Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice

Kuchař-číšník ŠVP

školní vzdělávací program

Kuchař-číšník

Profil absolventa

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice

Adresa školy: Prokopa Velikého 640, Domažlice

Kód a název oboru vzdělání: 65 - 51 - H/01 Kuchař-číšník

Název ŠVP: Stravovací služby

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma studia: 3 roky, denní studium

Platnost od 1. 9. 2009

Pracovní uplatnění absolventa  

Absolvent školního vzdělávacího programu Kuchař-číšník najde uplatnění v provozovnách společného stravování, a to jak ve výrobním středisku, tak ve středisku odbytovém v pozici kuchař nebo číšník (např. restaurace, školní stravování, provozovny rychlého občerstvení apod.)

Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v pohostinství. Dále je připraven využívat technologická zařízení, organizovat potřebné činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce, vést příslušnou dokumentaci v provozovně. Po absolvování závěrečných zkoušek se může ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých oborů vzdělání apod.

Obecné požadavky pro výkon profesních činností

 • umět pracovat v týmu
 • zvládat běžné pracovní situace
 • organizovat účelně práci i pracoviště
 • sledovat vývojové trendy
 • využívat cizí jazyky v komunikaci
 • pracovat s informacemi a informačními zdroji
 • orientovat se v tržní ekonomice
 • řešit samostatně, pohotově a zodpovědně úkoly plynoucí z profesních činností
 • dodržovat zásady bezpečnosti práce, hygieny práce, ochrany zdraví
 • dodržovat zásady ochrany životního prostředí a principy efektivního ekonomického a ekologického provozu s ohledem na obor
 • vystupovat a jednat profesionálně ve styku s hosty, svými pracovními partnery a spolupracovníky

Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit pracovníka, který se dobře umístí na trhu práce, případně bude schopen reagovat na měnící se podmínky trhu práce.

Předpokládané výsledky vzdělávání a kompetencí absolventa

 • rozlišuje vlastnosti a technologickou využitelnost základních druhů potravin, nápojů a jejich skladování
 • aplikuje hygienické požadavky v gastronomii
 • jedná se zákazníky, zajišťuje nabídku, výrobu a ovládá moderní formy prodeje výrobků
 • připraví pokrmy české kuchyně, typické pokrmy zahraničních kuchyní a pokrmy racionální výživy
 • ovládá základy jednoduché a složité obsluhy
 • upraví tabuli pro různé příležitosti vč. slavnostního menu
 • má přehled o výživě, rozlišuje druhy diet a alternativní způsoby stravování
 • chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
 • určuje spotřebu základních surovin a konveniencí při výrobě a kalkuluje ceny výrobků
 • bezpečně používá a udržuje technickéa technologické zařízení v gastronomickém provozu
 • sestavuje menu pro různé příležitosti, jídelní a nápojový lístek podle gastronomických pravidel
 • osvojil si práci s odbornou literaturou a vhodně použije technologické postupy
 • pracuje s pokladními systémy, ovládá různé způsoby vyúčtování s hostem
 • dovedl posoudit v pracovním i běžném životě předpokládané náklady, výnosy a zisk na životní prostředí a sociální dopady

