Schránka důvěry
Zde se můžete svěřit se svým problémem výchovnému poradci - Ing. Zdenek Pitner
 
email:zdenek.pitner@soudom.cz
 
Schránka důvěry je umístěna v prostoru vstupu do šaten na pravé straně.
V případě problému neváhejte a svěřte se nám.
Řešení proběhne anonymní cestou.

Výchovný poradce

Mezi standartní činnosti výchovného poradce patří činnosti poradenské činnosti metodické a informační.

Poradenské činnosti:

- poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady

žáků - ve spolupráci s třídním učitelem

- spolupráce se školskými poradenskými zařízeními – poradna centrum

a SVP při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence

školy

- zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských

střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným

zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto

středisek

- vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoje vzdělávání vyžadují

zvláštní pozornost a přípravu návrhů na další péči o tyto žáky

- zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb

intervenčních činností pro žáky se spec.potřebami

- příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením v škole,

koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou

 

Metodické a informační činnosti:

- metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách integrace,

individuálních vzdělávacích plánů

- předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče

o žáky de speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům

školy

- poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských

zařízeních v regionu – o jejich zaměření a možnostech využívání jejich

služeb žákům a jejich zákonným zástupcům

- shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči

dalších poradenských zařízení

- spoluorganizování humanitárních akcí v rámci školy

- spolupráce s humanitárními organizacemi

 

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.