Kosmetické služby švp

Školní vzdělávací program

 

Kosmetické služby (Aj)

Profil absolventa

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice

Adresa školy: Prokopa velikého 640, Domažlice

Název školního vzdělávacího programu: Kosmetické služby

Kód a název oboru vzdělání: 69-41-L/01 Kosmetické služby

Délka a forma studia: čtyřleté denní

Stupeň dosaženého vzdělání: úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška – vysvědčení o maturitní zkoušce

Čtyřletý studijní obor určený pro dívky i chlapce je zakončený maturitní zkouškou. Vzdělávací program zabezpečuje získání odborných vědomostí a praktických dovedností potřebných k profesionálnímu vykonávání kosmetických služeb. V průběhu studia absolventi absolvují teoretickou přípravu (všeobecné vzdělávací předměty jako na kterékoliv střední škole a odborné předměty související s odbornou přípravou- např. Kosmetika, Materiály, Zdravověda, Výtvarná a estetická výchova apod.). Praktická složka přípravy-Odborný výcvik zahrnuje nácvik praktických dovedností a profesních návyků a je zajišťována formou odborného výcviku ve školním salonu nebo na smluvně zajištěných pracovištích. Absolventi získávají maturitní vysvědčení. Úspěšní absolventi mohou nalézt uplatnění v salonech poskytujících odborné kosmetické služby prováděné náročnými technologickými postupy a v souladu s individuálními požadavky zákazníka, módními trendy, zdravotně hygienickými hledisky, estetickými zásadami a novými vědeckými poznatky

Profesní uplatnění absolventa

Absolvent ŠVP oboru Kosmetička je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním, tj. disponuje požadovanými vědomostmi, dovednostmi a zaujímá postoje nutné pro výkon zvolené profese.

Absolvent se uplatní na trhu práce v kosmetických službách jako zaměstnanec nebo jako soukromý podnikatel.

Absolventi jsou připraveni pro práci kosmetičky, manikérky a pedikérky.

Předpokládá se zvládnutí profesní komunikace ve světovém jazyce, počítačová gramotnost, orientaci v oborové legislativě a dokonalá znalost odborných kompetencí v kosmetických službách.

Po absolvování maturitní zkoušky se může ucházet o přijetí na vyšší odborné a vysoké škole nejen se zdravotním zaměřením.

Očekávané výsledky vzdělávání (kompetence) absolventa

 • zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence
 • čte s porozuměním texty verbální, ikonické (tabulky, grafy, schémata, výkresy)
 • dovede se vyjadřovat v mateřském jazyce i v cizím jazyce přiměřené situaci každodenního a pracovního života, soustavným zdokonalováním znalosti cizích jazyků
 • má základní znalosti o fungování multikulturní demokratické společnosti
 • má základní znalosti v oblasti právního vědomí
 • má vědomosti a dovednosti z ekonomiky a podnikání potřebné k orientaci na trhu práce, v podnikových činnostech a v pracovně právních vztazích
 • má základní numerické znalosti
 • zná zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních a fyzických sil, umí poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění
 • dovede identifikovat běžné problémy, s nimiž se v životě setká a hledat způsoby jejich řešení
 • má vypěstovanou profesní etiku a umí jednat s lidmi
 • vyrovná se se stresovou situací
 • dovede samostatně řešit nezvyklé situace ve styku se zákazníky
 • vystupuje kultivovaně
 • soustavně pečuje o svůj vzhled a osobní hygienu
 • průběžné sleduje vývoj nových technologií a kosmetických výrobků
 • dodržuje pracovní kázeň

Během studia je absolvent veden tak, aby:

