Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Newsletter
Vložte svoji emailovou adresu a už vám neuteče žádná zpráva ze školy. Tato služba je zdarma a odběr lze kdykoliv zrušit.

Newsletter
Můžete se kdykoliv odhlásit.

Mechanik seřizovač ŠVP

školní vzdělávací program

 

Mechanik seřizovač

Profil absolventa

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice

Adresa školy: Prokopa Velikého 640, Domažlice

Název školního vzdělávacího programu: Mechanik seřizovač

Kód a název oboru vzdělání: 23 - 45 - L/01 Mechanik seřizovač

Délka a forma studia: čtyřleté denní

Stupeň dosaženého vzdělání: úplné střední vzdělání s maturitním vysvědčením

Obor vzdělání poskytující střední odborné vzdělání klade důraz na manuální a intelektové dovednosti žáků při uplatnění tvořivého a logického myšlení a estetického vnímání. Vyučující vedou žáky k trpělivé a soustavné práci a usilují o to, aby si žáci vytvořili kladný vztah ke zvolenému oboru a získali správné pracovní návyky. Vzdělávací program umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí a manuálních a intelektových dovedností potřebných k vykonávání povolání v oblasti strojírenské výroby. Při sestavování a naplňování ŠVP je respektována snaha o vybavení absolventa takovými znalostmi, dovednostmi a postoji, které mu umožní dobré uplatnění na trhu práce. Při sestavování obsahu vzdělávání jsou respektovány požadavky sociálních partnerů příslušné odbornosti. Učivo odborných předmětů je vybráno s ohledem na možnosti pracovního uplatnění absolventa v různých typech provozních jednotek a podniků v regionu.

Vzdělávání ve všeobecně vzdělávacích předmětech je zaměřeno na rozvíjení základních poznatků, rozvíjení komunikačních dovedností v mateřském jazyce i v cizím jazyce, rozšíření ekonomických znalostí a praktické využití poznatků a dovedností z oblasti informační a komunikační techniky. Odborné předměty jsou zaměřeny na získání přehledu o materiálech používaných v strojírenské výrobě, charakteristiku strojů a zařízení ve strojírenství, schopnost konstrukčního řešení jednoduchého výrobku a na osvojení si technologických postupů při výrobě  strojírenských výrobků. Cílem praxe je praktické osvojení řemeslných dovedností a aplikace všeobecných a odborných dovedností při zhotovení strojírenských součástí. V teorii i praxi jsou žáci vedeni k hospodárnému zacházení s materiály a energií, k ekologickému chování, ke slušnému chování a k dodržování hygienických předpisů, protipožárních předpisů a předpisů bezpečnosti práce.

Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit pracovníka, který se dobře umístí na trhu práce, případně bude schopen reagovat na měnící se podmínky trhu práce.

Popis uplatnění absolventa v praxi:

Absolvent nalezne uplatnění především ve strojírenství, a to v povolání mechanik a seřizovač obráběcích strojů, při seřizování klasických i CNC strojů, zařízení a linek, a to nejen obráběcích, ale i strojů tvářecích, pro dělení materiálu a zpracování plastů.

Absolvent zná základní úkoly odvětví a oboru, na který se připravuje. Je připraven vykonávat náročnější řemeslné práce. Jeho řemeslné a odborné dovednosti jsou podloženy odbornými znalostmi. Dodržuje zásady a předpisy ochrany zdraví a bezpečnosti práce. Hospodárně využívá materiál a dbá o úspory energie. Má hlubší vědomosti o kovech a dalších používaných materiálech. Vhodně uskladňuje materiály, součásti a výrobky. Zná výrobní zařízení, umí je ovládat, seřizovat a udržovat. Ekologicky nakládá s veškerým odpadem. Má hlubší vědomosti o technologii výroby, ovládání klasických i CNC strojů. Zná zásady odborného kreslení výrobků a čtení výkresů, používání norem. Obrábí a sestavuje součásti a výrobky, provádí údržbu strojů. Má všeobecné znalosti z oblasti ekonomiky, které uplatní jako občan, zaměstnanec i OSVČ.

