Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice

Obraběč kovů ŠVP

školní vzdělávací program

Obráběč kovů

Profil absolventa

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice

Adresa školy: Prokopa velikého 640, Domažlice

Název školního vzdělávacího programu: Obráběč kovů

Kód a název oboru vzdělání: 23 - 56 - H/01 Obráběč kovů

Délka a forma studia: tříleté denní

Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Obor vzdělání poskytující střední odborné vzdělání klade důraz na manuální a intelektové dovednosti žáků při uplatnění tvořivého a logického myšlení a estetického vnímání. Vyučující vedou žáky k trpělivé a soustavné práci a usilují o to, aby si žáci vytvořili kladný vztah ke zvolenému oboru a získali správné pracovní návyky. Vzdělávací program umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí a manuálních a intelektových dovedností potřebných k vykonávání povolání v oblasti strojírenské výroby. Při sestavování a naplňování ŠVP je respektována snaha o vybavení absolventa takovými znalostmi, dovednostmi a postoji, které mu umožní dobré uplatnění na trhu práce. Při sestavování obsahu vzdělávání jsou respektovány požadavky sociálních partnerů příslušné odbornosti. Učivo odborných předmětů je vybráno s ohledem na možnosti pracovního uplatnění absolventa v různých typech provozních jednotek a podniků v regionu.

Vzdělávání ve všeobecně vzdělávacích předmětech je zaměřeno na rozvíjení základních poznatků, rozvíjení komunikačních dovedností v mateřském jazyce i v cizím jazyce, rozšíření ekonomických znalostí a praktické využití poznatků a dovedností z oblasti informační a komunikační techniky. Odborné předměty jsou zaměřeny na získání přehledu o materiálech používaných v strojírenské výrobě, charakteristiku strojů a zařízení ve strojírenství, schopnost konstrukčního řešení jednoduchého výrobku a na osvojení si technologických postupů při výrobě strojírenských výrobků. Cílem praxe je praktické osvojení řemeslných dovedností a aplikace všeobecných a odborných dovedností při zhotovení strojírenských součástí. V teorii i praxi jsou žáci vedeni k hospodárnému zacházení s materiály a energií, k ekologickému chování, ke slušnému chování a k dodržování hygienických předpisů, protipožárních předpisů a předpisů bezpečnosti práce.

Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit pracovníka, který se dobře umístí na trhu práce, případně bude schopen reagovat na měnící se podmínky trhu práce.

Popis uplatnění absolventa v praxi:

Absolvent zná základní úkoly odvětví a oboru, na který se připravuje. Je připraven pro vykonávání řemeslné práce. Jeho řemeslné dovednosti jsou podloženy základními odbornými znalostmi. Dodržuje zásady a předpisy ochrany zdraví a bezpečnosti práce. Hospodárně využívá materiál a dbá o úspory energie. Má základní vědomosti o kovech a dalších používaných materiálech. Vhodně uskladňuje materiály, součásti a výrobky. Zná výrobní zařízení, umí je ovládat, seřizovat a udržovat. Ekologicky nakládá s veškerým odpadem. Má základní vědomosti o technologii výroby. Zná základy odborného kreslení výrobků a čtení výkresů, používání norem. Obrábí a sestavuje jednoduché součásti a výrobky, provádí údržbu strojů. Má všeobecné znalosti z oblasti ekonomiky, které uplatní jako občan, zaměstnanec i OSVČ.

Očekávané výsledky vzdělávání (kompetence) absolventa

 • zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence
 • čte s porozuměním texty, tabulky, grafy, schémata, diagramy a výkresy
 • dovede se vyjadřovat v mateřském jazyce i v cizím jazyce přiměřené situaci každodenního a pracovního života
 • má základní znalosti o fungování multikulturní demokratické společnosti
 • má základní znalosti v oblasti právního vědomí
 • má vědomosti a dovednosti z ekonomiky a podnikání potřebné k orientaci na trhu práce, v podnikových činnostech a v pracovně právních vztazích
 • má základní numerické znalosti
 • zná zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních a fyzických sil, umí poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění
 • dovede identifikovat běžné problémy, s nimiž se v životě setká a hledat způsoby jejich řešení
 • má vypěstovanou profesní etikou a umí jednat s lidmi
 • vyrovná se se stresovými situacemi
 • vystupuje kultivovaně
 • soustavně pečuje o svůj vzhled a osobní hygienu
 • průběžné sleduje vývoj nových technologií, strojů a materiálů
 • dodržuje pracovní kázeň

