Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice

Podnikání ŠVP

Školní vzdělávací program

Podnikání

Profil absolventa

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Adresa školy: Prokopa Velikého 640,344 01 Domažlice

Kód a název vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání

Délka a forma: 2 leté denní

Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška – vysvědčení o maturitní zkoušce

Profesní uplatnění absolventa

Absolventi denního nástavbového studia Podnikání jsou připravováni na zvládnutí podnikatelských aktivit v profesní oblasti svého již ukončeného oboru. Mohou založit a řídit vlastní firmu nebo se uplatnit ve funkcích technicko-hospodářského charakteru, obchodních, marketingových či jiných činnostech. Kompetence žáků jsou rozvíjeny v oblasti administrativně-ekonomické, účetní, jazykové, společenskovědní, estetické, matematické, informačních a komunikačních technologií a navazují na již získané kompetence ve tříletých vzdělávacích programech. Absolventi získají kompetence potřebné pro založení a vedení firmy, základy účetnictví, znalosti v oblasti marketingu a elektronické komunikace s cílem kvalitního uplatnění v profesním i v občanském životě.

Výčet kompetencí absolventa

Klíčové kompetence

 • zná své reálné odborné a osobnostní kvality
 • chápe smysl a cíle celoživotního vzdělávání
 • samostatně řeší běžné pracovní situace, chápe zadání úkolu, vyhledává informace potřebné k řešení vzniklého problému, navrhuje způsoby a varianty řešení, zdůvodňuje, vyhodnocuje a ověřuje správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky
 • vyjadřuje se přiměřeně k účelu jednání v mluvených a psaných projevech, vhodně prezentuje sám sebe, myšlenky formuluje souvisle a zřetelně, v písemné podobě přehledně a jazykově správně
 • stanovuje si přiměřené cíle svého osobního rozvoje, pečuje o své zdraví a zdravý způsob života, spolupracuje s ostatními
 • dodržuje hodnoty a postoje podstatné pro život
 • vykonával ekonomické, provozně ekonomické, obchodně administrativní činnosti
 • získává znalosti a dovednosti v řízení vlastní firmy
 • je přípraven pracovat jako účetní, finanční referent, referent marketingu, asistent, obchodní zástupce firem
 • orientuje se na trhu práce, je aktivní při hledání zaměstnání
 • vhodně komunikuje s potencionálním zaměstnavatelem
 • prezentuje sebe i svoji odbornost
 • rozumí podstatě a principům podnikání
 • má představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání
 • využívá prostředky informačních a komunikačních technologií
 • získává znalosti společenského ohodnocení své práce, nakládání s materiály, energiemi a odpady s ohledem na životní prostředí

Odborné kompetence

 • ovládá klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou v přiměřené rychlosti a přesnosti
 • vyhotovuje písemnosti podle normy s využitím výpočetní a kancelářské techniky
 • stylizuje písemnosti věcně a jazykově správně
 • orientuje se v problematice managementu a osvojuje si základní manažerské dovednosti
 • provádí základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob
 • provádí základní výpočty odpisů a využití kapacity dlouhodobého majetku
 • vede daňovou evidenci;
 • orientuje se v soustavě daní
 • orientuje se v právní úpravě podnikání
 • vede jednání s obchodními partnery
 • dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
 • zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence
 • dodržuje stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti
 • zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady
 • nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání

přijetí se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

 • úspěšné ukončení základního vzdělání
 • splnění kritérií přijímacího řízení stanovených pro daný školní rok
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru vzdělání
  • · výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny, nejen na stránkách SOU Domažlice, ale  zákonný zástupce žadatele obdrží písemné rozhodnutí 
  • konečné přijetí žáka ke vzdělávání je podmíněno odevzdáním zápisového lístku do 5 dnů od obdržení rozhodnutí (viz § 60 a odst. 6-7 škol. zákona 561/2004 Sb. v pozdějším znění zákona) a podpisem Smlouvy o vzdělávání.

Zdravotní způsobilost.

Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je způsobilý příslušný registrovaný praktický lékař. Nemá žádné omezení.

Způsob ukončení studia, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace

Studium je ukončeno maturitní zkouškou podle příslušných právních norem a poskytuje střední vzdělání s maturitou. Dokladem i získání středního vzdělání s maturitou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konaní maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím předpisem.