Očekávané výsledky vzdělávání (kompetence) absolventa

 • zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence
 • čte s porozuměním texty, tabulky, grafy, schémata, diagramy a výkresy
 • dovede se vyjadřovat v mateřském jazyce i v cizím jazyce přiměřené situaci každodenního a pracovního života
 • má základní znalosti o fungování multikulturní demokratické společnosti
 • základní znalosti v oblasti právního vědomí
 • má vědomosti a dovednosti z ekonomiky a podnikání potřebné k orientaci na trhu práce, v podnikových činnostech a v pracovněprávních vztazích
 • základní numerické znalosti
 • zná zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních a fyzických sil, umí poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění
 • dovede identifikovat běžné problémy, s nimiž se v životě setká a hledat způsoby jejich řešení
 • vypěstovanou profesní etiku a umí jednat s lidmi
 • vyrovná se se stresovými situacemi
 • vystupuje kultivovaně
 • soustavně pečuje o svůj vzhled a osobní hygienu
 • průběžné sleduje vývoj nových technologií, strojů a materiálů
 • dodržuje pracovní kázeň

Během studia je žák veden tak, aby

 • uměl pracovat v týmu, upevňovat interpersonální vztahy a adekvátně jednat s lidmi
 • znal své reálné odborné a osobnostní kvality, uměl konstruktivně zvažovat své možnosti v oblasti profesní dráhy
 • měl reálnou představu o kvalitě své práce, pracoval svědomitě a pečlivě, snažil se dosahovat co nejlepších výsledků
 • prezentoval vhodným způsobem výsledky své činnosti
 • uvažoval a jednal ekonomicky v osobním i pracovním životě (bral v úvahu náklady, výnosy a zisk každé činnosti)
 • dodržoval zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieně práce, znal pracovní rizika spojená s výkonem svého povolání
 • znal a dodržoval právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence
 • rozvíjel své estetické cítění a tvůrčí přístup ve svém oboru
 • orientoval se v potřebných informacích a pracoval s nimi uvážlivě
 • byl schopen používat prostředky informační a komunikační technologie ke komunikaci, pro získávání a zpracování informací ve všech oblastech, zejména v pracovním a osobním životě
 • měl aktivní přístup k životu a k řešení problémů
 • jednal a komunikoval slušně a odpovědně, vážil si vytvořených hodnot
 • respektoval lidská práva a vážil si lidského života
 • chránil životní prostředí v pracovním i v osobním životě
 • jednal hospodárně v pracovním i v osobním životě
 • pociťoval odpovědnost za své zdraví, usiloval o zdravý životní styl a zdokonalování své tělesné zdatnosti

Způsob ukončení vzdělání a potvrzení dosaženého vzdělání:

Vzdělání je ukončeno závěrečnou maturitní zkouškou. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí platnými předpisy. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je maturitní výsvědčení. Úspěšné složení maturitní zkoušky a získání maturitního vysvědčení umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů na VOŠ a vysokých školách. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru různými školeními a kurzy.

Ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace

Maturitní vysvědčení je dokladem o získání úplného středního odborného vzdělání. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím předpisem.

Žák získá úplné střední odborné vzdělání, jestliže úspěšně vykoná všechny předepsané maturitní zkoušky.

Pojetí výuky

Metody a formy výuky jsou voleny s ohledem na obsah konkrétního učiva a výsledek vzdělávání, kterého se má dosáhnout. Učitelé volí metody podle svých potřeb a zkušeností a s ohledem na charakter vyučovaného předmětu. Uplatňují vhodnou motivaci, která stimuluje práci žáků a nejčastěji se opírá o zájem o zvolený učební obor. Podobné aplikační příklady jsou vybírány tak, aby se týkaly problematiky odborných předmětů. Důraz je kladen na podporování samostatné práce žáků, především na osobní zodpovědnost a samostatnost, schopnost kooperace a týmové spolupráce se zaměřením na sebehodnocení a poznání svých možností – samostatné práce žáků, skupinové práce, brainstorming, referáty, prezentace písemné, ústní a grafické, společné hodnocení, analýza výsledků. Důležitou složkou teoretické výuky je používání názorných pomůcek v různé formě, které žákům usnadňují pochopení učiva, jako jsou vzorky, nástěnné obrazy, zvukové nahrávky, instruktážní a výukové video, exkurze. K procvičování a upevňování učiva se využívají různé formy ústních, písemných, grafických a praktických cvičení, soutěže, simulační metody, projekty apod. Velký důraz je kladen na vytváření mezipředmětových vazeb, které rozšiřují klíčové kompetence žáka. Součástí výuky jsou besedy s odborníky, návštěvy výstav, odborné exkurze, soutěže, skupinové projekty a různé formy zapojení žáků do prezentačních akcí školy.