Žák je veden tak, aby

 • odhadoval své odborné a osobnostní kvality, posuzoval reálně možnosti svého pracovního uplatnění a jim odpovídající potřeby dalšího vzdělávání
 • měl reálnou představu o kvalitě své práce, pracoval svědomitě a pečlivě, snažil se dosáhnout co nejlepších výsledků a přiměřeně reagoval na důvodnou kritiku a odstraňoval vzniklé nedostatky
 • uvažoval a jednal ekonomicky v osobním i pracovním životě, pracoval hospodárně a loajálně v pozici zaměstnance
 • dbal na dodržování základních právních předpisů, které se  týkají  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence
 • rozvíjel své estetické cítění a tvůrčí přístup ve svém oboru
 • četl s porozuměním texty verbální, ikonické (tabulky, grafy, schémata, výkresy)
 • dovedl se vyjadřovat v mateřském jazyce; i v cizím jazyce přiměřeně zvládá komunikaci každodenního života nejen v mluvené, ale i písemné podobě
 • dokáže zvládat mimořádné situace na pracovišti, poskytnout první pomoc při úrazu
 • respektuje lidská práva, váží si lidského života
 • je schopen používat prostředky informační techniky, dokáže získávat a zpracovávat nové informace a využívat je pro zlepšování úrovně služeb pohostinství
 • informační technologii využívá pro zefektivnění své práce, pro poučení i zábavu a je si vědom všech výhod a rizik, které jsou s používáním této techniky spojeny
 • dokáže využívat vědomosti a dovednosti v oblasti přírodních jevů a zákonů k uplatnění      v běžném životě, ve vztahu k ochraně ŽP, k ochraně zdraví a udržitelného rozvoje

 Podmínky pro přijetí ke vzdělávání

 • přijímání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb.
 • úspěšné ukončení základního vzdělání
 • splnění kriterií přijímacího řízení stanovených pro daný školní rok
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru vzdělání

Zdravotní způsobilost

Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je způsobilý příslušný registrovaný praktický lékař. Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo předpokládaného uplatnění.

Způsob ukončení vzdělání a potvrzení dosaženého vzdělání:

Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů ve středních odborných školách a středních odborných učilištích s možností získání středního vzdělání s maturitní zkouškou. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti         v oboru různými školeními a kurzy.

Závěrečná zkouška se skládá z písemné části, z ústní zkoušky z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborného výcviku. Praktická zkouška obsahuje přípravu slavnostní tabule včetně legendy a přípravu pokrmů včetně normování. Praktická část zkoušky trvá tři pracovní dny. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.

Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Pojetí výuky

Metody a formy výuky jsou voleny s ohledem na obsah konkrétního učiva a výsledku vzdělávání, kterého se má dosáhnout. Učitelé volí metody podle svých potřeb a zkušeností a s ohledem na charakter vyučovaného předmětu. Uplatňují vhodnou motivaci, která stimuluje práci žáků a nejčastěji se opírá o zájem o zvolený učební obor. Podobné aplikační příklady jsou vybírány tak, aby se týkaly problematiky odborných předmětů. Důraz je kladen na podporování samostatné práce žáků, především na osobní zodpovědnost a samostatnost, schopnost kooperace a týmové spolupráce se záměrem odpovídajícího sebehodnocení a poznání svých možností a ovlivňování žákovských postojů – samostatné práce žáků, skupinové práce, brainstorming, referáty, prezentace písemné, ústní a jiné, společné hodnocení, analýza výsledků. Důležitou složkou teoretické výuky je používání názorných pomůcek v různé formě, které žákovi usnadňují pochopení učiva, jako vzorky, nástěnné obrazy, zvukové nahrávky, instruktážní a výukové video, exkurze. K procvičování a upevňování učiva se využívají různé formy ústních, písemných a praktických cvičení, soutěže, simulační metody, projekty apod. Velký důraz je kladen na vytváření mezipředmětových vazeb, které rozšiřují klíčové kompetence žáka. Součástí výuky jsou besedy s odborníky, návštěvy výstav, odborné exkurze, soutěže, skupinové projekty a různé formy zapojení žáku do prezentačních akcí školy.

Cvičení a odborná praxe umožňuje žákům využití teoretických poznatku v praxi, ověření a rozšíření odborných znalostí a pěstování dovedností potřebných pro daný obor tak, aby žák získal jistotu při provádění praktických činností, byl samostatný, dokázal prakticky použít nabyté znalosti při řešení a plnění praktického úkolu. Žáci jsou vedeni k odpovědnosti za plnění úkolu a kvalitu vykonané práce jednotlivce i kolektivu. Používané metody rozvíjí komunikační dovednosti, estetické cítění, upevňování pracovních návyků.