Studium je ukončené maturitní zkouškou podle příslušných právních norem a poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím předpisem.

Organizace maturitní zkoušky
Maturitní zkouška má podle současného školského zákona a jeho novelizace dvě části:          1) společnou a 2) profilovou.
Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části.

1) Společná část maturitní zkoušky:
Skládá se ze tří zkoušek:
a) českého jazyka
b) cizího jazyka
c) volitelného předmětu - matematiky, informačně technologického základu, občanského základu

Zkouška z českého jazyka a cizího jazyka je písemná a ústní, volitelná zkouška se koná písemně. Zadavatelem je MŠMT dle prováděcího předpisu.

2) Profilová část maturitní zkoušky
Skládá se z  povinných zkoušek. Klade důraz na odborné znalosti absolventa a možnosti jeho uplatnění na trhu práce a dalšího studia.

Předpokládaná struktura povinných zkoušek:
a) ústní zkouška z ekonomických předmětů (ekonomika a účetnictví) před komisí

b) ústní zkouška z práva, managementu a marketingu před komisí

c) praktická zkouška z odborných předmětů

Pojetí výuky

  Metody a formy jsou voleny s ohledem na obsah konkrétního učiva a výsledky vzdělávání, kterého se má dosáhnout. Učitelé volí metody podle svých potřeb a zkušeností a s ohledem na charakter, na osobní zodpovědnost a samostatnost ovlivňování žákovských postojů - samostatné práce žáků, skupinové práce, brainstorming, referáty, prezentace písemné, ústní a jiné, společné hodnocení, analýza výsledku. Důležitou složkou teoretické výuky je používání názorných pomůcek v různé formě, které žákovi usnadňují pochopení učiva - modely, nástěnné obrazy, zvukové nahrávky, instruktážní a výukové video, exkurze. K procvičování a upevňování učiva se využívají různé formy ústních, písemných a praktických cvičení, soutěže, simulační metody apod. Velký důraz je kladen na vytváření mezipředmětových vazeb, které rozlišují klíčové kompetence žáka. Součástí výuky jsou besedy s odborníky, návštěvy výstav a koncertů, odborné exkurse, soutěže, zapojení žáků do prezentačních akcí školy vyučovaného předmětu. Praktické vyučování umožňuje žákům využití teoretických poznatků v praxi, ověření a rozšíření odborných znalostí a pěstování dovedností potřebných pro daný obor tak, aby žák získal jistotu při provádění praktických činností, byl samostatný, dokázal prakticky použít nabyté znalosti při řešení a plnění praktického úkolu.

Rozvíjení občanských a klíčových kompetencí

Během studia je žák veden tak, aby si byl vědom svých osobních možností a kvalit, aby uměl pracovat samostatně i v týmu. Výuka pomáhá rozvoji osobnosti a vytváří předpoklady k tomu, aby se žák správně zapojil do společnosti a měl možnost dalšího rozvoje.

Jednotný přístup pedagogů se promítá v jednotných požadavcích na chování žáka ve škole i na akcích organizovaných školou, na vytváření příznivého klimatu ve škole. Upevňování a rozvíjení sociálních kompetencí vede k vhodnému zapojení žáka do kolektivu, ve kterém uplatní své schopnosti a bude i umět respektovat druhé a spolupracovat s nimi.

Komunikační dovednosti jsou rozvíjeny na úrovni verbální, písemné, grafické i s využitím IKT. Oblast IKT je zaměřena nejen na osvojení dovedností práce s těmito technologiemi, ale také na vhodném využití těchto znalostí pro svůj osobní i pracovní život.

Výchovný a vzdělávací proces je veden tak, aby se žák choval zodpovědně při plnění pracovních úkolů a aby zodpovídal za své jednání v různých občanských i pracovních situacích. Rozvíjení klíčových kompetencí je vhodně zařazeno do všech předmětů. Proces uplatňování klíčových kompetencí je veden tak, aby byl soustavný a vykazoval vývojový posun během studia.


