Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice

Hygiena, ekologická výroba

Hygiena, ekologická výroba

Základní pravidla hygieny Hygiena výživy Hygiena oběhu a zpracování

Základní pravidla hygieny

Hygiena je věda, která se zabývá studiem zákonitostí vztahů mezi člověkem a měnícími se podmínkami životního prostředí. Využití získaných poznatků umožňuje odstranit nepříznivé vlivy na zdraví člověka.

Všeobecná hygiena sleduje působení příznivých a nepříznivých vlivů ze všeobecného hlediska.

Speciální hygiena se specializuje na jednotlivé obory:

- komunální hygiena - zkoumá životní podmínky v komunitách (sídlištích)

- hygiena práce - zabývá se pracovními podmínkami a jejich vlivem na zdraví občanů

- hygiena výživy - sleduje potravu, zajištění racionální výživy

- hygiena dětí a dorostu - sleduje vlivy pracovních a životních podmínek na vyvíjející se organismus dětí a mládeže

- osobní hygiena - snaží se využít poznatky k dosažení zdraví a tělesné zdatnosti.

Mezi nejdůležitější úkoly osobní hygieny patří:

a) správný režim práce a odpočinku (střídání práce a odpočinku)

b) otužování (organismus přizpůsobit vnějším klimatickým podmínkám)

c) péče o správnou funkci kůže (kůže chrání organismus a proto je nutné jí věnovat péči)

d) správný oděv a obuv (slouží k ochraně organismu před vlivy vnějšího prostředí).

 

Hygiena výživy

Hygiena výživy je obor hygieny, který sleduje, jakým způsobem výživa ovlivňuje člověka a jak je možné zajistit optimální podmínky pro výživu člověka. K obecným úkolům hygieny výživy patří dozor a kontrola v těchto oblastech:

* zásobování obyvatelstva nezávadnými potravinami o dostatečné nutriční hodnotě

* sledovat výrobu, oběh a dovoz potravin, jejich nezávadnost ve všech potravinářských provozech

* projekty na podporu a ochranu zdraví

* sledovat hygienu ve stravovacích službách

* prevence alimentárních onemocnění

* sledovat pravidelnou kontrolu zdravotního stavu a osobní hygieny pracovníků potravinářských provozů

* hodnotit normy racionální výživy v rozličných fázích vývoje

Nákazy a otravy z potravin

Potrava může do organismu přinášet živé škodliviny (infekce) nebo škodliviny neživé (otravy, intoxikace).

Potraviny mohou být pro člověka škodlivé:

- škodlivými příměsemi - do potravin se dostanou v zemědělství, při úpravě, distribuci nebo zpracování (houby v obilovinách, pesticidy, kovy, zbytky sanitačních prostředků apod.). Působením těchto škodlivin vznikají tzv. alimentární otravy.

- infekce potravinové - mohou být přenášeny viry, mikroby nebo parazity. Jejich příčinou jsou mikroorganismy, které způsobují rozklad potravin. Jiným zdrojem nákazy může být maso z nemocných zvířat nebo znečištěné ruce, předměty, voda.

- alergie - způsobená nesprávnou kombinací potravin (pití vody po použití ovoce). Nebo alergie na některé látky.

K hromadným infekčním onemocněním patří:

- břišní tyfus a paratyfus - často přenášený bacilonosiči, mlékem, mléčnými výrobky, vodou

- salmonelóza - zdrojem jsou většinou potraviny živočišného původu (maso, mléko, vejce)

- stafylokoková toxikóza - bakterie způsobují hnisavé záněty

- botulismus - produkuje botulotoxin (klobásový jed), poškozuje centrální nervový systém. Způsobují nejčastěji nesprávně konzervované potraviny.

- dyzentérie - je střevní onemocnění, které přenášejí bacilonosiči nebo při nedostatečné hygieně rukou.

- infekční zánět jater - je virové onemocnění přenesené potravinami. Pro předcházení těchto nákaz je důležitá veterinární a hygienicko-epidemiologická kontrola.

 

Hygiena oběhu a zpracování potravin a pokrmů

Požadavky na hygienu výroby pokrmů

Tato péče začíná při posuzování projektů závodů společného stravování. Posuzuje se účelnost a maximální kapacita závodu. Maximální kapacita určuje počet jídel nebo strávníků, které může stravovací zařízení zvládnout při dodržení hygienických požadavků. Posuzuje se umístění stravovacího zařízení, okolí, vzdálenost od strávníků. Posuzuje se pět hlavních provozních částí:

1. konzumační část

2. výrobní část (přípravny, dokončovací místnost, výdejna, umývárny, sklady nádobí a další)

3. skladovací část (sklady potravin, obalů, inventáře, odpadků a ostatní sklady)

4. administrativní a hygienická část (kanceláře, šatny, umývárny, WC, jídelna pro personál)

5. technické příslušenství (topení, větrání, zásobování vodou, kanalizace, zásobování energií a vybavení inventářem).

- vchod pro strávníky musí být oddělen od vchodu pro personál

- východ z jídelny má být dostatečně široký a prostorný

- záchody pro hosty a pro zaměstnance musí být oddělené a správně vybavené

- v přípravnách oddělený čistý a špinavý provoz

- pro sklady potravin jsou vypracovány přesné požadavky podle typu skladu

- u kuchyně jsou příruční sklady

- zařízení pro zaměstnance se posuzují podle množství a pohlaví zaměstnanců

Všichni pracovníci musí dodržovat hygienické a epidemiologické požadavky.

- pracovníci jsou povinni se zúčastnit pravidelných lékařských prohlídek

- každý pracovník musí mít zdravotní průkaz

- dodržovat osobní čistotu a pečovat o pracovní oděv

Hygiena provozu společného stravování

- místnosti na skladování a zpracování potravin se smí používat pouze pro tento účel

- podlaha má být hladká se spádem, stěny mají být omyvatelné

- vstup do provozní a výrobní části musí být správně označen

- dodržovat správný postup při mytí nádobí

- místnosti mají být správně osvětlené, vytápěné a dostatečně větrané

- elektrická instalace a plynová zařízení musí být provedena podle předpisů

- k dispozici dobře vybavená lékárnička pro poskytnutí první pomoci

- pravidelně odstraňovat odpadky z jídel a potravin, chránit před hmyzem a hlodavci.

Hygiena oběhu a zpracování potravin a pokrmů

Provozovny zpracovávají systém kritických bodů podle druhu provozovny (zkratka HACCP z anglického Hazard Analysis and Critical Kontrol Point). Jde o systém určit ve výrobě, přípravě, skladování, přepravě a uvádění do oběhu technologické úseky (kritické body), ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti pokrmů, provádět jejich kontrolu a vést evidenci o kritických bodech, termínech a závěrech jejich kontrol. Kritickým bodem se rozumí technologický úsek, postup nebo operace při výrobě, rozvozu, přepravě a uvádění pokrmů do oběhu, ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti pokrmu. Jde o takovou technologickou část nebo úsek oběhu, při jehož nezvládnutí může pokrm ohrozit zdraví konzumenta. Zavedení systému kritických bodů ( HACCP) je v zájmu provozovatele.

 

 

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01

lide40
Krásné prázdniny plné sluníčka a pohody vám přeje SOU Domažlice