurze, soutěže, skupinové projekty a různé formy zapojení žáků do prezentačních akcí školy.

Cvičení a odborná praxe umožňuje žákům využití teoretických poznatků v praxi, ověření a rozšíření odborných znalostí a pěstování dovedností potřebných pro daný obor tak, aby žák získal jistotu při provádění praktických činností, byl samostatný, dokázal prakticky použít nabyté znalosti při řešení a plnění praktického úkolu. Žáci jsou vedeni k odpovědnosti za plnění úkolů a kvalitu vykonané práce jednotlivce i kolektivu. Používané metody rozvíjí komunikační dovednosti, estetické cítění, upevňování pracovních návyků.

Podle osobních zájmů si mohou žáci rozšířit své odborné dovednosti o speciální kurzy – např.

barmanský kurz, kurz studené kuchyně aj.

Hodnocení žáků

Při hodnocení žáků je používané slovní hodnocení a numerické hodnocení. Hodnocení žáků se řídí Klasifikačním řádem školy, který uvádí kritéria hodnocení chování žáků, výchovná opatření, kritéria hodnocení výsledku vzdělávání a podmínky opravných zkoušek.

Hodnocení žáků vyplývá z dílčí klasifikace žáka během pololetí. Příslušný vyučující učitel předmětu využívá k hodnocení znalostí žáka různé druhy zkoušek - písemné práce vypracované jednotlivci i výsledky skupinové práce, praktické práce nebo ústní zkoušení, prezentace projektu aj., sleduje průběžně výkon žáka, jeho aktivity při vyučování a připravenost na vyučování.

Při klasifikaci je hodnocena ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, kvalita a rozsah získaných dovedností, schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti, samostatnost při řešení teoretických a praktických úkolů, schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky získané při praktických činnostech, samostatnost a tvořivost.

V předmětech praktického zaměření se hodnotí také vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, osvojení si praktických dovedností a návyků, využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa.

Součástí hodnocení žáků je i hodnocení chování a vystupování žáků a prezentování školy, výsledky žáků při soutěžích, výsledky skupinových projektů apod.

Rozvíjení klíčových kompetencí

Během studia je žák veden tak, aby si byl vědom svých osobních možností a kvalit, aby uměl pracovat samostatně i v týmu. Výuka pomáhá rozvoji osobnosti a vytváří předpoklady k tomu, aby se žák správně zapojil do společnosti a měl možnost dalšího rozvoje.

Jednotný přístup pedagogů se promítá v jednotných požadavcích na chování žáka ve škole i na akcích organizovaných školou, na vytváření příznivého klimatu ve škole. Upevňování a rozvíjení sociálních kompetencí vede k vhodnému zapojení žáka do kolektivu, ve kterém uplatní své schopnosti a bude i umět respektovat druhé a spolupracovat s nimi.

Komunikační dovednosti jsou rozvíjeny na úrovni verbální, písemné i s využitím ICT. Oblast ICT je zaměřena nejen na osvojení dovedností práce s těmito technologiemi, ale také na vhodném využití těchto znalostí pro svůj osobní i pracovní život.

Výchovný a vzdělávací proces je veden tak, aby se žák choval zodpovědně při plnění pracovních úkolů a aby zodpovídal za své jednání v různých občanských i pracovních situacích. Rozvíjení klíčových kompetencí je vhodně zařazeno do všech předmětů. Proces uplatňování klíčových kompetencí je veden tak, aby byl soustavný a vykazoval vývojový posun během studia.

Žák je veden k tomu, aby dokázal:

Kompetence k učení:

 • řešit předkládané problémové situace, žák promyslí způsob využitím vlastního úsudku a zkušeností
 • vyhledávat a třídit informace a poznatky vhodné k řešení předloženého problému

Kompetence k řešení problémů:

 • rozpoznávat problém a vybírat vhodné metody k jeho řešení
 • řešit samostatně nebo ve skupině navozené situace
 • používat příslušnou terminologii

Komunikativní kompetence:

 • vyjadřovat logicky své myšlenky
 • kultivovat projev žáka
 • porozumět různým způsobům zápisů a symboliky v informační a komunikační terminologii
 • využívat tuto terminologii při komunikaci s okolím

Personální a sociální kompetence:

 • podílet se na utváření příjemné atmosféry v průběhu vyučování
 • pomáhat žákům nacházet správné místo ve skupině a zapojit se do diskuzí