Během studia je žák veden tak, aby

 • uměl pracovat v týmu, upevňovat interpersonální vztahy a adekvátně jednat s lidmi
 • znal své reálné odborné a osobnostní kvality, uměl konstruktivně zvažovat své možnosti v oblasti profesní dráhy
 • měl reálnou představu o kvalitě své práce, pracoval svědomitě a pečlivě, snažil se dosahovat co nejlepších výsledků
 • prezentoval vhodným způsobem výsledky své činnosti
 • uvažoval a jednal ekonomicky v osobním i pracovním životě (bral v úvahu náklady, výnosy a zisk každé činnosti)
 • dodržoval zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieně práce, znal pracovní rizika spojená s výkonem svého povolání
 • znal a dodržoval právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence
 • rozvíjel své estetické cítění a tvůrčí přístup ve svém oboru
 • orientoval se v potřebných informacích a pracoval s nimi uvážlivě
 • byl schopen používat prostředky informační a komunikační technologie ke komunikaci, pro získávání a zpracování informací ve všech oblastech, zejména v pracovním a osobním životě
 • měl aktivní přístup k životu a k řešení problémů
 • jednal a komunikoval slušně a odpovědně, vážil si vytvořených hodnot
 • respektoval lidská práva a vážil si lidského života
 • chránil životní prostředí v pracovním i v osobním životě
 • jednal hospodárně v pracovním i v osobním životě
 • pociťoval odpovědnost za své zdraví, usiloval o zdravý životní styl a zdokonalování své tělesné zdatnosti

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání

 • přijímání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb.
 • úspěšné ukončení základního vzdělání
 • splnění kriterií přijímacího řízení stanovených pro daný školní rok
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru vzdělání
 • konečné přijetí žáka ke vzdělávání je podmíněno odevzdáním zápisového lístku do 5 dnů od obdržení rozhodnutí (viz § 60 a odst.6-7 škol.zákona 561/2004 Sb. v pozdějším znění) a podpisem Smlouvy o vzdělávání.

Zdravotní způsobilost

Zdravotní způsobilost žáků posuzuje a písemně potvrzuje příslušný registrující praktický lékař. Uchazeči nesmí trpět zejména: nemocemi pohybového ústrojí znemožňujícími práci ve vynucené poloze, poruchami jemné motoriky horních končetin, závažnými alergickými onemocněními kůže, dýchacích cest a spojivek a poruchami zraku.

Způsob ukončení vzdělání a potvrzení dosaženého vzdělání:

Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů ve středních odborných školách a středních odborných učilištích s možností získání středního vzdělání s maturitní zkouškou. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru různými školeními a kurzy.

Výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce je dokladem o získání středního odborného vzdělání. Konání závěrečné zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím předpisem.

Organizace závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška má podle současného školského zákona a jeho novelizace tři části: teoretickou písemnou, teoretickou ústní a praktickou.

Žák získá střední odborné vzdělání, jestliže úspěšně vykoná všechny tři části zkoušky.

Písemná a ústní teoretická zkouška zahrnuje učivo odborných předmětů: strojírenská technologie, technická dokumentace, strojnictví, technologie kovoobrábění, programování a ekonomika. Při praktické zkoušce žák zhotovuje jednoduchý výrobek podle výkresové dokumentace.

Pojetí výuky

Výuka je zaměřena teoreticky. K dosažení cílů předmětu jsou využívány z metod výuky především frontální výuka, skupinová diskuse, řízený rozhovor, problémové vyučování a práce v týmech. Učivo každého tematického celku je doplňováno příklady z praxe a dílčími úkoly, které žáci řeší.

Při výuce se pracuje s odbornou literaturou a tiskem, tabulkami, schématy, grafy a s účetními doklady. Využívá se multimediální technika.