Způsob hodnocení žáků

 Hodnocení žáků je podrobně popsáno v Klasifikačním řádu SOU Domažlice, který je součástí Školního řádu a odpovídá vyhlášce č.48_2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Další informace k hodnocení jsou obsaženy v preambulích jednotlivých předmětů.
Při hodnocení žáků se používá slovní hodnocení a numerické hodnocení. Kritéria hodnocení vycházejí z Klasifikačního řádu SOU Domažlice. Stupeň prospěchu určuje učitel, který vyučuje  příslušnému vyučovacímu předmětu, podle § 69 odst. 5 a 6 Školského zákona 561/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Hodnocení žáků vyplývá z dílčí klasifikace žáka během pololetí. Příslušný vyučující učitel předmětů využívá k hodnocení znalostí žáka různé druhy zkoušek - písemné práce vypracované jednotlivci i výsledky skupinové práce, praktické práce nebo ústní zkoušení, prezentace projektu aj., sleduje průběžně výkon žáka, jeho aktivity při vyučování a připravenost na vyučování. Při klasifikaci je hodnocena ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, kvalita a rozsah získaných dovedností, schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti, samostatnost při řešení teoretických a praktických úkolů, schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky získané při praktických činnostech, samostatnost a tvořivost.

V předmětech praktického zaměření se hodnotí také vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, osvojení si praktických dovedností a návyku, využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa. Součástí hodnocení žáku je i hodnocení chování a vystupování žáku a prezentování školy, výsledky skupinových projektu, výsledky žáku při soutěžích apod.

Zpravidla na konci 1. a 3. čtvrtletí školního roku se projednávají v pedagogické radě studijní výsledky, zejména případy zaostávání žáků v prospěchu, nedostatky v jejich chování a problémy s absencí. Poté jsou o studijních výsledcích prokazatelným způsobem informováni rodiče na třídních schůzkách (podpis zákonného zástupce žáka v prezenční listině, v případě neúčasti na třídních schůzkách dopis).

Začleňování průřezových témat


Zařazení průřezových témat do výuky je zaměřeno tak, aby si žák uvědomil vzájemnou použitelnost a souvislost znalostí a dovedností z různých vzdělávacích oblastí. Průřezová témata výrazně formují charakter žáku a jejich postoje, a proto jsou zařazována do všech ročníků vždy podle vhodné vazby na učivo.


Téma Občan v demokratické společnosti zařazuje témata k pochopení postavení člověka ve společnosti, formování postojů žáků, aby byli schopni vytvořit dobrý třídní kolektiv, dovedli se navzájem respektovat a pomáhat si - besedy o historii města a regionu, hry zaměřené na vzájemné poznávání se a stmelování kolektivu. Další oblastí je formování názoru mladých lidí a orientace na správné hodnoty života - besedy a přednášky o nebezpečí návykových látek, nebezpečí šikany, o pěstování zdravého životního stylu aj. Velký význam má jednotný přístup všech pedagogů k chování žáků. Žáci i pedagogové jsou si vědomi, že všichni vytváří image školy zvláště ve vztahu k veřejnosti. Do této oblasti spadá i vyhledávání problémových žáků, kteří narušují kolektiv, a řešení těchto záležitostí se uskutečňuje ve spolupráci s výchovným poradcem. Je kladen důraz na komunikaci, kooperaci a zdravý životní styl. V oblasti prevence se jedná o průběžný program, nikoli jednorázový, zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj a výcvik v sociálně komunikativních dovednostech. Program je určen pro žáky i pedagogické pracovníky školy a má vést k pozitivní změně klimatu školy s minimem kázeňských problémů žáků ve škole i mimo školu.


Téma Člověk a životní prostředí vede k pochopení významu přírody a správného chování člověka v přírodě. Toto téma se dobře začleňuje do odborného učiva, kde se klade důraz na pochopení závislosti člověka na přírodních surovinách, správném hospodaření s materiálem, na odpovědnosti člověka za zachování udržitelného rozvoje společnosti. Formou rozhovoru a besed si žáci uvědomují souvislost různých činností člověka s životním prostředím.