Podle osobních zájmů si mohou žáci rozšířit své odborné dovednosti o speciální kurzy – např.

barmanský kurz, kurz studené kuchyně aj.

Hodnocení žáků

Při hodnocení žáků je používané slovní hodnocení a numerické hodnocení. Hodnocení žáků se řídí Klasifikačním řádem školy, který uvádí kritéria hodnocení chování žáků, výchovná opatření, kritéria hodnocení výsledku vzdělávání a podmínky opravných zkoušek.

Hodnocení žáků vyplývá z dílčí klasifikace žáka během pololetí. Příslušný vyučující učitel předmětu využívá k hodnocení znalostí žáka různé druhy zkoušek - písemné práce vypracované jednotlivci i výsledky skupinové práce, praktické práce nebo ústní zkoušení, prezentace projektu aj., sleduje průběžně výkon žáka, jeho aktivity při vyučování a připravenost na vyučování.

Při klasifikaci je hodnocena ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, kvalita a rozsah získaných dovedností, schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti, samostatnost při řešení teoretických a praktických úkolů, schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky získané při praktických činnostech, samostatnost a tvořivost.

V předmětech praktického zaměření se hodnotí také vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, osvojení si praktických dovedností a návyků, využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa.

Součástí hodnocení žáků je i hodnocení chování a vystupování žáků a prezentování školy, výsledky žáků při soutěžích, výsledky skupinových projektů apod.

Rozvíjení klíčových kompetencí

Během studia je žák veden tak, aby si byl vědom svých osobních možností a kvalit, aby uměl pracovat samostatně i v týmu. Výuka pomáhá rozvoji osobnosti a vytváří předpoklady k tomu, aby se žák správně zapojil do společnosti a měl možnost dalšího rozvoje.

Jednotný přístup pedagogů se promítá v jednotných požadavcích na chování žáka ve škole i na akcích organizovaných školou, na vytváření příznivého klimatu ve škole. Upevňování a rozvíjení sociálních kompetencí vede k vhodnému zapojení žáka do kolektivu, ve kterém uplatní své schopnosti a bude i umět respektovat druhé a spolupracovat s nimi.

Komunikační dovednosti jsou rozvíjeny na úrovni verbální, písemné i s využitím IKT. Oblast ICT je zaměřena nejen na osvojení dovedností práce s těmito technologiemi, ale také na vhodném využití těchto znalostí pro svůj osobní i pracovní život.

Výchovný a vzdělávací proces je veden tak, aby se žák choval zodpovědně při plnění pracovních úkolů a aby zodpovídal za své jednání v různých občanských i pracovních situacích. Rozvíjení klíčových kompetencí je vhodně zařazeno do všech předmětů. Proces uplatňování klíčových kompetencí je veden tak, aby byl soustavný a vykazoval vývojový posun během studia.

Kompetence k učení:

 • řešit předkládané problémové situace, žák promyslí způsob využitím vlastního úsudku a zkušeností
 • vyhledávat a třídit informace a poznatky vhodné k řešení předloženého problému
 • využit získaných poznatků a dovedností k dosažení úspěšného řešení problému
 • hodnotit vlastní výsledky své práce

Kompetence k řešení problémů:

 • rozpoznávat problém a vybírat vhodné metody k jeho řešení
 • řešit samostatně nebo ve skupině navozené situace
 • používat příslušnou terminologii

Komunikativní kompetence:

 • vyjadřovat logicky své myšlenky
 • kultivovat projev žáka
 • porozumět různým způsobům zápisů a symboliky v informační a komunikační terminologii
 • využívat tuto terminologii při komunikaci s okolím

Personální a sociální kompetence:

 • podílet se na utváření příjemné atmosféry v průběhu vyučování
 • pomáhat žákům nacházet správné místo ve skupině a zapojit se do diskuzí

