Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Newsletter
Vložte svoji emailovou adresu a už vám neuteče žádná zpráva ze školy. Tato služba je zdarma a odběr lze kdykoliv zrušit.

Newsletter
Můžete se kdykoliv odhlásit.

Kosmetické služby švp

Školní vzdělávací program

 

Kosmetické služby (Aj)

Profil absolventa

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice

Adresa školy: Prokopa velikého 640, Domažlice

Název školního vzdělávacího programu: Kosmetické služby

Kód a název oboru vzdělání: 69-41-L/01 Kosmetické služby

Délka a forma studia: čtyřleté denní

Stupeň dosaženého vzdělání: úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška – vysvědčení o maturitní zkoušce

Čtyřletý studijní obor určený pro dívky i chlapce je zakončený maturitní zkouškou. Vzdělávací program zabezpečuje získání odborných vědomostí a praktických dovedností potřebných k profesionálnímu vykonávání kosmetických služeb. V průběhu studia absolventi absolvují teoretickou přípravu (všeobecné vzdělávací předměty jako na kterékoliv střední škole a odborné předměty související s odbornou přípravou- např. Kosmetika, Materiály, Zdravověda, Výtvarná a estetická výchova apod.). Praktická složka přípravy-Odborný výcvik zahrnuje nácvik praktických dovedností a profesních návyků a je zajišťována formou odborného výcviku ve školním salonu nebo na smluvně zajištěných pracovištích. Absolventi získávají maturitní vysvědčení. Úspěšní absolventi mohou nalézt uplatnění v salonech poskytujících odborné kosmetické služby prováděné náročnými technologickými postupy a v souladu s individuálními požadavky zákazníka, módními trendy, zdravotně hygienickými hledisky, estetickými zásadami a novými vědeckými poznatky

Profesní uplatnění absolventa

Absolvent ŠVP oboru Kosmetička je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním, tj. disponuje požadovanými vědomostmi, dovednostmi a zaujímá postoje nutné pro výkon zvolené profese.

Absolvent se uplatní na trhu práce v kosmetických službách jako zaměstnanec nebo jako soukromý podnikatel.

Absolventi jsou připraveni pro práci kosmetičky, manikérky a pedikérky.

Předpokládá se zvládnutí profesní komunikace ve světovém jazyce, počítačová gramotnost, orientaci v oborové legislativě a dokonalá znalost odborných kompetencí v kosmetických službách.

Po absolvování maturitní zkoušky se může ucházet o přijetí na vyšší odborné a vysoké škole nejen se zdravotním zaměřením.

Očekávané výsledky vzdělávání (kompetence) absolventa

 • zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence
 • čte s porozuměním texty verbální, ikonické (tabulky, grafy, schémata, výkresy)
 • dovede se vyjadřovat v mateřském jazyce i v cizím jazyce přiměřené situaci každodenního a pracovního života, soustavným zdokonalováním znalosti cizích jazyků
 • má základní znalosti o fungování multikulturní demokratické společnosti
 • má základní znalosti v oblasti právního vědomí
 • má vědomosti a dovednosti z ekonomiky a podnikání potřebné k orientaci na trhu práce, v podnikových činnostech a v pracovně právních vztazích
 • má základní numerické znalosti
 • zná zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních a fyzických sil, umí poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění
 • dovede identifikovat běžné problémy, s nimiž se v životě setká a hledat způsoby jejich řešení
 • má vypěstovanou profesní etiku a umí jednat s lidmi
 • vyrovná se se stresovou situací
 • dovede samostatně řešit nezvyklé situace ve styku se zákazníky
 • vystupuje kultivovaně
 • soustavně pečuje o svůj vzhled a osobní hygienu
 • průběžné sleduje vývoj nových technologií a kosmetických výrobků
 • dodržuje pracovní kázeň

Během studia je absolvent veden tak, aby:

 • uměl pracovat v týmu, upevňoval interpersonální vztahy a adekvátně jednal s lidmi
 • znal své reálné odborné a osobnostní kvality, uměl konstruktivně zvažovat své možnosti v oblasti profesní dráhy
 • měl reálnou představu o kvalitě své práce, pracoval svědomitě a pečlivě, snažil se dosahovat co nejlepších výsledků
 • prezentoval vhodným způsobem výsledky své činnosti
 • uvažoval a jednal ekonomicky v osobním i pracovním životě (bral v úvahu náklady, výnosy a zisk z každé činnosti)
 • dodržoval zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieně práce, znal pracovní rizika spojená s výkonem svého povolání
 • znal a dodržoval právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence
 • rozvíjel své estetické cítění a tvůrčí přístup ve svém oboru
 • orientoval se v potřebných informacích a pracoval s nimi uvážlivě
 • byl schopen používat prostředky informační a komunikační technologie ke komunikaci, pro získávání a zpracování informací ve všech oblastech, zejména v pracovním a osobním živote
 • měl aktivní přístup k životu, včetně života občanského
 • jednal a komunikoval slušně a odpovědně, vážil si vytvořených hodnot
 • respektoval lidská práva a vážil si lidského života
 • chránil životní prostředí v pracovním i osobním životě
 • jednal hospodárně v pracovním i osobním životě
 • pociťoval odpovědnost za své zdraví, usiloval o zdravý životní styl a zdokonalování své tělesné zdatnosti
 • disponoval rozvinutými dovednostmi potřebnými pro sebepoznávání a sebehodnocení, utvářel si zdravé sebevědomí, měl pozitivní odpovídající hodnotovou orientaci
 • uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí, byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci
 • zdůvodnil vliv přírodního prostředí, vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí, rozhodoval se a jednal ve svém soukromí i v práci tak, aby chránil přírodu a kulturní památky a jedná v zájmu stavu udržitelného rozvoje
 • interpretoval jazyk jako prostředek komunikace a vhodně jej využíval v nejrůznějších komunikativních situacích
 • získal všeobecný kulturní rozhled, vnímal umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, uvědomoval si význam umění pro člověka a hodnoty kulturních památek, dovedl si vybírat druhy a žánry umění a byl tolerantní ke vkusu druhých
 • orientoval se ve studovaném cizím jazyce, pohotově reagoval v rozhovorech na běžný denní život, ovládal potřebnou odbornou terminologii a využíval cizího jazyka nejen jako prostředku komunikace, ale i k poznávání jiných zemí  a také pro potřeby dalšího vzdělávání a k výkonu povolání
 • používal správné matematické pojmy a jazyk matematiky včetně symboliky a terminologie, další prostředky komunikace (grafy, tabulky…)
 • využíval osobní počítač a základní uživatelské programy nejen pro běžné výpočty
 • osvojil si základní přírodovědné vědomosti, které mu umožní chápat přírodní zákony a jevy, ovládal základní přírodovědné metody práce (experiment, pozorování…)zacházel s přístroji i materiály, uplatňoval přírodovědné poznatky ve své profesi i v každodenním životě a posuzoval důsledky aplikací chemie a fyziky

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání

 • přijímání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. § 59, 60, 83, 85 (2), dále § 63, 16, 20, 70
 • úspěšné ukončení základního vzdělání
 • splnění kriterií přijímacího řízení stanovených pro daný školní rok
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru vzdělání
 • konečné přijetí žáka ke vzdělávání je podmíněno odevzdáním zápisového lístku do 5 dnů od obdržení rozhodnutí (viz § 60 a odst.6-7škol.zákona 561/2004 Sb. v pozdějším znění) a podpisem Smlouvy o vzdělávání.

Zdravotní způsobilost

Zdravotní způsobilost žáků posuzuje a písemně potvrzuje příslušný registrující praktický lékař. Uchazeči nesmí trpět zejména: nemocemi pohybového ústrojí znemožňujícími práci ve vynucené poloze, poruchami jemné motoriky horních končetin, závažnými alergickými onemocněními kůže, dýchacích cest a spojivek a poruchami zraku.