 • uměl pracovat v týmu, upevňoval interpersonální vztahy a adekvátně jednal s lidmi
 • znal své reálné odborné a osobnostní kvality, uměl konstruktivně zvažovat své možnosti v oblasti profesní dráhy
 • měl reálnou představu o kvalitě své práce, pracoval svědomitě a pečlivě, snažil se dosahovat co nejlepších výsledků
 • prezentoval vhodným způsobem výsledky své činnosti
 • uvažoval a jednal ekonomicky v osobním i pracovním životě (bral v úvahu náklady, výnosy a zisk z každé činnosti)
 • dodržoval zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieně práce, znal pracovní rizika spojená s výkonem svého povolání
 • znal a dodržoval právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence
 • rozvíjel své estetické cítění a tvůrčí přístup ve svém oboru
 • orientoval se v potřebných informacích a pracoval s nimi uvážlivě
 • byl schopen používat prostředky informační a komunikační technologie ke komunikaci, pro získávání a zpracování informací ve všech oblastech, zejména v pracovním a osobním živote
 • měl aktivní přístup k životu, včetně života občanského
 • jednal a komunikoval slušně a odpovědně, vážil si vytvořených hodnot
 • respektoval lidská práva a vážil si lidského života
 • chránil životní prostředí v pracovním i osobním životě
 • jednal hospodárně v pracovním i osobním životě
 • pociťoval odpovědnost za své zdraví, usiloval o zdravý životní styl a zdokonalování své tělesné zdatnosti
 • disponoval rozvinutými dovednostmi potřebnými pro sebepoznávání a sebehodnocení, utvářel si zdravé sebevědomí, měl pozitivní odpovídající hodnotovou orientaci
 • uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí, byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci
 • zdůvodnil vliv přírodního prostředí, vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí, rozhodoval se a jednal ve svém soukromí i v práci tak, aby chránil přírodu a kulturní památky a jedná v zájmu stavu udržitelného rozvoje
 • interpretoval jazyk jako prostředek komunikace a vhodně jej využíval v nejrůznějších komunikativních situacích
 • získal všeobecný kulturní rozhled, vnímal umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, uvědomoval si význam umění pro člověka a hodnoty kulturních památek, dovedl si vybírat druhy a žánry umění a byl tolerantní ke vkusu druhých
 • orientoval se ve studovaném cizím jazyce, pohotově reagoval v rozhovorech na běžný denní život, ovládal potřebnou odbornou terminologii a využíval cizího jazyka nejen jako prostředku komunikace, ale i k poznávání jiných zemí  a také pro potřeby dalšího vzdělávání a k výkonu povolání
 • používal správné matematické pojmy a jazyk matematiky včetně symboliky a terminologie, další prostředky komunikace (grafy, tabulky…)
 • využíval osobní počítač a základní uživatelské programy nejen pro běžné výpočty
 • osvojil si základní přírodovědné vědomosti, které mu umožní chápat přírodní zákony a jevy, ovládal základní přírodovědné metody práce (experiment, pozorování…)zacházel s přístroji i materiály, uplatňoval přírodovědné poznatky ve své profesi i v každodenním životě a posuzoval důsledky aplikací chemie a fyziky

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání

 • přijímání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. § 59, 60, 83, 85 (2), dále § 63, 16, 20, 70
 • úspěšné ukončení základního vzdělání
 • splnění kriterií přijímacího řízení stanovených pro daný školní rok
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru vzdělání
 • konečné přijetí žáka ke vzdělávání je podmíněno odevzdáním zápisového lístku do 5 dnů od obdržení rozhodnutí (viz § 60 a odst.6-7škol.zákona 561/2004 Sb. v pozdějším znění) a podpisem Smlouvy o vzdělávání.

Zdravotní způsobilost

Zdravotní způsobilost žáků posuzuje a písemně potvrzuje příslušný registrující praktický lékař. Uchazeči nesmí trpět zejména: nemocemi pohybového ústrojí znemožňujícími práci ve vynucené poloze, poruchami jemné motoriky horních končetin, závažnými alergickými onemocněními kůže, dýchacích cest a spojivek a poruchami zraku.

Způsob ukončení studia, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace

Studium je ukončeno maturitní zkouškou podle příslušných právních norem a poskytuje střední vzdělání s maturitou. Dokladem i získání středního vzdělání s maturitou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím předpisem.