Téma Člověk a svět práce je vhodně realizováno v motivačních metodách, kdy je v žácích formován dobrý vztah ke zvolenému oboru. Seznamují se s náročností oboru, učitelé pěstují v žácích touhu po uplatnění a odborném růstu, učí je řešit problémové situace. Ve třetím ročníku jsou zařazeny exkurze na úřad práce a do peněžního ústavu a procvičovány dovednosti, které mohou žákům pomoci při hledání zaměstnání – sepsání žádosti o místo, sepsání životopisu, vyhledávání nabídek, nácvik rozhovoru a další.
Realizace tématu Informační a komunikační technologie spočívá ve zdokonalování schopností žáků pracovat s různými prostředky informačních a komunikačních technologií. Do výuky předmětu ICT je zařazeno ovládání základního softwaru a osvojení si dovednosti při práci s internetem, tyto dovednosti jsou dále rozvíjeny a propojovány s dalšími předměty. V hodinách ICT tak mohou žáci v rámci aplikací plnit úkoly zadané učiteli jiných předmětů. Podle kapacitních možností mohou odbornou učebnu využívat i učitelé jiných předmětů.

 Ekonomika

Počet vyučovacích hodin na studium: 4-4hodin/týden (celkem 256 hodin)

Obecné cíle

Cílem předmětu je poskytnout žákům odborné ekonomické poznatky potřebné pro jejich úspěšné uplatnění v obchodní praxi, uvést je do ekonomického myšlení a naučit je chápat ekonomické jevy a procesy v podmínkách tržního hospodářství.

Dále je cílem rozvíjet ekonomické myšlení žáků a umožnit jim pochopit mechanismus fungování tržní ekonomiky, porozumět podstatě podnikatelské činnosti a principu hospodaření podniku. Žáci získají předpoklady pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit.

Žáci získávají široké spektrum poznatků o struktuře, činnosti a hospodaření podniku, naučí se samostatně zaujímat ekonomicky správná stanoviska, zejména hodnotit ekonomickou situaci podniku. Žáci jsou vedeni k logickému myšlení, ke správnému a přesnému vyjadřování. Vyučující rozvíjí u žáků schopnosti vedoucí k samostatné hospodářské a podnikatelské činnosti, k podnikatelskému myšlení.

Po absolvování tohoto předmětu žák:

 • si uvědomuje význam ekonomické podstaty tržního hospodářství,
 • má poznatky o struktuře, činnosti a hospodaření obchodního podniku,
 • zaujímá správná ekonomická stanoviska,
 • osvojuje si podnikatelské činnosti a získává podnikatelské myšlení v tržní ekonomice,
 • rozvíjí vědomosti v oblasti  v pracovně právních vztahů
 • umí aplikovat nové prvky změn v ekonomice.
  • používá správnou terminologii, respektuje zásady práce s PC, třídí, zpracovává a prezentuje výsledky své práce

Charakteristika učiva

Vychází z RVP 64-41-L/51 Ekonomika a právo. Učivo předmětu ekonomika je zařazeno v 1. a 2. ročníku studia a spolu s předměty marketing a p management, účetnictví, daňová soustava a právo tvoří teoretický základ pro budoucí povolání žáků. Předmět je zařazen jako povinný a je součástí maturitní zkoušky.

Učivo je rozděleno do těchto tematických celků:

1. ročník: 4 hodiny / týden (celkem 128 hodin)

Důraz je kladen na podstatu tržní ekonomiky, pracovněprávní vztahy a podnikání.

- úvod do ekonomiky

- základní ekonomické pojmy

- tržní hospodářství

- podnikání a podnik

- živnostenské podnikání

- obchodní společnosti

- majetek obchodního podniku a zdroje krytí majetku

- personální činnost a zaměstnanci

2. ročník: 4 hodiny / týden (celkem 128 hodin)

      Důraz je kladen na podstatu a fungování národního hospodářství.

- hospodaření obchodního podniku

- ceny a cenová politika 

- daňová soustava a poplatky státu

- bankovnictví - význam

- platební a zúčtovací styk 

- financování obchodního podniku

- finanční trhy a cenné papíry

- pojišťovnictví

- národní hospodářství

- makroekonomie - základní makroekonomické veličiny

- veřejné finance a státní rozpočet

- hospodářská politika – pojem, podstata

- veřejné finance a státní rozpočet 

- mezinárodní obchodní politika

Účetnictví

Počet vyučovacích hodin na studium:3-3hodin/týden (celkem 192 hodin)

Obecné cíle

Cílem vyučovacího předmětu účetnictví je pochopení podstaty účetnictví a poskytnout žákům základní vědomosti a dovednosti vedení daňové evidence a podvojného účetnictví podnikatelských subjektů.