Způsob ukončení studia, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace

Studium je ukončeno maturitní zkouškou podle příslušných právních norem a poskytuje střední vzdělání s maturitou. Dokladem i získání středního vzdělání s maturitou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím předpisem.

Organizace maturitní zkoušky

Maturitní zkouška má podle současného školského zákona a jeho novelizaci dvě části, společnou a profilovou.

Žák získá střední vzdělání s maturitou, jestliže úspěšně vykoná obě části.

Společná část maturitní zkoušky se skládá se ze tří zkoušek

a) českého jazyka

b) cizího jazyka

c) volitelného předmětu - matematiky, informační technologie, občanské nauky

Zkouška z českého jazyka je písemná a ústní, volitelná zkouška se koná písemně. Zadavatelem je MŠMT dle prováděcího předpisu.

Profilová část maturitní zkoušky

Skládá se ze tří povinných zkoušek, čtyř nepovinných. Klade důraz na odborné znalosti absolventa a možnosti jeho uplatnění na trhu práce a dalšího studia.

Předpokládaná struktura povinných zkoušek

a) ústní zkouška z kosmetických předmětů (kosmetika, materiály)

b) ústní zkouška z odborných předmětů (zdravověda, ekonomika)

c) praktická zkouška z odborného výcviku

Předpokládaná struktura nepovinných zkoušek:

Pro výběr nepovinných zkoušek v rámci profilové zkoušky má student k dispozici nabídku MŠMT a ředitelství školy. Nabídka bude upřesněna po zveřejnění nabídky MŠMT.

Pojetí výuky

 Metody a formy výuky jsou voleny s ohledem na obsah konkrétního učiva a výsledku vzdělávání, kterého se má dosáhnout. Učitelé volí metody podle svých potřeb a zkušeností a s ohledem na charakter vyučovaného předmětu. Uplatňují vhodnou motivaci, která stimuluje práci žáků a nejčastěji se opírá o zájem o zvolený učební obor. Podobné aplikační příklady jsou vybírány tak, aby se týkaly problematiky odborných předmětů. Důraz je kladen na podporování samostatné práce žáků, především na osobní zodpovědnost a samostatnost, schopnost kooperace a týmové spolupráce se záměrem odpovídajícího sebehodnocení a poznání svých možností a ovlivňování žákovských postojů – samostatné práce žáků, skupinové práce, brainstorming, referáty, prezentace písemné, ústní a jiné, společné  hodnocení, analýza výsledků. Důležitou složkou teoretické výuky je používání názorných pomůcek v různé formě, které žákovi usnadňují pochopení učiva, jako vzorky, nástěnné obrazy, zvukové nahrávky, instruktážní a výukové video, exkurze. K procvičování a upevňování učiva se využívají různé formy ústních, písemných a praktických cvičení, soutěže, simulační metody, projekty apod. Velký důraz je kladen na vytváření mezipředmětových vazeb, které rozšiřují klíčové kompetence žáka. Součástí výuky jsou besedy s odborníky, návštěvy výstav, odborné exkurze, soutěže, skupinové projekty a různé formy zapojení žáku do prezentačních akcí školy.

Cvičení a odborná praxe umožňuje žákům využití teoretických poznatku v praxi, ověření a rozšíření odborných znalostí a pěstování dovedností potřebných pro daný obor tak, aby žák získal jistotu při provádění praktických činností, byl samostatný, dokázal prakticky použít nabyté znalosti při řešení a plnění praktického úkolu. Žáci jsou vedeni k odpovědnosti za plnění úkolu a kvalitu vykonané práce jednotlivce i kolektivu. Používané metody rozvíjí komunikační dovednosti, estetické cítění, upevňování pracovních návyků.

Podle osobních zájmů si mohou žáci rozšířit své odborné dovednosti o speciální kurzy – např. Mikromasáž očního okolí, Kosmetická masáž trapézových svalů, Trvalá na řasy, Modeláž nehtů, P-Shine japonská manikúra, Společenské líčení atd.

Hodnocení výsledků žáků

Žáci jsou hodnoceni z ústního a písemného projevu známkou, která je v souladu

 s Klasifikačním řádem SOU Domažlice.