Cvičení a odborná praxe umožňuje žákům využití teoretických poznatků v praxi, ověření a rozšíření odborných znalostí a pěstování manuálních dovedností potřebných pro daný obor tak, aby žáci získali jistotu při provádění praktických činností, byli samostatní, dokázali prakticky použít nabyté znalosti při řešení a plnění praktického úkolu. Žáci jsou vedeni k odpovědnosti za plnění úkolů a kvalitu vykonané práce jednotlivce i kolektivu. Používané metody rozvíjí komunikační dovednosti, estetické cítění, upevňování pracovních návyků.

Hodnocení žáků

Hodnocení žáků je podrobně popsáno v Klasifikačním řádu SOU Domažlice , který je součástí Školního řádu a uvádí kritéria hodnocení chování žáku, výchovná opatření, kritéria hodnocení výsledků vzdělávání a podmínky opravných zkoušek.Ten je veřejně k dispozici na webových stránkách školy. Další informace k hodnocení jsou obsaženy v preambulích jednotlivých předmětů.

Při hodnocení žáků je používané slovní hodnocení a numerické hodnocení.

Při klasifikaci je hodnocena ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, kvalita a rozsah získaných dovedností, schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti, samostatnost při řešení teoretických a praktických úkolů, schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky získané při praktických činnostech, samostatnost a tvořivost.

V předmětech praktického zaměření se hodnotí také vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, osvojení si praktických dovedností a návyků, využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa.

Součástí hodnocení žáků je i hodnocení chování a vystupování žáků a prezentování školy, výsledky žáků při soutěžích, výsledky skupinových projektů apod.

V odborném výcviku jsou žáci hodnoceni v průběhu vykonávaných praktických činností, a to při zhotovování výrobku i při práci na smluvních pracovištích ve výrobních podnicích. Hodnoceny jsou řemeslné dovednosti i aplikace odborných znalostí technologie, materiálů, výrobního zařízení a konstrukce.

Klíčové kompetence a aplikace průřezových témat:

Žák je veden k tomu, aby dokázal:

Kompetence k učení:

 • pracovat různými způsoby s textem, efektivně vyhledávat a zpracovávat informace
 • s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např.výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky

Kompetence k řešení problémů:

 • využívat zkušenosti a vědomosti nabyté dříve
 • spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi
 • vhodně volit prostředky a způsoby pro splnění jednotlivých aktivit (pomůcky, studijní literatura, metody a techniky)

Komunikativní kompetence:

 • vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání v projevech mluvených i psaných
 • dokázat se vhodně prezentovat při oficiálním jednání
 • vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
 • aktivně se účastnit diskuzí
 • formulovat a obhajovat své názory a postoje
 • respektovat názory druhých
 • formulovat své myšlenky jazykově správně
 • vyjadřovat se srozumitelně a souvisle
 • zpracovávat běžné administrativní písemnosti
 • zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskuzí)

Personální a sociální kompetence:

 • snažit se pracovat v týmu
 • efektivně spolupracovat při řešení daného úkolu
 • přijímat hodnocení svých výsledků a adekvátně na ně reagovat

Občanské kompetence a kulturní povědomí:

 • respektovat práva svá i druhých
 • podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a vytvářet si k nim pozitivní vztah
 • uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi

 • pracovat s informacemi z různých zdrojů - tištěných, elektronických, audiovizuálních
 • uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím

Začleňování průřezových témat

Zařazení průřezových témat do výuky je zaměřeno tak, aby si žák uvědomil vzájemnou použitelnost a souvislost znalostí a dovedností z různých vzdělávacích oblastí. Průřezová témata výrazně formují charakter žáků a jejich postoje, a proto jsou zařazována do všech ročníků vždy podle vhodné vazby na učivo.

Téma Občan v demokratické společnosti napomáhá rozvoji sociálních kompetencí žáků. Zejména v prvním ročníku se zařazují témata k pochopení postavení člověka ve společnosti, formování postojů žáků, aby byli schopni vytvořit dobrý třídní kolektiv, dovedli se navzájem respektovat a pomáhat si - besedy o historii města a regionu, hry zaměřené na vzájemné poznávání se a stmelování kolektivu. Další oblastí je formování názoru mladých lidí a orientace na správné hodnoty života - besedy a přednášky o nebezpečí návykových látek, nebezpečí šikany, o pěstování zdravého životního stylu aj. Velký význam má jednotný přístup všech pedagogů k chování žáků. Žáci i pedagogové jsou si vědomi, že všichni vytváří image školy zvláště ve vztahu k veřejnosti. Do této oblasti spadá i vyhledávání problémových žáků, kteří narušují kolektiv, a řešení těchto záležitostí se uskutečňuje ve spolupráci s výchovným poradcem. Je kladen důraz na komunikaci, kooperaci a zdravý životní styl. V oblasti prevence se jedná o průběžný program, nikoli jednorázový, zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj a výcvik v sociálně komunikativních dovednostech. Program je určen pro žáky i pedagogické pracovníky školy a má vést k pozitivní změně klimatu školy s minimem kázeňských problémů žáků ve škole i mimo školu.