Občanské kompetence a kulturní povědomí:

 • vést žáky k ohleduplnosti a umění respektovat názory jiných
 • pomáhat žákům uvědomovat si svá práva a povinnosti
 • učit žáky se chovat v zájmu podpory a ochrany zdraví

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám:

 • plnit předložené úkoly
 • využívat získané znalosti a dovednosti v zájmu jejich vlastního rozvoje a své přípravy na budoucnost
 • zacházet s nástroji informačních a komunikačních technologií, žák má přehled o principu jejich činnosti

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií

 • ovládat uživatelsky počítač
 • získávat informace z celosvětové sítě pro svou potřebu
 • komunikovat prostřednictvím sítě se svým okolím
 • využívat základní programové vybavení a další aplikace

Odborné kompetence

 • ovládat základní postupy přípravy běžných pokrmů
 • chápat dodržování předpisů o bezpečnosti práce jako preventivní péči a předcházení úrazům

Začleňování průřezových témat

Zařazení průřezových témat do výuky je zaměřeno tak, aby si žák uvědomil vzájemnou použitelnost a souvislost znalostí a dovedností z různých vzdělávacích oblastí. Průřezová témata výrazně formují charakter žáku a jejich postoje, a proto jsou zařazována do všech ročníků vždy podle vhodné vazby na učivo.

Téma Občan v demokratické společnosti napomáhá rozvoji sociálních kompetencí žáků. Zejména v prvním ročníku se zařazují témata k pochopení postavení člověka ve společnosti, formování postojů žáků, aby byli schopni vytvořit dobrý třídní kolektiv, dovedli se navzájem respektovat a pomáhat si - besedy o historii města a regionu, hry zaměřené na vzájemné poznávání se a stmelování kolektivu. Další oblastí je formování názoru mladých lidí a orientace na správné hodnoty života - besedy a přednášky o nebezpečí návykových látek, nebezpečí šikany, o pěstování zdravého životního stylu aj. Velký význam má jednotný přístup všech pedagogů k chování žáků. Žáci i pedagogové jsou si vědomi, že všichni vytváří image školy zvláště ve vztahu k veřejnosti. Do této oblasti spadá i vyhledávání problémových žáků, kteří narušují kolektiv. Řešení těchto záležitostí se uskutečňuje ve spolupráci s výchovným poradcem.

Téma Člověk a životní prostředí vede k pochopení významu přírody a správného chování člověka v přírodě. Toto téma se dobře začleňuje do odborného učiva, kde se klade důraz na pochopení závislosti člověka na přírodních surovinách, správném hospodaření s výrobky, na odpovědnosti člověka za zachování udržitelného rozvoje společnosti. Formou rozhovoru, besed si žáci uvědomují souvislost různých činností člověka s životním prostředím.

Téma Člověk a svět práce je vhodně realizováno v motivačních metodách, kdy je v žácích formován dobrý vztah ke zvolenému oboru. Seznamují se s náročností oboru, učitelé pěstují  v žácích touhu po uplatnění a odborném růstu, učí je řešit problémové situace. Ve třetím ročníku jsou zařazeny exkurze na úřad práce a procvičovány dovednosti, které mohou žákům pomoci při hledání zaměstnání – sepsání žádosti o místo, sepsání životopisu, vyhledávání nabídek, nácvik rozhovoru a další.

Realizace tématu Informační a komunikační technologie spočívá ve zdokonalování schopností žáků pracovat s různými prostředky informačních a komunikačních technologií. Výuka předmětu ICT je rozložena do celého průběhu studia. Nejdříve je zařazeno ovládání základního softwaru a osvojení si dovednosti při práci s internetem. V dalších ročnících jsou tyto dovednosti dále rozvíjeny a propojovány s dalšími předměty. V hodinách ICT tak mohou žáci v rámci aplikací plnit úkoly zadané učiteli jiných předmětů. Podle kapacitních možností mohou odbornou učebnu využívat i učitelé jiných předmětů.