Při ústním zkoušení, se žák prezentuje znalostmi z probraného učiva, odpovídá na dotazy ostatních žáků i učitele.

Při hodnocení ústního zkoušení klademe důraz na porozumění zadaného tématu, schopnost vyjadřovat se jasně a srozumitelně, výstižně a přesně formulovat odbornou terminologii, diskutovat, argumentovat a obhajovat svůj názor.

Používáme i sebehodnocení, které rozvíjí samostatnost a iniciativu.

Při sebehodnocení, hodnotí žák své znalosti a reaguje na hodnocení ostatních žáků a učitele.

Písemné zkoušení, probíhá po ukončení tematického celku, působí jako zpětná vazba pro žáky i vyučujícího do jaké míry byl naplněn stanovený cíl.

Pro hodnocení písemného zkoušení se používá správná, srozumitelná formulace, správné použití odborné terminologie.

Mezi další patří  vypracování a následná interpretace prezentací, referátů a ročníkových prací.

Při hodnocení se používá správná, srozumitelná formulace, naplnění tématu, obhájení vlastních  názorů, dovednost práce s texty (internet a odborná literatura).

Vyučující společně s žáky zhodnotí průběh hodiny a zda byl naplněn stanovený výukový cíl hodiny.

Klíčové kompetence a aplikace průřezových témat:

Žák je veden k tomu, aby dokázal:

Kompetence k učení:

 • poznat smysl a cíl učení
 • vybrat a využívat vhodný způsob pro efektivní učení
 • plánovat, organizovat vlastní učení
 • užívat termíny, znaky a symboly, které uvádí do souvislosti a propojení do širších celků
 • vytvářet si komplexní pohled na probírané téma
 • zpracovávat informace z různých zdrojů ( internet, odborná literatura, časopisy )
 • odhadovat pravdivost získaných informací

Kompetence k řešení problémů:

 • vnímat problémové situace
 • rozpoznat a pochopit  problém
 • využívat získaných vědomostí a dovedností k řešení problému
 • vyhledávat jiná vhodná řešení při nezdaru
 • spolupracovat při řešení problému se svým okolím

Komunikativní kompetence:

 • uvádět různé typy textu, obrázkový materiál, gestikulaci
 • formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu
 • vyjadřovat se výstižné, souvisle v písemném i ústním projevu
 • naslouchat názorům druhých a obhajovat  názory vlastní

Personální a sociální kompetence:

 • rozvíjet vlastní  psychické a fyzické předpoklady
 • ochotně spolupracovat a pomáhat
 • přijímat kladně rady i kritiky
 • odhadnout důsledky svého chování a jednání
 • vytvářet si vlastní názor na životní styl a životní prostředí
 • spolupracovat, diskutovat s ostatními při řešení daného úkolu a tím přispívat k upevňování dobrých mezilidských vztahů
 • využívat zkušeností druhých lidí a čerpat z nich ponaučení
 • zdokonalovat vlastní výkonnost

Občanské kompetence a kulturní povědomí:

 • je schopen tolerovat, ale i kritizovat
 • aktivně se zapojovat do všech činností
 • projevovat pozitivní postoj k životnímu prostředí a ochraně zdraví

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám:

 • vyhledávat možnosti celoživotního vzdělávání nejen k uplatnění svého oboru na trhu práce
 • ovládat vhodnou formu komunikace
 • uplatňovat znalosti učiva k správným rozhodnutím při výkonu svého povolání

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií

 • ovládat osobní počítač a další informační a komunikační technologie
 • získávat informace s pomocí internetu, odborné literatury a časopisů
 • rozpoznat a posuzovat  věrohodnost informací
 • zvládat různé programy na vytvoření prezentací a referátů

Odborné kompetence:

 • rozpoznat špatné a dobré vlivy na životní prostředí
 • dodržovat normy a zásady bezpečnosti
 • používat bezpečné a účinné přípravky a materiály s ohledem na životní prostředí
 • ovládat technické zařízení v kosmetické provozovně
 • propagovat nové pracovní postupy
 • organizovat si efektivně svoji práci
 • poskytovat a rozvíjet poradenskou činnost
 • jednat profesionálně se zákazníky, spolupracovníky a obchodními partnery
 • rozpoznat kožní onemocnění a správně rozhodnout o vhodnosti kosmetického ošetření

Průřezová témata:

Občan v demokratické společnosti

 • vytvoří demokratické prostředí ve třídě i ve škole, založené na vzájemné m respektování
 • stanoví priority výchovy k demokratickému občanství ve vzdělání a opírá se o znalosti      žáků, jejich postoje a názory
 • rozvíjí vnímavost těla, respekt, spolupráci
 • přijímá kritiku a obhajuje vhodnou formou své názory a myšlenky
 • orientuje se v masových mediích, které využívá nejen ke své profesi
 • diskutuje, učí se a hledá kompromisní řešení
 • odolává myšlenkové manipulaci

Člověk a životní prostředí

 • pochopí zásadní význam přírody a životního prostředí člověka
 • orientuje se v ekologických zákonitostech a normách
 • předvídá negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí  

Člověk a svět práce

 • osvojí si znalosti a dovednosti vedoucí k úspěšnému uplatnění na trhu práce
 • rozvíjí motivaci pro další vzdělávání
 • má zodpovědnost za svůj osobní život a profesní růst
 • přizpůsobuje se změnám současného světa
 • posuzuje věrohodnost informací
 • rozhoduje se odpovědně na základě získaných informací
 • tvoří si vlastní úsudek a toto tvrzení vhodnou formou obhájí
 • prezentuje se písemně a ústně při vstupu na trh práce, sestavuje žádosti o zaměstnání

 a profesní životopis

 • posuzuje vhodnost pracovní nabídky z hlediska svých předpokladů a profesních cílů
 • komunikuje na úrovni s potenciálním zaměstnavatelem
 • formuluje svá očekávání a priority

Informační a komunikační technologie:

 • zdokonaluje efektivitu práce nejen v profesním životě
 • využívá k vyhledávání novinek
 • zpracovává domácí práce, referáty, prezentace
 • aplikuje znalosti z odborných předmětů na konkrétní příklad z praxe

PŘEDMĚT: Kosmetika

počet vyučovacích hodin za studium: 3-2-2-2 hodin/ týden (celkem 288 hodin) 

Obecné cíle

 • tvoří s ostatními předměty teoretický základ pro rozvoj osobnosti a uplatnění v demokratické společnosti
 • poskytuje žákům poznatky o provádění kvalifikované kosmetické péče, manikérských, pedikérských činností v předepsaném učebním rozsahu
 • seznamuje s vyskytujícími se kožními chorobami, jejich původem, projevy, možnosti léčby a prevencí
 • nezbytnou součástí jsou pracovní pomůcky, nástroje, přístroje a zařízení používané v kosmetické provozovně
 • důležitá je znalost možností likvidace různých pomůcek, nástrojů a kosmetických přípravků s ohledem na životní prostředí
 • dobrá úroveň znalostí o hygieně a bezpečnosti práce je předpokladem pro správné využití nejen při odborném výcviku, při vykonávání svého povolání, ale i v běžném životě
 • základním požadavkem při poskytování kosmetických, manikérských a pedikérských služeb je nepoškodit zdraví zákaznice ani své

Charakteristika učiva

Učivo vychází z obsahového okruhu RVP- Kosmetická péče a je rozděleno do 4 ročníků a na několik tematických celků. Část učiva je převzata z Přírodovědného vzdělávání a Komunikace ve službách. Hodinová dotace byla posílena ze vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie a bude využita při používání či tvorbě prezentací. Poznatky z předmětu Kosmetika jsou dále rozvíjeny v odborném výcviku, úzký vztah mají i k teoretickým předmětům např. Chemie, Zdravověda, Materiály. Předmět je zařazen jako povinný a je součástí maturitní zkoušky.