Žáci si osvojí způsob vedení daňové evidence v souladu se zákonem o daních z příjmů. Poznají nezbytnost daňové zátěže a naučí se rozlišovat a určovat jednotlivé druhy daní. Dále si žáci osvojí dovednost účtování v soustavě podvojného účetnictví a naučí se za účtovávat běžné účetní případy na syntetických účtech a současně získávají poznatky z problematiky účetních a daňových dokladů.

Důraz je kladen na vedení účetních knih, používání a zpracování účetních dokladů, na pochopení podstaty daňové evidence a podvojného účetnictví a na zachycení stavu majetku, závazků, nákladů, výnosů a výsledku hospodaření.

Cílem je zvládnout účetnictví manuálně i na PC, dokázat sestavit daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob, naučit se pracovat se směrnou účtovou osnovou pro podnikatele, provést účetní uzávěrku a závěrku a orientovat se v základních právních normách upravující účetnictví. 

Žák ovládá základní techniku a formy účetnictví, umí používat a zpracovávat povinné formuláře a výkazy, ovládá návyky pečlivosti, správnosti, věcnosti a kontroly, umí hodnotit účetní zápisy a ovládá formy opravných případů, zná zákonitosti a souvztažnosti účetních případů.


Charakteristika učiva

Obsah učiva vychází z obsahového okruhu RVP 64-41-L/51 Účetnictví a daně a je rozděleno do 2 ročníků na několik tematických celků. Učivo má úzké mezipředmětové vztahy s předměty, právo a informační technologie. Předmět je zařazen jako povinný a je součástí maturitní zkoušky.

Učivo je strukturováno do následujících tematických celků:

1.ročník počet hodin 3 / týden (celkem 96 hodin)

- popíše předmět a význam účetnictví, jeho podstatu a úlohu

- seznamuje se s účetními doklady

- vysvětlí jejich význam, druhy, náležitosti, oběh v účetní jednotce

- věnuje se vyhotovování účetních dokladů

- vysvětlí daňovou evidenci, její zásady a vedení

- důraz je kladen na účtování do peněžního deníku pro plátce a neplátce DPH

- popíše majetek podniku, jeho rozdělení, oceňování a zdroje financování majetku

- objasní evidenci majetku, závazků a vedení další evidence,

- důraz je kladen na mzdy a zaměstnance

- vyplní daňové přiznání fyzických osob

- vypočte daňovou povinnost

 2.ročník počet hodin 3 / týden (celkem 96 hodin)

- důraz je kladen na základy podvojného účetnictví

- definuje majetek podniku a zdroje krytí majetku

- vytvoří rozvahu

- seznamuje se s účtovou osnovou pro podnikatele

- účtuje na rozvahových a výsledkových účtech 

- účtuje pořízení, prodej dlouhodobého majetku a  zásob

- účtuje na finančních účtech

- účtuje o pohledávkách a závazcích

- provede zúčtování mezd

- člení náklady a výnosy a účtuje o nich 

- zjišťuje hospodářský výsledek

- vysvětlí účetní uzávěrku a závěrku,

- vypočítá hospodářský výsledek a daň z příjmu a zaúčtuje

- získávání dovedností ve zpracování daňové evidence a účetnictví na vhodném software

Výchovné a vzdělávací strategie

Žák je veden tak, aby:

 • · si osvojil dovednosti účtovat o pořízení, spotřebě, opotřebení a vyřazení majetku a zpracovával pro tyto účely příslušné doklady
 • · dovedl zpracovat, vyhotovit a používat účetní a daňové doklady
 • · orientoval se v daňové evidenci fyzických osob a zvládl zpracovat daňové přiznání fyzických osob
 • · zvládl osvojení dovedností účtovat v soustavě účetnictví a postupně zpracoval účetní závěrku
 • · dokázal samostatně vyhledávat a zpracovávat ekonomické informace pomocí informační a komunikační technologie
 • · samostatně pracoval a promítal do získávaných vědomostí aktuální změny, vyhodnocoval a kontroloval výsledky své práce

Právo

Počet vyučovacích hodin na studium: 2-2hodin/týden (celkem 128 hodin)

Obecné cíle
Vyučovací předmět základy práva připravuje žáky k získání přehledu o právní úpravě podnikání a k pochopení úlohy práva v demokratické společnosti, rozvíjí jejich právní vědomí a chování. Učí žáky orientovat se v právním řádu a v právních normách, chápat jejich smysl, aplikovat je v praktických situacích a jednat podle nich.