Předmět TECHNOLOGIE

počet vyučovacích hodin: 2 – 2,5 – 2,5/týdně (celkem 224 hodin)

Obecné cíle:

Žáci se seznamují s využitelností potravin pro technologické zpracování, s požadavky na jakost a skladování. Porozumí souvislosti mezi správnou výživou spojenou se zdravým životním stylem a předcházení nemocem. Cílem okruhu je poskytnout žákům základní poznatky a dovednosti v přípravě pokrmů od předběžné přípravy až k finálnímu výrobku, seznamují se s klasickými i moderními technologickými postupy přípravy pokrmů teplé a studené kuchyně i různých nápojů. Jsou vedeni k uplatňování zásad racionální výživy a ke sledování trendů v gastronomii, získávají důležité návyky v oblasti hygieny a bezpečnosti práce v provozu společného stravování. Žáci se obeznámí se základními druhy a využitím technického a technologického vybavení v gastronomických provozech.

Charakteristika učiva:

Obsah učiva vychází z obsahového okruhu RVP ze vzdělávací oblasti Výroba pokrmů a Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích. Předmět je provázán s dalšími odbornými předměty Potraviny a výživa, Odborný výcvik a Stolničení. Vyučovací předmět technologie poskytuje žákům vědomosti o pracovních činnostech prováděných                        v provozovnách společného stravování v takovém rozsahu a na takové úrovni, aby byli schopni poskytovat služby, které odpovídají odborným, hygienickým a bezpečnostním předpisům (HACCP).

Učivo je rozděleno do tří ročníků, seznámí se s předběžnou úpravou pokrmů, technologickými postupy polévek, příloh, hlavních pokrmů, moučníků.

Předmět POTRAVINY A VÝŽIVA

počet vyučovacích hodin na studium: 1- 1 - 1/týden (celkem 96 hodin)

Obecné cíle:

V předmětu se žáci seznámí s jednotlivými druhy potravin, jejich jakostí, složením, zásadami správné výživy a jejich vlivem na zdraví člověka.

Charakteristika učiva:

Vychází z RVP ze vzdělávacího okruhu Výroba pokrmů. Při charakteristice potravin je kladen důraz na jednotlivé druhy potravin rostlinného a živočišného původu se zásadami správného ošetřování, skladování potravin a dalšími vlastnostmi využitelnými při přípravě pokrmů. Učivo je dále zaměřeno na druhy a význam nápojů ve výživě, jejich výrobu a charakteristiku jednotlivých druhů. Žáci si dále osvojují zásady racionální výživy, fyziologii výživy a druhy stravy. Obsah učiva je mezipředmětově provázán s předmětem odborný výcvik, technologie, stolničení a základy přírodních věd.

Předmět STOLNIČENÍ

počet vyučovacích hodin: 1,5 - 1 - 1,5 hodin/týden (celkem 128 hodin)

Obecné cíle:

Cílem předmětu je poskytnout žákům vědomosti o stolničení a obsluze v gastronomických a ubytovacích zařízeních.

Žáci jsou vedeni k uplatňování zásad společenského chování, profesního jednání a vystupování jak v přímém osobním styku s hosty a pracovními partnery, tak i v písemném projevu.

Naučí se vyhotovovat písemnosti spojené s chodem provozovny v souladu s normalizovanou úpravou písemností. Postupně se učí řešit problémové situace vzniklé v kontaktu se zákazníky a obchodními partnery. Pozornost se věnuje jednání s osobami vyžadujícími zvláštní péči a s cizinci. Žáci jsou upozorňování na nebezpečí alkoholismu a jiných návykových látek v souvislosti s výkonem jejich profese.

Žáci jsou vedeni k péči o zevnějšek a celkový kultivovaný projev. Zdůrazněn je význam komunikace v oblasti služeb.