Organizace maturitní zkoušky

Maturitní zkouška má podle současného školského zákona a jeho novelizaci dvě části, společnou a profilovou.

Žák získá střední vzdělání s maturitou, jestliže úspěšně vykoná obě části.

Společná část maturitní zkoušky se skládá se ze tří zkoušek

a) českého jazyka

b) cizího jazyka

c) volitelného předmětu - matematiky, informační technologie, občanské nauky

Zkouška z českého jazyka je písemná a ústní, volitelná zkouška se koná písemně. Zadavatelem je MŠMT dle prováděcího předpisu.

Profilová část maturitní zkoušky

Skládá se ze tří povinných zkoušek, čtyř nepovinných. Klade důraz na odborné znalosti absolventa a možnosti jeho uplatnění na trhu práce a dalšího studia.

Předpokládaná struktura povinných zkoušek

a) ústní zkouška z kosmetických předmětů (kosmetika, materiály)

b) ústní zkouška z odborných předmětů (zdravověda, ekonomika)

c) praktická zkouška z odborného výcviku

Předpokládaná struktura nepovinných zkoušek:

Pro výběr nepovinných zkoušek v rámci profilové zkoušky má student k dispozici nabídku MŠMT a ředitelství školy. Nabídka bude upřesněna po zveřejnění nabídky MŠMT.

Pojetí výuky

 Metody a formy výuky jsou voleny s ohledem na obsah konkrétního učiva a výsledku vzdělávání, kterého se má dosáhnout. Učitelé volí metody podle svých potřeb a zkušeností a s ohledem na charakter vyučovaného předmětu. Uplatňují vhodnou motivaci, která stimuluje práci žáků a nejčastěji se opírá o zájem o zvolený učební obor. Podobné aplikační příklady jsou vybírány tak, aby se týkaly problematiky odborných předmětů. Důraz je kladen na podporování samostatné práce žáků, především na osobní zodpovědnost a samostatnost, schopnost kooperace a týmové spolupráce se záměrem odpovídajícího sebehodnocení a poznání svých možností a ovlivňování žákovských postojů – samostatné práce žáků, skupinové práce, brainstorming, referáty, prezentace písemné, ústní a jiné, společné  hodnocení, analýza výsledků. Důležitou složkou teoretické výuky je používání názorných pomůcek v různé formě, které žákovi usnadňují pochopení učiva, jako vzorky, nástěnné obrazy, zvukové nahrávky, instruktážní a výukové video, exkurze. K procvičování a upevňování učiva se využívají různé formy ústních, písemných a praktických cvičení, soutěže, simulační metody, projekty apod. Velký důraz je kladen na vytváření mezipředmětových vazeb, které rozšiřují klíčové kompetence žáka. Součástí výuky jsou besedy s odborníky, návštěvy výstav, odborné exkurze, soutěže, skupinové projekty a různé formy zapojení žáku do prezentačních akcí školy.

Cvičení a odborná praxe umožňuje žákům využití teoretických poznatku v praxi, ověření a rozšíření odborných znalostí a pěstování dovedností potřebných pro daný obor tak, aby žák získal jistotu při provádění praktických činností, byl samostatný, dokázal prakticky použít nabyté znalosti při řešení a plnění praktického úkolu. Žáci jsou vedeni k odpovědnosti za plnění úkolu a kvalitu vykonané práce jednotlivce i kolektivu. Používané metody rozvíjí komunikační dovednosti, estetické cítění, upevňování pracovních návyků.

Podle osobních zájmů si mohou žáci rozšířit své odborné dovednosti o speciální kurzy – např. Mikromasáž očního okolí, Kosmetická masáž trapézových svalů, Trvalá na řasy, Modeláž nehtů, P-Shine japonská manikúra, Společenské líčení atd.

Hodnocení výsledků žáků

Žáci jsou hodnoceni z ústního a písemného projevu známkou, která je v souladu

 s Klasifikačním řádem SOU Domažlice.

Při ústním zkoušení, se žák prezentuje znalostmi z probraného učiva, odpovídá na dotazy ostatních žáků i učitele.