1. ročník počet hodin 3 / týden (celkem 96 hodin)

 • důraz je kladen na anatomii kůže a kožních adnex
 • začleňuje základní pravidla kosmetické péče, péče o ruce
 • začleňuje hygienu a bezpečnost práce
 • zaměřuje se na správné určování kosmetické diagnózy, vyplnění kartotéčního záznamu
 • seznamuje se s kosmetickými přístroji používaných v kosmetice a jejich následnou likvidací s ohledem na životní prostředí

2. ročník počet hodin 2 / týden (celkem 64 hodin)

 • seznamuje se s  možnostmi a postupy ošetřování pleti
 • začleňuje kosmetické vady a onemocnění kůže
 • zařazuje druhy napářek a hluboké čištění pleti
 • důraz je kladen na teoretické znalosti masáže obličeje a dekoltu
 • poskytuje znalosti o technologických postupech líčení

3. ročník počet hodin 2 / týden (celkem 64 hodin)

 • definuje kožní choroby dle původu vzniku
 • věnuje se kožním nádorům, odchylkám na kůži, možnostem jejich léčby a vhodnosti kosmetického ošetření
 • zaměřuje se na onemocnění a choroby, při kterých se nesmí kosmetické ošetření provádět

4. ročník počet hodin 2 / týden (celkem 64 hodin)

 • začleňuje péči o celé tělo
 • seznamuje s novinkami různých kosmetických firem na našem trhu
 • zaměřuje se na pedikúru a zabývá se různými vadami a chorobami nohou

PŘEDMĚT:  Materiály

počet vyučovacích hodin za studium: 0-0-1-1 hodin/ týden (celkem 64 hodin)

Obecné cíle

 • s ostatními odbornými předměty tvoří nedílnou součást vzdělávacího programu
 • úzce souvisí nejen s kosmetickou teorií, ale jeho poznatky jsou využívány jak při praktickém výcviku,  tak i v běžném životě

Charakteristika učiva

Učivo vychází z obsahového okruhu RVP- Kosmetická péče a je rozděleno do 2 ročníků a na několik tematických celků

3. ročník:

 • popisuje jednotlivé suroviny používané v kosmetickém průmyslu
 • zabývá se složením, jejich vlastnostmi a správným využitím nejen v kosmetické praxi

4. ročník:

 • zaměřuje se na přehledné rozdělení jednotlivých kosmetických přípravků podle typu použití
 • seznamuje i s přípravky na vlasy a s přípravky s obsahem vonných látek

PŘEDMĚT: Zdravověda

počet vyučovacích hodin za studium: 2-2-1-2 hodin/ týden (celkem 224hodin) 

Obecné cíle

 • rozšiřuje a prohlubuje znalosti o lidském těle
 • seznamuje se s vlivy životního a pracovního prostředí
 • úzce spolupracuje s odbornými předměty
 • osvojení učiva je nezbytným předpokladem pro budoucí povolání, ale i pro běžný život
 • důležitá část učiva se věnuje mikrobiologii, patologii, epidemiologii, které se úzce vážou k oboru

Charakteristika učiva

Učivo vychází z obsahového okruhu RVP- Kosmetická péče a je rozděleno do 4 ročníků a na několik tematických celků

1. ročník počet hodin 2 / týden (celkem 64 hodin)

 • osvojí si základní pojmy z biologie
 • důraz je kladen na výuku o hygieně, zdravém životním stylu a vnějších vlivech ovlivňujících zdravý člověka
 • rozšíří si znalosti o poskytnutí první pomoci

2. ročník počet hodin 1 / týden (celkem 32 hodin)

 • prohloubí si dosavadní poznatky o somatologii
 • věnuje se prohlubování znalostí o orgánových soustavách

(kosterní, svalová, cévní, dýchací, trávicí)

 • rozšíří si znalosti o přeměně látek a energie

3. ročník počet hodin 1 / týden (celkem 32 hodin)

 • věnuje se prohlubování znalostí o orgánových soustavách

(soustava žláz s vnitřní sekrecí, močová a pohlavní, nervová, smyslová)

 • seznamuje o možnostech péče o zdraví, prevence (alkohol, kouření, drogy)