Důraz je kladen na schopnost žáka aplikovat znalosti v běžné praxi, vyjadřovat se kultivovaně, argumentovat, naslouchat názorům druhých, diskutovat, uplatňovat týmovou práci.

Hodnocení žáků

Hodnocení žáků je podrobně popsáno v Klasifikačním řádu SOU Domažlice, který je součástí Školního řádu a uvádí kritéria hodnocení chování žáku, výchovná opatření, kritéria hodnocení výsledků vzdělávání a podmínky opravných zkoušek.Ten je veřejně k dispozici na webových stránkách školy. Další informace k hodnocení jsou obsaženy v preambulích jednotlivých předmětů.

Při hodnocení žáků je používáno hodnocení slovní a numerické.

Při klasifikaci je hodnocena ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, kvalita a rozsah získaných dovedností, schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti, samostatnost při řešení teoretických a praktických úkolů, schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky získané při praktických činnostech, samostatnost a tvořivost.

V předmětech praktického zaměření se hodnotí také vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, osvojení si praktických dovedností a návyků, využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa.

Součástí hodnocení žáků je i hodnocení chování a vystupování žáků a prezentování školy, výsledky žáků při soutěžích, výsledky skupinových projektů apod.

V odborném výcviku jsou žáci hodnoceni v průběhu vykonávaných praktických činností, a to při zhotovování výrobku i při práci na smluvních pracovištích ve výrobních podnicích. Hodnoceny jsou řemeslné dovednosti i aplikace odborných znalostí technologie, materiálů, výrobního zařízení a konstrukce.

Klíčové kompetence a aplikace průřezových témat:

Žák je veden k tomu, aby dokázal:

Kompetence k učení

 • formulovat své myšlenky, aktivně diskutovat, porozumět sdělení druhých
 • vyjadřovat své názory a respektovat názory druhých
 • umět jednat v různých situacích
 • využívat svých vědomostí a dovedností v praktickém životě

Komunikativní kompetence

 • vhodně komunikovat se svými spolužáky, nadřízenými, pracovníky institucí a ostatními občany
 • volit vhodné komunikační metody
 • zodpovědně se chovat, jednat, plnit své povinnosti

Kompetence k řešení problém

 • znát instituce, které mu pomohou v řešení různých problémů
 • volit vhodné prostředky řešení v životních situacích
 • analyzovat informace z médií potřebné k řešení problémů

Personální a sociální kompetence

 • vyhodnocovat své výsledky i ostatních spolužáků
 • veškeré nedostatky se snaží vyhodnotit a napravit

Občanské kompetence a kulturní povědomí

 • uznávat tradice a hodnoty národa
 • objasnit význam životního prostředí pro člověka
 • jednat v souladu se zásadami společenského chování a to nejen ve vlastním zájmu

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

 • odpovědně přistupovat ke studijním a pracovním povinnostem
 • volit vhodné komunikační prostředky při oslovení institucí, nadřízených, budoucího zaměstnavatele

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií

 • vyhledávat potřebné informace na informačních a vzdělávacích serverech

Začleňování průřezových témat

Zařazení průřezových témat do výuky je zaměřeno tak, aby si žák uvědomil vzájemnou použitelnost a souvislost znalostí a dovedností z různých vzdělávacích oblastí. Průřezová témata výrazně formují charakter žáku a jejich postoje, a proto jsou zařazována do všech ročníků vždy podle vhodné vazby na učivo.