Při hodnocení ústního zkoušení klademe důraz na porozumění zadaného tématu, schopnost vyjadřovat se jasně a srozumitelně, výstižně a přesně formulovat odbornou terminologii, diskutovat, argumentovat a obhajovat svůj názor.

Používáme i sebehodnocení, které rozvíjí samostatnost a iniciativu.

Při sebehodnocení, hodnotí žák své znalosti a reaguje na hodnocení ostatních žáků a učitele.

Písemné zkoušení, probíhá po ukončení tematického celku, působí jako zpětná vazba pro žáky i vyučujícího do jaké míry byl naplněn stanovený cíl.

Pro hodnocení písemného zkoušení se používá správná, srozumitelná formulace, správné použití odborné terminologie.

Mezi další patří  vypracování a následná interpretace prezentací, referátů a ročníkových prací.

Při hodnocení se používá správná, srozumitelná formulace, naplnění tématu, obhájení vlastních  názorů, dovednost práce s texty (internet a odborná literatura).

Vyučující společně s žáky zhodnotí průběh hodiny a zda byl naplněn stanovený výukový cíl hodiny.

Klíčové kompetence a aplikace průřezových témat:

Žák je veden k tomu, aby dokázal:

Kompetence k učení:

 • poznat smysl a cíl učení
 • vybrat a využívat vhodný způsob pro efektivní učení
 • plánovat, organizovat vlastní učení
 • užívat termíny, znaky a symboly, které uvádí do souvislosti a propojení do širších celků
 • vytvářet si komplexní pohled na probírané téma
 • zpracovávat informace z různých zdrojů ( internet, odborná literatura, časopisy )
 • odhadovat pravdivost získaných informací

Kompetence k řešení problémů:

 • vnímat problémové situace
 • rozpoznat a pochopit  problém
 • využívat získaných vědomostí a dovedností k řešení problému
 • vyhledávat jiná vhodná řešení při nezdaru
 • spolupracovat při řešení problému se svým okolím

Komunikativní kompetence:

 • uvádět různé typy textu, obrázkový materiál, gestikulaci
 • formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu
 • vyjadřovat se výstižné, souvisle v písemném i ústním projevu
 • naslouchat názorům druhých a obhajovat  názory vlastní

Personální a sociální kompetence:

 • rozvíjet vlastní  psychické a fyzické předpoklady
 • ochotně spolupracovat a pomáhat
 • přijímat kladně rady i kritiky
 • odhadnout důsledky svého chování a jednání
 • vytvářet si vlastní názor na životní styl a životní prostředí
 • spolupracovat, diskutovat s ostatními při řešení daného úkolu a tím přispívat k upevňování dobrých mezilidských vztahů
 • využívat zkušeností druhých lidí a čerpat z nich ponaučení
 • zdokonalovat vlastní výkonnost

Občanské kompetence a kulturní povědomí:

 • je schopen tolerovat, ale i kritizovat
 • aktivně se zapojovat do všech činností
 • projevovat pozitivní postoj k životnímu prostředí a ochraně zdraví

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám:

 • vyhledávat možnosti celoživotního vzdělávání nejen k uplatnění svého oboru na trhu práce
 • ovládat vhodnou formu komunikace
 • uplatňovat znalosti učiva k správným rozhodnutím při výkonu svého povolání

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií

 • ovládat osobní počítač a další informační a komunikační technologie
 • získávat informace s pomocí internetu, odborné literatury a časopisů
 • rozpoznat a posuzovat  věrohodnost informací
 • zvládat různé programy na vytvoření prezentací a referátů

Odborné kompetence:

 • rozpoznat špatné a dobré vlivy na životní prostředí
 • dodržovat normy a zásady bezpečnosti
 • používat bezpečné a účinné přípravky a materiály s ohledem na životní prostředí
 • ovládat technické zařízení v kosmetické provozovně
 • propagovat nové pracovní postupy
 • organizovat si efektivně svoji práci
 • poskytovat a rozvíjet poradenskou činnost
 • jednat profesionálně se zákazníky, spolupracovníky a obchodními partnery
 • rozpoznat kožní onemocnění a správně rozhodnout o vhodnosti kosmetického ošetření