Občanské kompetence a kulturní povědomí:

 • vést žáky k ohleduplnosti a umění respektovat názory jiných
 • pomáhat žákům uvědomovat si svá práva a povinnosti
 • učit žáky se chovat v zájmu podpory a ochrany zdraví

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám:

 • plnit předložené úkoly
 • využívat získané znalosti a dovednosti v zájmu jejich vlastního rozvoje a své přípravy na budoucnost
 • zacházet s nástroji informačních a komunikačních technologií, žák má přehled o principu jejich činnosti

Matematické kompetence:

 • znalost základních matematických vztahů vázajících se k probíranému učivu

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií

 • ovládat uživatelsky počítač
 • získávat informace z celosvětové sítě pro svou potřebu
 • komunikovat prostřednictvím sítě se svým okolím
 • využívat základní programové vybavení a další aplikace

Odborné kompetence

 • dokázat rozlišit vlastnosti a technologickou využitelnost základních druhů potravin a nápojů
 • ovládat způsoby skladování potravin a nápojů
 • mají přehled o výživě a prosazují zásady racionální výživy

Začleňování průřezových témat

Zařazení průřezových témat do výuky je zaměřeno tak, aby si žák uvědomil vzájemnou použitelnost a souvislost znalostí a dovedností z různých vzdělávacích oblastí. Průřezová témata výrazně formují charakter žáků a jejich postoje, a proto jsou zařazována do všech ročníků vždy podle vhodné vazby na učivo.

Téma Občan v demokratické společnosti napomáhá rozvoji sociálních kompetencí žáků. Zejména v prvním ročníku se zařazují témata k pochopení postavení člověka ve společnosti, formování postojů žáků, aby byli schopni vytvořit dobrý třídní kolektiv, dovedli se navzájem respektovat a pomáhat si - besedy o historii města a regionu, hry zaměřené na vzájemné poznávání se a stmelování kolektivu. Další oblastí je formování názorů mladých lidí a orientace na správné hodnoty života - besedy a přednášky o nebezpečí návykových látek, nebezpečí šikany, o pěstování zdravého životního stylu aj. Velký význam má jednotný přístup všech pedagogů k chování žáků. Žáci i pedagogové jsou si vědomi, že všichni vytváří image školy zvláště ve vztahu k veřejnosti. Do této oblasti spadá i vyhledávání problémových žáků, kteří narušují kolektiv, a řešení těchto záležitostí se uskutečňuje ve spolupráci s výchovným poradcem.

Téma Člověk a životní prostředí vede k pochopení významu přírody a správného chování člověka v přírodě. Toto téma se dobře začleňuje do odborného učiva, kde se klade důraz na pochopení závislosti člověka na přírodních surovinách, správném hospodaření s výrobky, na odpovědnosti člověka za zachování udržitelného rozvoje společnosti. Formou rozhovoru, besed si žáci uvědomují souvislost různých činností člověka s životním prostředím.

Téma Člověk a svět práce je vhodně realizováno v motivačních metodách, kdy je v žácích formován dobrý vztah ke zvolenému oboru. Seznamují se s náročností oboru, učitelé pěstují v žácích touhu po uplatnění a odborném růstu, učí je řešit problémové situace. Ve třetím ročníku jsou zařazeny exkurze na Úřad práce a procvičovány dovednosti, které mohou žákům pomoci při hledání zaměstnání – sepsání žádosti o místo, sepsání životopisu, vyhledávání nabídek, nácvik rozhovorů a další.

Realizace tématu Informační a komunikační technologie spočívá ve zdokonalování schopností žáků pracovat s různými prostředky informačních a komunikačních technologií. Výuka předmětu ICT je rozložena do celého průběhu studia. Nejdříve je zařazeno ovládání základního softwaru a osvojení si dovednosti při práci s internetem. V dalších ročnících jsou tyto dovednosti dále rozvíjeny a propojovány s dalšími předměty. V hodinách ICT tak mohou žáci v rámci aplikací plnit úkoly zadané učiteli jiných předmětů. Podle kapacitních možností mohou odbornou učebnu využívat i učitelé jiných předmětů.