4. ročník počet hodin 2 / týden (celkem 58 hodin)

 • zabývá se patologií, mikrobiologií, imunologií, všeobecnou epidemiologií

PŘEDMĚT: Ekonomika

počet vyučovacích hodin na studium: 0-0-1-2 hodin/týdně (celkem 96 hodin)

Obecné cíle

Cílem této vzdělávací oblasti je rozvíjet ekonomické myšlení žáků a umožnit jim pochopit mechanismus fungování tržní ekonomiky, porozumět podstatě podnikatelské činnosti a principu hospodaření podniku. Žáci získají předpoklady pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit a naučí se orientovat v právní úpravě podnikání. Součástí je učivo

 o marketingu a managementu a využití jejich nástrojů při řízení provozu hospodářských subjektů různých úrovní.

Důležitá je také znalost fungování finančního trhu, národního hospodářství a EU. Žáci jsou vedeni k praktickému využívání osvojených poznatků v oboru.

Vzdělávací oblast je úzce propojena s průřezovým tématem Člověk a svět práce a se standardem finanční gramotnosti pro střední vzdělávání.

Vyučující rozvíjí u žáků schopnosti vedoucí k samostatné hospodářské a podnikatelské činnosti, k podnikatelskému myšlení.

Po absolvování tohoto předmětu žák:

 • si uvědomuje význam ekonomické podstaty tržního hospodářství,
 • má poznatky o struktuře, činnosti a hospodaření obchodního podniku,
 • zaujímá správná ekonomická stanoviska,
 • získává podnikatelské myšlení v tržní ekonomice,
 • umí aplikovat nové prvky změn v ekonomice.

Charakteristika učiva

Vychází z RVP - Kosmetické služby. Učivo předmětu Ekonomika je zařazeno do 3. a 4. ročníku studia a je rozděleno do těchto tematických celků:

 • tržní ekonomika
 • podnikání
 • majetek podniku
 • hospodaření podniku
 • pracovněprávní vztahy
 • mzdy a zákonné odvody
 • daňová soustava
 • okolí podniku
 • národní hospodářství a EU
 • účetní evidence

PŘEDMĚT: Odborný výcvik

počet vyučovacích hodin za studium: 6-14-14-10,5 hodin/ týden (celkem 1424 hodin)

Obecné cíle

 • tvoří s ostatními předměty teoretický základ pro rozvoj osobnosti a uplatnění v demokratické společnosti
 • poskytuje žákům poznatky o provádění kvalifikované kosmetické péče, manikérských, pedikérských činnosti v rozsahu předepsaném učebním rozsahu
 • seznamuje se vyskytujícími kožními chorobami, jejich původem, projevy, možnosti léčby a prevencí
 • nezbytnou součástí jsou pracovní pomůcky, nástroje, přístroje a zařízení používané na kosmetické ošetření
 • důležitá je znalost možností  likvidace různých pomůcek, nástrojů a kosmetických přípravků s ohledem na životní prostředí
 • dobrá úroveň znalostí o hygieně a bezpečnosti práce je předpokladem pro správné využití nejen při odborném výcviku, při vykonávání svého povolání, ale i v běžném životě
 • základním požadavkem při poskytování kosmetických, manikérských a pedikérských služeb je nepoškodit zdraví zákazníka ani své

Charakteristika učiva

Učivo vychází z obsahového okruhu RVP- Kosmetická péče a je rozděleno do 4 ročníků a na několik tematických celků

1. ročník:

 • začleňuje základní pravidla kosmetické péče, péče o ruce (manikúru, masáž rukou, masky, parafínové zábaly, lakování nehtů)
 • zabývá se hygienou a bezpečností práce
 • seznamuje se s kosmetickými přístroji používanými v kosmetice a následnou likvidací s ohledem na životní prostředí
 • provádějí barvení řas a obočí, doporučí vhodnou úpravu s ohledem na typ pleti zákazníka

2. ročník:

 • seznamují se s  možnostmi a postupy ošetřování pleti
 • provádějí různě druhy napářek pleti a hluboké čištění pleti
 • aplikuje masky podle účinku a účelu
 • provádí kosmetickou masáž obličeje, krku a dekoltu
 • vyplňuje kartotéční záznam

3. ročník:

 • procvičují a upevňují získané dovednosti
 • rozeznávají typy pleti podle aktuálního stavu
 • uplatňují komunikaci a poradenskou službu klientovi
 • provádějí masáž ramen a šíje
 • provádějí peeling obličeje a volí vhodnost a způsob použití

4. ročník:

 • osvojí si základní úpravy obličeje- denní,večerní a fantazijní líčení.
 • provádějí pedikúru (kompletní péče o nohy)

 · pracují samostatně, procvičují kosmetické úkony a prohlubují dovednosti

Žáci jsou vedeni tak, aby:

 • si vážili zdraví jako jedné z prvořadých hodnot potřebné ke kvalitnímu životu
 • jednali racionálně v situacích osobního a veřejného ohrožení
 • si uvědomili vlivy životního prostředí na zdraví člověka
 • znali prostředky, které chrání zdraví
 • posoudili důsledky komerčního vlivu médií na zdraví člověka a zaujímat i k mediálním obsahům kritický odstup
 • kontrolovali a ovládali své jednání s rozpoznáním nežádoucích důsledků
 • uvědomovali si odpovědnost za zdraví své i druhých
 • rozpoznali hrozící nebezpečí a dovedli poskytnout první pomoc sobě i druhým
 • zvládali a řešili konfliktní a stresové situace, diskuzí a argumenty
 • přistupovali k druhým bez předsudků
 • usilovali stále o zdokonalování svých znalostí a dovedností
 • usilovali a dodržovali zásady hygieny a bezpečnosti práce a ochrany zdraví zákazníka i pracovníka služeb
 • uvědomovali si možné důsledky svého jednání a chování
 • vykonávali kvalitně kosmetickou péči
 • dodržovali zásady, pravidla a předpisy o hygieně a ochraně zdraví při práci
 • pečovali dokonale o zákazníky i sebe, o čistotu a pořádek na pracovišti, ve svém okolí

s ohledem na životní prostředí

 • volili správné kosmetické přípravky
 • používali správné pracovní pomůcky, dodržovali desinfekční předpisy pro běžnou údržbu
 • sledovali vývoj nových kosmetických přípravků a nových postupů při kosmetickém ošetření
 • rozvíjeli trvale a všestranně svoji osobnost
 • posuzovali vliv pracovních podmínek na své zdraví v dlouhodobé perspektivě
 • racionálně jednali v situacích osobních i veřejného ohrožení
 • organizovali samostatně svou práci, neplýtvali materiálem ani energií
 • likvidovali vhodně veškerý materiál a přístroje s ohledem na životní prostředí
 • odlišovali kožní choroby, při kterých je možno provádět kosmetické ošetření
 • rozpoznali kožní choroby, při kterých je nutná spolupráce s dermatologem
 

ROČNÍK  

1. ročník

2.ročník

3. ročník

4. ročník

celkem  

 Český jazyk a literatura

2

2

3

3

10

 Německý jazyk  

2

2

2

2

8

 Anglický jazyk  

2

2

2

2

8

 Občanská nauka

1

1

1

0

3

 Dějepis  

2

0

0

0

2

 Fyzika  

0

1

0

0

1

 Chemie  

2

1

2

1

6

 Matematika  

2

2

2

2

8

 Tělesná výchova

2

2

2

2

8

 Informační technologie  

2

1

0

0

3

 Ekonomika  

0

0

1

2

3

 Kosmetika  

3

2

2

2

9

 Zdravověda

2

2

1

2

7

 Materiály

0

0

1

1

2

 Psychologie a společenská výchova  

2

0

0

0

2

 Estetická výchova  

2

1

0

0

3

 Odborný výcvik

6

14

14

11

45

Celkem

32,5

32,5

32,5

30,5

128

 

 

 

 

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01

lide40
Krásné prázdniny plné sluníčka a pohody vám přeje SOU Domažlice