Průřezová témata:

Občan v demokratické společnosti

 • vytvoří demokratické prostředí ve třídě i ve škole, založené na vzájemné m respektování
 • stanoví priority výchovy k demokratickému občanství ve vzdělání a opírá se o znalosti      žáků, jejich postoje a názory
 • rozvíjí vnímavost těla, respekt, spolupráci
 • přijímá kritiku a obhajuje vhodnou formou své názory a myšlenky
 • orientuje se v masových mediích, které využívá nejen ke své profesi
 • diskutuje, učí se a hledá kompromisní řešení
 • odolává myšlenkové manipulaci

Člověk a životní prostředí

 • pochopí zásadní význam přírody a životního prostředí člověka
 • orientuje se v ekologických zákonitostech a normách
 • předvídá negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí  

Člověk a svět práce

 • osvojí si znalosti a dovednosti vedoucí k úspěšnému uplatnění na trhu práce
 • rozvíjí motivaci pro další vzdělávání
 • má zodpovědnost za svůj osobní život a profesní růst
 • přizpůsobuje se změnám současného světa
 • posuzuje věrohodnost informací
 • rozhoduje se odpovědně na základě získaných informací
 • tvoří si vlastní úsudek a toto tvrzení vhodnou formou obhájí
 • prezentuje se písemně a ústně při vstupu na trh práce, sestavuje žádosti o zaměstnání

 a profesní životopis

 • posuzuje vhodnost pracovní nabídky z hlediska svých předpokladů a profesních cílů
 • komunikuje na úrovni s potenciálním zaměstnavatelem
 • formuluje svá očekávání a priority

Informační a komunikační technologie:

 • zdokonaluje efektivitu práce nejen v profesním životě
 • využívá k vyhledávání novinek
 • zpracovává domácí práce, referáty, prezentace
 • aplikuje znalosti z odborných předmětů na konkrétní příklad z praxe

PŘEDMĚT: Kosmetika

počet vyučovacích hodin za studium: 3-2-2-2 hodin/ týden (celkem 288 hodin) 

Obecné cíle

 • tvoří s ostatními předměty teoretický základ pro rozvoj osobnosti a uplatnění v demokratické společnosti
 • poskytuje žákům poznatky o provádění kvalifikované kosmetické péče, manikérských, pedikérských činností v předepsaném učebním rozsahu
 • seznamuje s vyskytujícími se kožními chorobami, jejich původem, projevy, možnosti léčby a prevencí
 • nezbytnou součástí jsou pracovní pomůcky, nástroje, přístroje a zařízení používané v kosmetické provozovně
 • důležitá je znalost možností likvidace různých pomůcek, nástrojů a kosmetických přípravků s ohledem na životní prostředí
 • dobrá úroveň znalostí o hygieně a bezpečnosti práce je předpokladem pro správné využití nejen při odborném výcviku, při vykonávání svého povolání, ale i v běžném životě
 • základním požadavkem při poskytování kosmetických, manikérských a pedikérských služeb je nepoškodit zdraví zákaznice ani své

Charakteristika učiva

Učivo vychází z obsahového okruhu RVP- Kosmetická péče a je rozděleno do 4 ročníků a na několik tematických celků. Část učiva je převzata z Přírodovědného vzdělávání a Komunikace ve službách. Hodinová dotace byla posílena ze vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie a bude využita při používání či tvorbě prezentací. Poznatky z předmětu Kosmetika jsou dále rozvíjeny v odborném výcviku, úzký vztah mají i k teoretickým předmětům např. Chemie, Zdravověda, Materiály. Předmět je zařazen jako povinný a je součástí maturitní zkoušky.