Předmět: POTRAVINY A VÝŽIVA

počet vyučovacích hodin na studium: 2 - 2 - 2 -2hodin/týden (celkem 256 hodin)

Obecné cíle předmětu

Obsahový okruh poskytuje žákům znalosti týkající se hygieny v gastronomii, výživy a sortimentu potravin a nápojů. Poznatky o potravinách a nápojích a způsobech jejich využití aplikují žáci při přípravě pokrmů. Důraz je kladen na znalost a uplatňování zásad racionální výživy spojené se zdravým životním stylem a na sledování trendů ve stravování. Žáci si osvojí poznatky o léčebné výživě a o alternativních způsobech stravování, stravování cizinců a mají přehled o způsobech konzervace, skladování a uchovávání potravin a polotovarů. Žáci jsou vedeni k odpovědnému vztahu k majetku, k bezpečnému a šetrnému zacházení s potravinami a nápoji. Mají přehled o jednotlivých potravinách, složení, průmyslovém zpracování a uplatnění ve výživě.

Charakteristika učiva:

Obsah učiva vychází z obsahového okruhu RVP - Výživa.

Vzdělávání směřuje k:

 • získání znalostí o potravinách, polotovarech, nápojích i hotových výrobcích, jejich správném skladování a uchovávání, dodržování hygieny
 • uplatnění znalostí výroby potravin, nápojů a jejich využití
 • orientaci v dietním systému s ohledem na fyziologii výživy

Vyučovací předmět je úzce spjat s technologií přípravy pokrmů, stolničením, odborným výcvikem.

Předmět: TECHNOLOGIE

počet vyučovacích hodin na studium: 2 - 2 - 2 -2 hodin/ týden (celkem 256 hodin)

Obecné cíle předmětu

Hlavním cílem je poskytnutí teoretických poznatků a praktických dovedností pro výrobu pokrmů a nápojů.

Žáci jsou vedeni k osvojení technologických postupů přípravy pokrmů, využívání poznatků o racionální výživě, dietách a alternativních způsobech stravování. Žáci se seznámí s vybavením výrobních středisek. Vede žáky k efektivní organizaci práce a získání dovedností v řízení výrobního střediska. Žáci jsou vedeni k odpovědnému vztahu k majetku, k bezpečnému a šetrnému zacházení se zařízením provozoven a k jejich údržbě i k pěstování citu pro estetiku pracovního prostředí. Součástí jsou i sociálně psychologické, komunikační, ekonomické, ekologické a etické aspekty práce ve stravovacích službách.

Charakteristika učiva

Obsah učiva vychází z obsahového okruhu RVP - Výroba a odbyt v gastronomii.

Vzdělávání směřuje k:

 • získání znalostí o využití surovin, potravin, polotovarů i hotových výrobků, jejich správnému skladování a uchovávání, dodržování hygieny, bezpečnosti práce a prevenci alimentárních nákaz
 • uplatnění znalostí technologických postupů přípravy pokrmů a jejich využití
 • dovednosti připravit pokrmy k běžným i slavnostním příležitostem, k přípravě dietních pokrmů a jídel národních i mezinárodních kuchyní
 • získání dovedností uplatnit gastronomická pravidla pro sestavení menu pro různé příležitosti a jídelní lístky
 • uplatnění znalostí o zásadách řízení a organizace výrobního střediska.

Obsah učiva je mezipředmětově provázán s předmětem praktická cvičení, potraviny a výživa, odborný výcvik.

Předmět EKONOMIKA

počet vyučovacích hodin na studium: 2 - 2 - 2 -2/ týden (celkem 256 hodin)

Obecné cíle:

Obsah umožňuje žákům osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodně podnikatelských aktivit, orientovat se v ekonomických jevech a procesech tržního hospodářství a v právních aspektech obchodně podnikatelských vztahů.

Po absolvování tohoto předmětu žák:

 • si uvědomuje význam ekonomické podstaty tržního hospodářství,
 • má poznatky o struktuře, činnosti a hospodaření obchodního podniku,
 • zaujímá správná ekonomická stanoviska,
 • osvojuje si podnikatelské činnosti a získává podnikatelské myšlení v tržní ekonomice,
 • dokáže aplikovat nové prvky změn v ekonomice.

Charakteristika učiva

Vychází z RVP 65-41-L/01 Gastronom obsahového okruhu - Ekonomika a podnikání. Učivo předmětu Ekonomika je zařazeno od 1. ročníku studia a spolu s předměty Technologie, Účetnictví ,Stolničení, Potraviny a výživa a Technika provozu tvoří teoretický základ pro Odborný výcvik a budoucí povolání žáků.