Téma Člověk a životní prostředí vede k pochopení významu přírody a správného chování člověka v přírodě. Toto téma se dobře začleňuje do odborného učiva, kde se klade důraz na pochopení závislosti člověka na přírodních surovinách, správném hospodaření s materiálem, na odpovědnosti člověka za zachování udržitelného rozvoje společnosti. Formou rozhovoru a besed si žáci uvědomují souvislost různých činností člověka s životním prostředím.

Téma Člověk a svět práce je vhodně realizováno v motivačních metodách, kdy je v žácích formován dobrý vztah ke zvolenému oboru. Seznamují se s náročností oboru, učitelé pěstují v žácích touhu po uplatnění a odborném růstu, učí je řešit problémové situace. Ve třetím ročníku jsou zařazeny exkurze na úřad práce a procvičovány dovednosti, které mohou žákům pomoci při hledání zaměstnání – sepsání žádosti o místo, sepsání životopisu, vyhledávání nabídek, nácvik rozhovoru a další.

Realizace tématu Informační a komunikační technologie spočívá ve zdokonalování schopností žáků pracovat s různými prostředky informačních a komunikačních technologií. Do výuky předmětu ICT je zařazeno ovládání základního softwaru a osvojení si dovednosti při práci s internetem, tyto dovednosti jsou dále rozvíjeny a propojovány s dalšími předměty. V hodinách ICT tak mohou žáci v rámci aplikací plnit úkoly zadané učiteli jiných předmětů. Podle kapacitních možností mohou odbornou učebnu využívat i učitelé jiných předmětů.

Organizace maturitní zkoušky

Maturitní zkouška má podle současného školského zákona a jeho novelizaci dvě části, společnou a profilovou.

Žák získá střední vzdělání s maturitou, jestliže úspěšně vykoná obě části.

Společná část maturitní zkoušky se skládá se ze tří zkoušek

a) českého jazyka

b) cizího jazyka

c) volitelného předmětu

Zkouška z českého jazyka je písemná a ústní, volitelná zkouška se koná písemně. Zadavatelem je MŠMT dle prováděcího předpisu.

Profilová část maturitní zkoušky

Skládá se ze tří povinných zkoušek čtyř nepovinných. Klade důraz na odborné znalosti absolventa a možnosti jeho uplatnění na trhu práce a dalšího studia.

Předpokládaná struktura povinných zkoušek

a) ústní zkouška z předmětu technologie

b) ústní zkouška z  předmětu strojnictví

c) praktická zkouška z odborného výcviku

Předpokládaná struktura nepovinných zkoušek:

Pro výběr nepovinných zkoušek v rámci profilové zkoušky má student k dispozici nabídku MŠMT a ředitelství školy. Nabídka bude upřesněna po zveřejnění nabídky MŠMT.

PŘEDMĚT: Technologie

počet vyučovacích hodin na studium: 3 - 3 - 3 - 3 / týden (celkem 384 hodin)

Pojetí vyučovacího předmětu:

Obecné cíle

Obecným cílem je komplexně žáky připravit k hospodárnému, racionálnímu a metodickému přístupu k práci a připravit je pro praktický život obráběče kovů. Žáci získávají potřebné vědomosti, znalosti, dovednosti a návyky o vlastním procesu obrábění, o nářadí a strojích, způsobech jejich údržby a seřízení, o problematice organizace výrobních procesů. Jsou připraveni řešit technologické postupy pro obrábění strojních součástí, problematiku pracovního prostředí a racionalizaci práce. Znalost technologie usnadňuje pochopit a zvládnout jiné technické obory.

Charakteristika učiva

Učivo vychází z obsahového okruhu RVP - 0dborné vzdělávání - z oblasti Obsluha a seřizování výrobních strojů a linek a je rozděleno do čtyřech ročníků na několik tematických celků. Předmět je zařazen jako povinný a je součástí maturitní zkoušky.