1. ročník počet hodin 3 / týden (celkem 96 hodin)

 • důraz je kladen na anatomii kůže a kožních adnex
 • začleňuje základní pravidla kosmetické péče, péče o ruce
 • začleňuje hygienu a bezpečnost práce
 • zaměřuje se na správné určování kosmetické diagnózy, vyplnění kartotéčního záznamu
 • seznamuje se s kosmetickými přístroji používaných v kosmetice a jejich následnou likvidací s ohledem na životní prostředí

2. ročník počet hodin 2 / týden (celkem 64 hodin)

 • seznamuje se s  možnostmi a postupy ošetřování pleti
 • začleňuje kosmetické vady a onemocnění kůže
 • zařazuje druhy napářek a hluboké čištění pleti
 • důraz je kladen na teoretické znalosti masáže obličeje a dekoltu
 • poskytuje znalosti o technologických postupech líčení

3. ročník počet hodin 2 / týden (celkem 64 hodin)

 • definuje kožní choroby dle původu vzniku
 • věnuje se kožním nádorům, odchylkám na kůži, možnostem jejich léčby a vhodnosti kosmetického ošetření
 • zaměřuje se na onemocnění a choroby, při kterých se nesmí kosmetické ošetření provádět

4. ročník počet hodin 2 / týden (celkem 64 hodin)

 • začleňuje péči o celé tělo
 • seznamuje s novinkami různých kosmetických firem na našem trhu
 • zaměřuje se na pedikúru a zabývá se různými vadami a chorobami nohou

PŘEDMĚT:  Materiály

počet vyučovacích hodin za studium: 0-0-1-1 hodin/ týden (celkem 64 hodin)

Obecné cíle

 • s ostatními odbornými předměty tvoří nedílnou součást vzdělávacího programu
 • úzce souvisí nejen s kosmetickou teorií, ale jeho poznatky jsou využívány jak při praktickém výcviku,  tak i v běžném životě

Charakteristika učiva

Učivo vychází z obsahového okruhu RVP- Kosmetická péče a je rozděleno do 2 ročníků a na několik tematických celků

3. ročník:

 • popisuje jednotlivé suroviny používané v kosmetickém průmyslu
 • zabývá se složením, jejich vlastnostmi a správným využitím nejen v kosmetické praxi

4. ročník:

 • zaměřuje se na přehledné rozdělení jednotlivých kosmetických přípravků podle typu použití
 • seznamuje i s přípravky na vlasy a s přípravky s obsahem vonných látek

PŘEDMĚT: Zdravověda

počet vyučovacích hodin za studium: 2-2-1-2 hodin/ týden (celkem 224hodin) 

Obecné cíle

 • rozšiřuje a prohlubuje znalosti o lidském těle
 • seznamuje se s vlivy životního a pracovního prostředí
 • úzce spolupracuje s odbornými předměty
 • osvojení učiva je nezbytným předpokladem pro budoucí povolání, ale i pro běžný život
 • důležitá část učiva se věnuje mikrobiologii, patologii, epidemiologii, které se úzce vážou k oboru

Charakteristika učiva

Učivo vychází z obsahového okruhu RVP- Kosmetická péče a je rozděleno do 4 ročníků a na několik tematických celků

1. ročník počet hodin 2 / týden (celkem 64 hodin)

 • osvojí si základní pojmy z biologie
 • důraz je kladen na výuku o hygieně, zdravém životním stylu a vnějších vlivech ovlivňujících zdravý člověka
 • rozšíří si znalosti o poskytnutí první pomoci

2. ročník počet hodin 1 / týden (celkem 32 hodin)

 • prohloubí si dosavadní poznatky o somatologii
 • věnuje se prohlubování znalostí o orgánových soustavách

(kosterní, svalová, cévní, dýchací, trávicí)

 • rozšíří si znalosti o přeměně látek a energie

3. ročník počet hodin 1 / týden (celkem 32 hodin)

 • věnuje se prohlubování znalostí o orgánových soustavách

(soustava žláz s vnitřní sekrecí, močová a pohlavní, nervová, smyslová)

 • seznamuje o možnostech péče o zdraví, prevence (alkohol, kouření, drogy)