Předmět je zaměřen na ekonomiku podniku a její aplikaci na obor. Tvoří je učivo o majetku podniku, podnikových činnostech a zásadách hospodaření. Součástí je učivo o marketingu a podnikovém managementu, využití jejich nástrojů při operativním a strategickém řízení provozu ve službách cestovního ruchu. Neméně důležitá je znalost fungování finančního trhu národního hospodářství a Evropské unie. Žáci jsou vedeni k praktickému využívání osvojených poznatků v oboru a k uplatňování podnikatelské etiky. Obsahový okruh je úzce spojen s průřezovým tématem Člověk a svět práce.

Předmět: ODBORNÝ VÝCVIK

počet vyučovacích hodin na studium: 0 - 7 - 10,5 - 10,5/týdně (celkem 896 hodin)

Obecné cíle

Odborný výcvik seznamuje žáky s různými druhy potravin, jejich využitelností pro technologické zpracování, s požadavky na jejich jakost, skladování, manipulaci a prodej. Vede žáky k prohlubování znalostí, dovedností, samostatnosti spojených s obchodní činností. Žáci získávají návyky, které jsou nutné pro jejich budoucí povolání. Jsou připravování vykonávat určité organizační, provozní a obchodně provozní funkce obchodního charakteru. Osvojují si zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, hygienické návyky, základy společenského chování a psychologie prodej při jednání s různými typy zákazníků. Seznámí se s platnými právními normami spojenými s obchodní činností. V rámci učiva jsou realizovány mezipředmětové vztahy s vyučovacími předměty všeobecnými i odbornými (český jazyk, německý jazyk, občanská nauka, matematika, ekonomika, technologie, stolničení, účetnictví, potraviny a výživa, informační a komunikační technologie, technika provozu).

Charakteristika učiva

Učivo vychází z obsahového okruhu RVP - Výroba a odbyt v gastronomii a disponibilních hodin.

Žák po absolvování odborného výcviku:

 • dbá na kulturu vystupování a chápe tyto požadavky jako jeden z prostředků reprezentace firmy
 • ovládá základní vědomosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce
 • je vstřícný a ochotný k zákazníkům
 • dbá na přesné a věcné vyjadřování a kultivovaný projev
 • ovládá správnou techniku při přípravě pokrmů a nápojů podle jeho vlastností
 • manipuluje se zbožím (porcuje, expeduje)
 • dokáže přesně účtovat zboží a vyhotovovat vyúčtování pro různé formy odbytu
 • na úrovni jedná se zákazníky, obchodními partnery i spolupracovníky
 • správně vede rozhovor se zákazníkem a obchodními partnery
 • dovede řešit problémové situace a pečovat o hosta
 • dokáže pracovat s inventářem a technologickým vybavením
 • dovede objednávat zboží a administrativní práce s tím spojené
 • ovládá přejímku zboží
 • sestavuje jídelní, nápojový lístek v různých formách odbytových středisek podle gastronomických pravidel
 • seznámí se s právními normami souvisejícími s provozem
 • ovládá základní principy praktického marketingu, managementu a umí reprezentovat firmu

 

Předmět / ročník

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

celkem

Český jazyk a literatura

2

2

3

3

10

Německý jazyk

2

2

2

2

8

Anglický jazyk

2

2

2

2

8

Občanská nauka

1

1

1

0

3

Dějepis

2

0

0

0

2

Fyzika

0

1

0

0

1

Chemie

2

0

0

0

2

Základy ekologie

0

1

0

0

1

Matematika

2

2

2

2

8

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační technologie

2

1

0

0

3

Technika administrativy

1

2

0

0

3

Ekonomika

2

2

2

2

8

Účetnictví

0

0

2

2

4

Potraviny a výživa

2

2

2

2

8

Technologie

2

2

2

2

8

Stolničení

2

1

1

2

6

Technika provozu

0

0

1

1

2

Společenská výchova

1

0

0

0

1

Praktické cvičení

6

0

0

0

6

Odborný výcvik

0

7

10,5

10,5

28

Celkem

33

30

32 1/2

32 1/2

128

 

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01

lide40
Krásné prázdniny plné sluníčka a pohody vám přeje SOU Domažlice