Absolvent získá znalosti a dovednosti ve sféře výroby strojních součástí obráběním, montáže i údržby strojů. Odborné vědomosti a dovednosti vycházejí z potřeb činností ve strojírenství a dalších odvětvích národního hospodářství. V úzkém spojení s praktickým ověřováním zvládá absolvent kompetence z této problematiky:

 • ručního zpracování kovů
 • lícování
 • teorie třískového obrábění, konvenční obrábění
 • nekonvenční obrábění
 • obsluha CNC strojů, porozumění CNC programům a tvorba CNC programů
 • znalosti technických materiálů, volby vhodných polotovarů
 • obsluhy strojních zařízení a zabezpečení jeho provozuschopnosti, údržby nástrojů

PŘEDMĚT: Strojnictví

počet vyučovacích hodin na studium: 1 - 0 - 1 - 2 /týden (celkem 128 hodin)

Pojetí vyučovacího předmětu:

Obecné cíle

Poskytovat žákovi základní technické informace o druzích, funkci, vlastnostech a základní charakteristice součástí, základní charakteristice hnacích a dopravních strojů.  Žák se orientuje ve funkci jednotlivých částí strojů a strojních zařízení.

Charakteristika učiva

Učivo vychází z obsahového okruhu RVP - Odborné vzdělávání - z oblasti Výrobní stroje a linky a je rozděleno do dvou ročníků na několik tematických celků.

Učivo zahrnuje základní názvosloví strojních součástí, jejich použití.

Učivo je složeno z tematických celků rozvržených do 1. , 3. a 4. ročníku. Žák ve výuce chápe a ovládá učivo v tématech: rozebíratelné a nerozebíratelné spoje, potrubí, součásti umožňující přenos pohybu, mechanizmy pro přenos pohybu, stroje pro zvedání a dopravu materiálů a látek, stroje pro přeměnu energie, pro pohon strojů. Žák se seznámí se základními technickými pojmy a orientací v technické literatuře. Ve výuce si osvojí zásady funkce jednotlivých strojních součástí. Předmět je zařazen jako povinný a je součástí maturitní zkoušky. Učivo ve 4. ročníku zahrnuje základní názvosloví strojů, jejich použití.

Žák ve výuce chápe a ovládá učivo v tématech: stroje pro přeměnu energie vody, páry na mechanický pohyb, princip spalovacích motorů, princip hydraulických a pneumatických motorů, elektromotorů, stroje pro zvedání a dopravu materiálů a látek, provozuschopnost a organizace pracovišť.

Žák se seznámí se základními technickými pojmy a orientací v technické literatuře.

Ve výuce si osvojí zásady funkce jednotlivých strojních součástí, mechanismů a strojů.

PŘEDMĚT:  Odborný výcvik

počet vyučovacích hodin na studium: 6 - 14 - 10,5 - 10,5 /týden (celkem 1312 hodin)

Pojetí vyučovacího předmětu :

Obecné cíle

Žák chápe základní informace o výrobě součástí, materiálech a metalurgickém zpracování, které využívá při výrobě součástí, seřizování a provozu strojírenských výrobků.

Učí se dovednostem, které tyto informace prakticky ověří při obrábění kovových materiálů a montáži i údržbě montážních celků a strojírenských zařízení.

Charakteristika učiva

Učivo vychází z obsahového okruhu RVP - 0dborné vzdělávání - z oblasti Obsluha a seřizování výrobních strojů a linek a je rozděleno do 4 ročníků na několik tematických celků. Předmět je zařazen jako povinný a je součástí maturitní zkoušky.

Žák při výuce zvládá základy ruční a strojní výroby součástí na klasických i CNC strojích, seřizování a údržby provozu strojírenských výrobků. Užívá v procesu odborného výcviku základní znalosti o provozu jednoduchých i složitějších celků a možnostech prodlužování životnosti těchto celků.

Žák získal základní přehled o hospodárnosti provozu strojírenských výrobků.

Předmět / ročník

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

celkem

Český jazyk a literatura

2

2

3

3

10

Německý jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

0

1

1

1

3

Dějepis

2

0

0

0

2

Fyzika

2

0

1

1

4

Chemie

1

0

0

0

1

Základy ekologie

1

0

0

0

1

Matematika

3

2

3

3

11

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační technologie

2

2

0

0

4

Ekonomika

0

0

3

0

3

Technická dokumentace

2

2

0

0

4

Základy technické mechaniky

0

2

0

0

2

Strojnictví

1

0

1

0

2

Stroje a zařízení

0

0

0

2

2

Strojírenská technologie

2

1

0

0

3

Programování

0

0

1,5

0

1,5

Technologie

3

3

3

3

12

Laboratorní cvičení

0

0

0

1 1/2

1 1/2

Odborný výcvik

6

14

10 1/2

10 1/2

37 1/2

Celkem

32

34

32

30

128

 

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01

lide40
Krásné prázdniny plné sluníčka a pohody vám přeje SOU Domažlice