4. ročník počet hodin 2 / týden (celkem 58 hodin)

 • zabývá se patologií, mikrobiologií, imunologií, všeobecnou epidemiologií

PŘEDMĚT: Ekonomika

počet vyučovacích hodin na studium: 0-0-1-2 hodin/týdně (celkem 96 hodin)

Obecné cíle

Cílem této vzdělávací oblasti je rozvíjet ekonomické myšlení žáků a umožnit jim pochopit mechanismus fungování tržní ekonomiky, porozumět podstatě podnikatelské činnosti a principu hospodaření podniku. Žáci získají předpoklady pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit a naučí se orientovat v právní úpravě podnikání. Součástí je učivo

 o marketingu a managementu a využití jejich nástrojů při řízení provozu hospodářských subjektů různých úrovní.

Důležitá je také znalost fungování finančního trhu, národního hospodářství a EU. Žáci jsou vedeni k praktickému využívání osvojených poznatků v oboru.

Vzdělávací oblast je úzce propojena s průřezovým tématem Člověk a svět práce a se standardem finanční gramotnosti pro střední vzdělávání.

Vyučující rozvíjí u žáků schopnosti vedoucí k samostatné hospodářské a podnikatelské činnosti, k podnikatelskému myšlení.

Po absolvování tohoto předmětu žák:

 • si uvědomuje význam ekonomické podstaty tržního hospodářství,
 • má poznatky o struktuře, činnosti a hospodaření obchodního podniku,
 • zaujímá správná ekonomická stanoviska,
 • získává podnikatelské myšlení v tržní ekonomice,
 • umí aplikovat nové prvky změn v ekonomice.

Charakteristika učiva

Vychází z RVP - Kosmetické služby. Učivo předmětu Ekonomika je zařazeno do 3. a 4. ročníku studia a je rozděleno do těchto tematických celků:

 • tržní ekonomika
 • podnikání
 • majetek podniku
 • hospodaření podniku
 • pracovněprávní vztahy
 • mzdy a zákonné odvody
 • daňová soustava
 • okolí podniku
 • národní hospodářství a EU
 • účetní evidence

PŘEDMĚT: Odborný výcvik

počet vyučovacích hodin za studium: 6-14-14-10,5 hodin/ týden (celkem 1424 hodin)

Obecné cíle

 • tvoří s ostatními předměty teoretický základ pro rozvoj osobnosti a uplatnění v demokratické společnosti
 • poskytuje žákům poznatky o provádění kvalifikované kosmetické péče, manikérských, pedikérských činnosti v rozsahu předepsaném učebním rozsahu
 • seznamuje se vyskytujícími kožními chorobami, jejich původem, projevy, možnosti léčby a prevencí
 • nezbytnou součástí jsou pracovní pomůcky, nástroje, přístroje a zařízení používané na kosmetické ošetření
 • důležitá je znalost možností  likvidace různých pomůcek, nástrojů a kosmetických přípravků s ohledem na životní prostředí
 • dobrá úroveň znalostí o hygieně a bezpečnosti práce je předpokladem pro správné využití nejen při odborném výcviku, při vykonávání svého povolání, ale i v běžném životě
 • základním požadavkem při poskytování kosmetických, manikérských a pedikérských služeb je nepoškodit zdraví zákazníka ani své

Charakteristika učiva

Učivo vychází z obsahového okruhu RVP- Kosmetická péče a je rozděleno do 4 ročníků a na několik tematických celků

1. ročník:

 • začleňuje základní pravidla kosmetické péče, péče o ruce (manikúru, masáž rukou, masky, parafínové zábaly, lakování nehtů)
 • zabývá se hygienou a bezpečností práce
 • seznamuje se s kosmetickými přístroji používanými v kosmetice a následnou likvidací s ohledem na životní prostředí
 • provádějí barvení řas a obočí, doporučí vhodnou úpravu s ohledem na typ pleti zákazníka

2. ročník:

 • seznamují se s  možnostmi a postupy ošetřování pleti
 • provádějí různě druhy napářek pleti a hluboké čištění pleti
 • aplikuje masky podle účinku a účelu
 • provádí kosmetickou masáž obličeje, krku a dekoltu
 • vyplňuje kartotéční záznam

3. ročník:

 • procvičují a upevňují získané dovednosti
 • rozeznávají typy pleti podle aktuálního stavu
 • uplatňují komunikaci a poradenskou službu klientovi
 • provádějí masáž ramen a šíje
 • provádějí peeling obličeje a volí vhodnost a způsob použití

4. ročník:

 • osvojí si základní úpravy obličeje- denní,večerní a fantazijní líčení.
 • provádějí pedikúru (kompletní péče o nohy)

 · pracují samostatně, procvičují kosmetické úkony a prohlubují dovednosti

Žáci jsou vedeni tak, aby:

 • si vážili zdraví jako jedné z prvořadých hodnot potřebné ke kvalitnímu životu
 • jednali racionálně v situacích osobního a veřejného ohrožení
 • si uvědomili vlivy životního prostředí na zdraví člověka
 • znali prostředky, které chrání zdraví
 • posoudili důsledky komerčního vlivu médií na zdraví člověka a zaujímat i k mediálním obsahům kritický odstup
 • kontrolovali a ovládali své jednání s rozpoznáním nežádoucích důsledků
 • uvědomovali si odpovědnost za zdraví své i druhých
 • rozpoznali hrozící nebezpečí a dovedli poskytnout první pomoc sobě i druhým
 • zvládali a řešili konfliktní a stresové situace, diskuzí a argumenty
 • přistupovali k druhým bez předsudků
 • usilovali stále o zdokonalování svých znalostí a dovedností
 • usilovali a dodržovali zásady hygieny a bezpečnosti práce a ochrany zdraví zákazníka i pracovníka služeb
 • uvědomovali si možné důsledky svého jednání a chování
 • vykonávali kvalitně kosmetickou péči
 • dodržovali zásady, pravidla a předpisy o hygieně a ochraně zdraví při práci
 • pečovali dokonale o zákazníky i sebe, o čistotu a pořádek na pracovišti, ve svém okolí

s ohledem na životní prostředí

 • volili správné kosmetické přípravky
 • používali správné pracovní pomůcky, dodržovali desinfekční předpisy pro běžnou údržbu
 • sledovali vývoj nových kosmetických přípravků a nových postupů při kosmetickém ošetření
 • rozvíjeli trvale a všestranně svoji osobnost
 • posuzovali vliv pracovních podmínek na své zdraví v dlouhodobé perspektivě
 • racionálně jednali v situacích osobních i veřejného ohrožení
 • organizovali samostatně svou práci, neplýtvali materiálem ani energií
 • likvidovali vhodně veškerý materiál a přístroje s ohledem na životní prostředí
 • odlišovali kožní choroby, při kterých je možno provádět kosmetické ošetření
 • rozpoznali kožní choroby, při kterých je nutná spolupráce s dermatologem
 

ROČNÍK  

1. ročník

2.ročník

3. ročník

4. ročník

celkem  

 Český jazyk a literatura

2

2

3

3

10

 Německý jazyk  

2

2

2

2

8

 Anglický jazyk  

2

2

2

2

8

 Občanská nauka

1

1

1

0

3

 Dějepis  

2

0

0

0

2

 Fyzika  

0

1

0

0

1

 Chemie  

2

1

2

1

6

 Matematika  

2

2

2

2

8

 Tělesná výchova

2

2

2

2

8

 Informační technologie  

2

1

0

0

3

 Ekonomika  

0

0

1

2

3

 Kosmetika  

3

2

2

2

9

 Zdravověda

2

2

1

2

7

 Materiály

0

0

1

1

2

 Psychologie a společenská výchova  

2

0

0

0

2

 Estetická výchova  

2

1

0

0

3

 Odborný výcvik

6

14

14

11

45

Celkem

32,5

32,5

32,5

30,5

128

 

 

 

 

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.