Téma Občan v demokratické společnosti napomáhá rozvoji sociálních kompetencí žáků. Zejména v prvním ročníku se zařazují témata k pochopení postavení člověka ve společnosti, formování postojů žáků, aby byli schopni vytvořit dobrý třídní kolektiv, dovedli se navzájem respektovat a pomáhat si - besedy o historii města a regionu, hry zaměřené na vzájemné poznávání se a stmelování kolektivu. Další oblastí je formování názoru mladých lidí a orientace na správné hodnoty života - besedy a přednášky o nebezpečí návykových látek, nebezpečí šikany, o pěstování zdravého životního stylu aj. Velký význam má jednotný přístup všech pedagogů k chování žáků. Žáci i pedagogové jsou si vědomi, že všichni vytváří image školy zvláště ve vztahu k veřejnosti. Do této oblasti spadá i vyhledávání problémových žáků, kteří narušují kolektiv, a řešení těchto záležitostí se uskutečňuje ve spolupráci s výchovným poradcem. Je kladen důraz na komunikaci, kooperaci a zdravý životní styl. V oblasti prevence se jedná o průběžný program, nikoli jednorázový, zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj a výcvik v sociálně komunikativních dovednostech. Program je určen pro žáky i pedagogické pracovníky školy a má vést k pozitivní změně klimatu školy s minimem kázeňských problémů žáků ve škole i mimo ni.

Téma Člověk a životní prostředí vede k pochopení významu přírody a správného chování člověka v přírodě. Toto téma se dobře začleňuje do odborného učiva, kde se klade důraz na pochopení závislosti člověka na přírodních surovinách, správném hospodaření s materiálem, na odpovědnosti člověka za zachování udržitelného rozvoje společnosti. Formou rozhovoru a besed si žáci uvědomují souvislost různých činností člověka s životním prostředím.

Téma Člověk a svět práce je vhodně realizováno v motivačních metodách, kdy je v žácích formován dobrý vztah ke zvolenému oboru. Seznamují se s náročností oboru, učitelé pěstují v žácích touhu po uplatnění a odborném růstu, učí je řešit problémové situace. Ve třetím ročníku jsou zařazeny exkurze na úřad práce a procvičovány dovednosti, které mohou žákům pomoci při hledání zaměstnání – sepsání žádosti o místo, sepsání životopisu, vyhledávání nabídek, nácvik přijímacího pohovoru a další.

Realizace tématu Informační a komunikační technologie spočívá ve zdokonalování schopností žáků pracovat s různými prostředky informačních a komunikačních technologií. Do výuky předmětu ICT je zařazeno ovládání základního softwaru a osvojení si dovednosti při práci s internetem, tyto dovednosti jsou dále rozvíjeny a propojovány s dalšími předměty. V hodinách ICT tak mohou žáci v rámci aplikací plnit úkoly zadané učiteli jiných předmětů. Podle kapacitních možností mohou odbornou učebnu využívat i učitelé jiných předmětů.

PŘEDMĚT: Technologie

počet vyučovacích hodin na studium: 3 - 1 - 1 /týden (celkem 160 hod) 

Obecné cíle

Obecným cílem je komplexně žáky připravit k hospodárnému, racionálnímu a metodickému přístupu k práci a připravit je pro praktický život obráběče kovů. Žáci získávají potřebné vědomosti, znalosti, dovednosti a návyky o vlastním procesu obrábění, o nářadí a strojích, způsobech jejich údržby a seřízení, o problematice organizace výrobních procesů. Jsou připraveni řešit technologické postupy pro obrábění strojních součástí, problematiku pracovního prostředí a racionalizaci práce. Znalost technologie usnadňuje pochopit a zvládnout jiné technické obory.

Charakteristika učiva

Absolvent získá znalosti a dovednosti ve sféře výroby strojních součástí obráběním, montáže i údržby strojů. Odborné vědomosti a dovednosti vycházejí z potřeb činností ve strojírenství a dalších odvětvích národního hospodářství. V úzkém spojení s praktickým ověřováním zvládá absolvent kompetence z této problematiky:

 • ručního zpracování kovů
 • lícování
 • teorie třískového obrábění, konvenční obrábění
 • nekonvenční obrábění
 • obsluha CNC strojů, porozumění CNC programům a tvorba jednodušších CNC programů
 • znalosti technických materiálů, volby vhodných polotovarů
 • obsluhy strojních zařízení a zabezpečení jeho provozuschopnosti, údržby nástrojů

PŘEDMĚT: Technická dokumentace

počet vyučovacích hodin na studium: 2 - 1 - 1 /týden (celkem 128 hodin)

Obecné cíle

Technická dokumentace je mezinárodním dorozumívacím prostředkem techniků,rozvíjí prostorovou představivost,logické a tvůrčí myšlení,umožňuje žákům získat vědomosti a dovednosti ve čtení,kreslení a používání technických strojírenských výkresů součástí i celků, těmto rozumět a využívat je při výrobě součástí a v technické komunikaci ve výrobním procesu.