Charakteristika učiva:

Obsah učiva vychází z RVP ze vzdělávací oblasti Odbyt a obsluha a Komunikace ve službách. Učivo je rozděleno do tří ročníků. Předmět je provázán s dalšími odbornými předměty technologie, potraviny a výživa a odborný výcvik.

V učivu jsou vysvětleny pojmy z oblasti stolování a ovládání techniky obsluhy a služeb ve stravovacích zařízeních. Důraz je kladen na organizaci práce při různých systémech obsluhy a efektivní využívání získaných vědomostí v praktickém životě. Postupně získají vědomosti jak podávat snídaně, přesnídávky, obědy, svačiny, večeře a správně používat jednotlivé druhy inventáře na úseku obsluhy. Žáci se naučí sestavovat jídelní a nápojový lístek, přičemž uplatňují znalosti gastronomických pravidel a zásady racionální výživy. Průběžně jsou žáci vedeni k dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů, k profesionálnímu vystupování, společenskému chování.

Předmět ODBORNÝ VÝCVIK

Počet vyučovacích hodin za studium 15-17,5-17,5 hodin/týden (celkem 1600 hodin)

Obecné cíle:

Odborný výcvik je veden tak, aby prakticky připravil žáky na profesní vykonávání gastronomických služeb a uplatňování získaných vědomostí v praxi. Žáci se seznámí s příslušnými předpisy, chránícími jejich zdraví a život při každém novém pracovním úkonu nebo na novém pracovišti. Žáci jsou vedeni k dodržování zásad slušného chování a profesního vystupování, estetickému cítění a vztahu k životnímu prostředí. Nedílnou součástí výcviku je vedení žáků k přesnému plnění pracovních povinností, dodržování technologických postupů a hospodárnosti.

Charakteristika učiva:

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP - Výroba pokrmů, Odbyt a obsluha, Komunikace ve službách a Disponibilní hodiny. Výuka v odborném výcviku je zaměřená na praktické osvojování dovedností a aplikaci všeobecných a odborných vědomostí. Učivo v průběhu tří let navazuje na odborné předměty technologie a stolničení. Učivo je zaměřeno na organizaci práce, hospodaření s potravinami a jejich zpracování, používání techniky v gastronomických provozech, dodržování zásad bezpečnosti práce, hygienických a ekologických norem, odpovědnost za plnění úkolů a kvalitu vykonané práce.

Cílem okruhu je poskytnout žákům znalosti o technice odbytu výrobků a služeb ve stravovacích zařízeních. Žáci se seznámí s technikou jednoduché a složité obsluhy, s používaným inventářem, naučí se sestavit jídelní a nápojové lístky a různé typy menu. Při sestavování jídelních lístků uplatní znalost správné výživy a gastronomických pravidel a dalších faktorů ovlivňujících úspěšný prodej a získání zákazníků. Žáci jsou vedeni k uplatňování zásad společenského chování a profesního jednání. Jsou upozorňováni na nebezpečí alkoholismu a dalších návykových látek v souvislosti s profesí a na nutnost boje proti nim.

Předmět / ročník

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

2

2

1

5

Německý jazyk

2 1/2

2

2

6 1/2

Anglický jazyk

0

1 1/2

2

3 1/2

Občanská nauka

1

1

1

3

Základy přírodních věd

2

1

0

3

Matematika

1

1

1

3

Český jazyk a literatura

1

1

 1/2

2 1/2

Tělesná výchova

1

1

1

3

Informační technologie

1

1

0

2

Ekonomika

1

1

1

3

Základy podnikání

0

0

1

1

Technologie

2

2,5

2,5

6

Odborný výcvik

15

17 1/2

17 1/2

50

Potraviny a výživa

1

1

1

3

Stolničení

1 1/2

1

1 1/2

4

Celkem

32

34 1/2

33

99 1/2

 

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01

lide40
Krásné prázdniny plné sluníčka a pohody vám přeje SOU Domažlice