Po absolvování tohoto předmětu žák:
- získá základní orientaci v právním systému České republiky,
- umí využívat různé informační prameny, včetně vyhledávání v počítačovém automatizovaném systému právních informací,
- umí vyhledat v obchodním zákoníku detaily právní úpravy obchodních společností,
- dovede pracovat s přílohami živnostenského zákona a orientují se v živnostenském zákoně,
- orientuje se v problematice hospodářské soutěže a vlastnictví.

Z hlediska klíčových dovedností předmět poskytuje a rozvíjí komunikativní dovednosti, personální a interpersonální dovednosti, dovednosti řešit problémy a problémové situace.


Charakteristika učiva
Vychází z RVP 64-41-L/51 Podnikání.
Učivo předmětu právo je zařazeno do obou ročníků studia a je součástí teoretického základu pro odborný výcvik a budoucí povolání žáků. V rámci mezipředmětových vztahů existuje přímá vazba na učivo předmětu občanská nauka, daňová soustava a ekonomika, a proto je nutná úzká spolupráce učitelů těchto předmětů. Učivo vychází ze společenskovědního vzdělávání.

Marketing a management

Počet vyučovacích hodin na studium: 1-1hodin/týden (celkem 64 hodin)

Obecné cíle

Cílem předmětu je poskytnout žákům základní poznatky z marketingu, zejména principy zkoumání trhu, zákazníků a konkurence. Podpořit iniciativu žáků ve vytváření mezipředmětových vazeb na předměty ekonomika, management, obchodní provoz, aplikovaná psychologie a pochopit vzájemnou souvislost ekonomických vztahů v tržně fungujícím obchodním podniku.

Výchovně-vzdělávací cíle:

Po absolvování tohoto předmětu žák definuje současný význam a úlohu marketingu v řízení obchodních podniků, vymezí prvky marketingového prostředí obchodních podniků a úlohu marketingového informačního systému jako zdroje informací pro marketingové rozhodování, chápe podstatu marketingového výzkumu trhu a jeho segmentace pro budoucí úspěšnost obchodního podniku, získá znalosti v oblastech nástrojů marketingu a jejich uplatnění v marketingovém mixu, má přehled o základech marketingového plánování na úrovni obchodních jednotek a uvědomuje si nezastupitelnost kontroly na všech úrovních řízení.

Z hlediska klíčových dovedností předmět poskytuje a rozvíjí komunikativní dovednosti, personální a interpersonální dovednosti, dovednosti řešit problémy a problémové situace, a dovednosti využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi.

Charakteristika učiva

Učivo předmětu vychází z obsahového okruhu RVP 64-41-L/51 Ekonomika a právo. Učivo předmětu marketing je zařazeno do 1. ročníku studia a učivo předmětu management do 2. ročníku, spolu s předměty ekonomika, účetnictví, daňová soustava a právo teoretický základ pro budoucí povolání žáků.

 Předmět je zařazen jako povinný.

1. ročník počet hodin 1 / týden (celkem 32 hodin)

- důraz je kladen na základní úlohu a funkce marketingu

- popíše marketingový systém řízení a marketingový výzkumu

- vysvětlí marketingového mix

- definuje produkt, cenu, její tvorbu, způsoby distribuce a možnosti komunikace

2. ročník počet hodin 1 / týden (celkem 32 hodin)

- poskytuje žákům přehled o základní úloze managementu, jeho vývoji a obsahové náplni

- vysvětlí roli manažera a popíše profil manažera

- zabývá se rozhodováním, plánování, organizováním, kontrolou a komunikací 

- věnuje se řízením lidských zdrojů a vedením spolupracovníků


Předmět / ročník

I

II

celkem

Český jazyk a literatura

4

4

4

Anglický jazyk, Německý jazyk

4

4

256

Psychologie

1

X

32

Tělesná výchova

2

2

 

128

Ekonomika

4

4

256

Marketing a management

1

1

64

Právo

2

2

128

Účetnictví

3

3

192

        Daňová soustava v ČR

1

2

96

Administrativa

3

2

160

Dějepis

1

X

32

Občanská nauka

1

1

64

Matematika

4

4

256

Informační technologie

2

2

128

Disponibilní hodiny

 

 

 

Celkem

33

31

2048

 

 

 

 

 

 

 

 

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01