Charakteristika učiva

Výuka je zaměřena na získání dovedností žáka při čtení a kreslení výkresů součástí charakteristických pro obor, pochopení významu součástí pro funkční celek, uplatňuje odborné termíny, používá náčrty,tabulky, normy, diagramy číselné a slovní informace, zná základy promítání součástí, kótování, dokáže přepisovat přesnost rozměrů a jakost povrchu, čte schémata jednoduchých mechanizmů, respektuje požadavky pro tvarové řešení součástí, vyráběných na CNC strojích, zná základy kreslení v CAD-CAM systému.

 ·  dodržovali technické normy a učili se odpovědnosti za svoji práci

 • rozuměli technickým výkresům zhotoveným v jiných státech EU
 • usilovali o hospodárnost a neplýtvali materiálem a energií, chápali vztah mezi požadavky na přesnost a náklady na výrobu
 • sledovali technický pokrok s využitím počítačové techniky ke kreslení výkresů

PŘEDMĚT Programování

počet vyučovacích hodin na studium: 0 - 1 - 3 /týden (celkem 128 hodin)

Obecné cíle

Obecným cílem je komplexně žáky připravit k hospodárnému, racionálnímu a metodickému přístupu k práci a připravit je pro praktický život obráběče kovů. Žáci získávají potřebné vědomosti, znalosti, dovednosti a návyky při ovládání CNC strojů, o tvorbě CNC programů a o nářadí pro CNC stroje. Jsou připraveni řešit technologické postupy pro obrábění strojních součástí, problematiku pracovního prostředí a racionalizaci práce.

Charakteristika učiva

Absolvent získá znalosti a dovednosti ve sféře výroby strojních součástí obráběním na CNC obráběcích strojích. Odborné vědomosti a dovednosti vycházejí z potřeb činností ve strojírenství. V úzkém spojení s praktickým ověřováním zvládá absolvent kompetence z této problematiky:

 • tvorba technologických postupů
 • obsluha vybraných řídicích systémů CNC strojů
 • porozumění CNC programům a tvorba jednodušších CNC programů
 • volby vhodných polotovarů a jejich upnutí
 • údržby a seřízení nástrojů

PŘEDMĚT: Odborný výcvik

počet vyučovacích hodin na studium: 12 - 17,5 - 17,5 /týden (celkem 1504 hodin)

Obecné cíle

Žák chápe základní informace o výrobě součástí, materiálech a metalurgickém zpracování, které využívá při výrobě součástí, seřizování a provozu strojírenských výrobků.

Učí se dovednostem, které tyto informace prakticky ověří při obrábění kovových materiálů.

Charakteristika učiva

Žák při výuce zvládá základy ruční a strojní výroby součástí na klasických i CNC strojích, seřizování a údržby provozu strojírenských výrobků. Užívá v procesu odborného výcviku základní znalosti o provozu jednoduchých i složitějších celků a možnostech prodlužování životnosti těchto celků.

Žák získal základní přehled o hospodárnosti provozu strojírenských výrobků.

Předmět / ročník

1. ročník

2. ročník

3. ročník

celkem

Český jazyk a literatura

2

2

1

5

Německý jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Fyzika

1

1

0

2

Chemie a ekologie

2

0

0

2

Matematika

2

2

1

5

Český jazyk a literatura

1

1

1/2

2 1/2

Tělesná výchova

1

1

1

3

Informační technologie

1

1

0

2

Ekonomika

0

0

2

2

Technická dokumentace

2

1

1

4

Strojnictví

1

1

0

2

Strojírenská technologie

2

2

0

4

Programování CNC strojů

0

1

3

4

Technologie

3

1

1

5

Odborný výcvik

12

17 1/2

17 1/2

47

Celkem

33

34 1/2

31

98 1/2

 

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01

lide40
Krásné prázdniny plné sluníčka a pohody vám přeje SOU Domažlice