Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Domovská stránka > Úřední deska > Strategie předcházení školní neúspěšnosti

Strategie předcházení školní neúspěšnosti

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
 
 
Strategie předcházení a řešení školní neúspěšnosti žáků Školní rok 2019/20
 
Strategie předcházení školní neúspěšnosti žáků v SOU Domažlice vychází z vyhlášky č. 27/2016 Sb.
 
 
Školní neúspěšností žáka rozumíme žáka prospěchově velmi slabého, kterému hrozí z důvodu neprospěchu předčasné ukončení studia před vykonáním závěrečné či maturitní zkoušky. To je následně spojeno s vysokým rizikem nezaměstnanosti, vzniku závislosti na sociálních dávkách, chudoby, případně i sociálního vyloučení nebo rozvoje sociálně patologických jevů. U některých žáků jsou typické zároveň časté absence i neomluvené hodiny. Obecně se jedná o žáky, kteří jsou hodnoceni v klasifikačních obdobích klasifikačním stupněm nedostatečný (ve čtvrtletí se tento výsledek jeví jako pravděpodobný) a nebo z různých příčin nemohli být ve více předmětech hodnoceni, aniž by k tomu měli závažné zdravotní důvody. Mezi ohrožené žáky řadíme i ty, u kterých došlo mezi klasifikačními obdobími k výraznému snížení prospěchového průměru. Tito žáci jsou vyhodnocováni na čtvrtletních pedagogických radách na základě zpráv třídního učitele a pedagogická rada doporučuje vhodné postupy pro další práci s těmito žáky.
 
 
Příčiny školní neúspěšnosti :
 
Příčiny na našem typu školy mohou být velmi široké. Často se jedná o nezájem o obor, případně obor nevhodně vybraný. Velkou roli hraje domácí zázemí žáka, nezájem ze strany rodičů, neschopnost rodičů přimět žáka k pravidelné domácí přípravě a docházce do školy, problémy ve vztazích v rodině. Někdy se i sám žák chce co nejdříve z nevhodného rodinného prostředí osvobodit a stát se finančně samostatným.  Vliv mají samozřejmě i morálně volní vlastnosti žáka a jeho osobnost – nedostatek motivace, vůle, emoční labilita, nízká odolnost vůči zátěži, poruchy učení, poruchy chování, zdravotní komplikace, snížená inteligence, poruchy paměti apod. Žák může mít problémy i ve vztazích ve škole, se spolužáky, s učitelem. Rovněž může být ohrožen sociálně patologickými jevy.
 
 
Rizikové faktory vzniku školní neúspěšnosti :
 
Z dlouhodobých zkušeností z práce s těmito žáky na naší škole lze vytipovat rizikové oblasti, kde je třeba se na žáky z pohledu strategie předcházení zaměřit. Jedná se o žáky přestupující z jiných škol, žáky opakující, žáky procházející náročnou životní či rodinnou situací, žáky se zdravotními problémy závažnějšího charakteru a žáky s poruchami učení a chování. Často na tyto žáky upozorní i nástupní dotazníky vyplňované zákonnými zástupci.
V rámci prevence školní neúspěšnosti je nutné tyto žáky cíleně vyhledávat, sdělovat si vzájemně získané informace mezi pedagogickými pracovníky
 
 
Řešení školní neúspěšnosti :
 
Základem řešení je vzájemná spolupráce všech zúčastněných, kteří mohou se žákem pracovat – to jsou učitel, třídní učitel, výchovný poradce, metodik prevence, kariérový poradce, pracovníci školských poradenských zařízení a rodiče.
 
U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná kvalitní odborná diagnostika, na základě které pak škola zpracuje žákovi vhodná podpůrná opatření. Ta jsou volena individuálně na základě doporučení poradenských zařízení. Jedná se zejména o : - Individuální přístup (motivace, respektování osobního pracovního tempa, vhodné metody a formy práce) - Poskytování individuálních konzultací a doučování - Vypracování plánu pedagogické podpory - Vypracování IVP
 
U ostatních žáků : - Zjištění příčin neúspěšnosti - Nabídka doučování, konzultací – využití projektu „Šablon pro SŠ“ k doučování v malém počtu žáků a v práci kariérového poradce školy (osobní pohovory se žákem, případně i zákonným zástupcem) - Vytvoření podpůrného studijního plánu k doplnění či zvládnutí učiva, zpracování dílčího harmonogramu, aby žák získal pocit, že lze vše zvládnout (zejména u žáků s vysokou absencí) - Zadávání pravidelných úkolů v přiměřeném rozsahu pro domácí přípravu žáka - Umožnit plnění zadaných úkolů i ve volných hodinách ve škole, poskytnout k tomu i školní pomůcky, počítač apod. - Pravidelný kontakt s rodiči žáka, je-li tam zájem i z jejich strany - Pracovat s klimatem třídy a začleňování těchto žáků do kolektivu - Při selhání výše popsaných opatření pak motivovat žáka k opakování ročníku
 
U žáků v závěrečném ročníku studia : - Pravidelná docházka na výuku - Trénink dovedností k vykonání jednotlivých částí závěrečné či maturitní zkoušky - Zvládání zátěžových situací souvisejících – nácvik samostatného projevu před publikem, časově omezené provádění úkonů apod. - Intenzivní a dlouhodobé opakování a procvičování znalostí
 
U ubytovaných žáků na domově mládeže : - Zákonné zástupce zde v týdnu školní docházky nahrazuje vychovatelka - Vychovatelky pravidelně sledují prospěch žáků a v případě potřeby po dohodě se zákonným zástupcem stanoví ubytovaným žákům omezení osobního volna na úkor zintenzivnění školní přípravy - Vychovatelky pravidelně spolupracují s třídním učitelem a výchovným poradcem
U všech žáků : - Pravidelně každé čtvrtletí vyhodnocovat na pedagogické radě situaci ve vzdělávání žáků, konkretizovat žáky ohrožené školní neúspěšností, dohodnout k nim potřebné strategie a seznámit s tím zákonné zástupce žáků
 
 
 
V Domažlicích 30. 8. 2019
 
Zpracovali: Mgr. Alena Sedláčková, Mgr. Ivana Vondrovicová, Ing. Zdeněk Pitner
 
Schválila: Mgr. Zdeňka Buršíková, ředitelka SOU Domažlice
Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01