Mechanik seřizovač ŠVP

školní vzdělávací program

 

Mechanik seřizovač

Profil absolventa

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice

Adresa školy: Prokopa Velikého 640, Domažlice

Název školního vzdělávacího programu: Mechanik seřizovač

Kód a název oboru vzdělání: 23 - 45 - L/01 Mechanik seřizovač

Délka a forma studia: čtyřleté denní

Stupeň dosaženého vzdělání: úplné střední vzdělání s maturitním vysvědčením

Obor vzdělání poskytující střední odborné vzdělání klade důraz na manuální a intelektové dovednosti žáků při uplatnění tvořivého a logického myšlení a estetického vnímání. Vyučující vedou žáky k trpělivé a soustavné práci a usilují o to, aby si žáci vytvořili kladný vztah ke zvolenému oboru a získali správné pracovní návyky. Vzdělávací program umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí a manuálních a intelektových dovedností potřebných k vykonávání povolání v oblasti strojírenské výroby. Při sestavování a naplňování ŠVP je respektována snaha o vybavení absolventa takovými znalostmi, dovednostmi a postoji, které mu umožní dobré uplatnění na trhu práce. Při sestavování obsahu vzdělávání jsou respektovány požadavky sociálních partnerů příslušné odbornosti. Učivo odborných předmětů je vybráno s ohledem na možnosti pracovního uplatnění absolventa v různých typech provozních jednotek a podniků v regionu.

Vzdělávání ve všeobecně vzdělávacích předmětech je zaměřeno na rozvíjení základních poznatků, rozvíjení komunikačních dovedností v mateřském jazyce i v cizím jazyce, rozšíření ekonomických znalostí a praktické využití poznatků a dovedností z oblasti informační a komunikační techniky. Odborné předměty jsou zaměřeny na získání přehledu o materiálech používaných v strojírenské výrobě, charakteristiku strojů a zařízení ve strojírenství, schopnost konstrukčního řešení jednoduchého výrobku a na osvojení si technologických postupů při výrobě  strojírenských výrobků. Cílem praxe je praktické osvojení řemeslných dovedností a aplikace všeobecných a odborných dovedností při zhotovení strojírenských součástí. V teorii i praxi jsou žáci vedeni k hospodárnému zacházení s materiály a energií, k ekologickému chování, ke slušnému chování a k dodržování hygienických předpisů, protipožárních předpisů a předpisů bezpečnosti práce.

Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit pracovníka, který se dobře umístí na trhu práce, případně bude schopen reagovat na měnící se podmínky trhu práce.

Popis uplatnění absolventa v praxi:

Absolvent nalezne uplatnění především ve strojírenství, a to v povolání mechanik a seřizovač obráběcích strojů, při seřizování klasických i CNC strojů, zařízení a linek, a to nejen obráběcích, ale i strojů tvářecích, pro dělení materiálu a zpracování plastů.

Absolvent zná základní úkoly odvětví a oboru, na který se připravuje. Je připraven vykonávat náročnější řemeslné práce. Jeho řemeslné a odborné dovednosti jsou podloženy odbornými znalostmi. Dodržuje zásady a předpisy ochrany zdraví a bezpečnosti práce. Hospodárně využívá materiál a dbá o úspory energie. Má hlubší vědomosti o kovech a dalších používaných materiálech. Vhodně uskladňuje materiály, součásti a výrobky. Zná výrobní zařízení, umí je ovládat, seřizovat a udržovat. Ekologicky nakládá s veškerým odpadem. Má hlubší vědomosti o technologii výroby, ovládání klasických i CNC strojů. Zná zásady odborného kreslení výrobků a čtení výkresů, používání norem. Obrábí a sestavuje součásti a výrobky, provádí údržbu strojů. Má všeobecné znalosti z oblasti ekonomiky, které uplatní jako občan, zaměstnanec i OSVČ.

Očekávané výsledky vzdělávání (kompetence) absolventa

 • zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence
 • čte s porozuměním texty, tabulky, grafy, schémata, diagramy a výkresy
 • dovede se vyjadřovat v mateřském jazyce i v cizím jazyce přiměřené situaci každodenního a pracovního života
 • má základní znalosti o fungování multikulturní demokratické společnosti
 • základní znalosti v oblasti právního vědomí
 • má vědomosti a dovednosti z ekonomiky a podnikání potřebné k orientaci na trhu práce, v podnikových činnostech a v pracovněprávních vztazích
 • základní numerické znalosti
 • zná zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních a fyzických sil, umí poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění
 • dovede identifikovat běžné problémy, s nimiž se v životě setká a hledat způsoby jejich řešení
 • vypěstovanou profesní etiku a umí jednat s lidmi
 • vyrovná se se stresovými situacemi
 • vystupuje kultivovaně
 • soustavně pečuje o svůj vzhled a osobní hygienu
 • průběžné sleduje vývoj nových technologií, strojů a materiálů
 • dodržuje pracovní kázeň

Během studia je žák veden tak, aby

 • uměl pracovat v týmu, upevňovat interpersonální vztahy a adekvátně jednat s lidmi
 • znal své reálné odborné a osobnostní kvality, uměl konstruktivně zvažovat své možnosti v oblasti profesní dráhy
 • měl reálnou představu o kvalitě své práce, pracoval svědomitě a pečlivě, snažil se dosahovat co nejlepších výsledků
 • prezentoval vhodným způsobem výsledky své činnosti
 • uvažoval a jednal ekonomicky v osobním i pracovním životě (bral v úvahu náklady, výnosy a zisk každé činnosti)
 • dodržoval zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieně práce, znal pracovní rizika spojená s výkonem svého povolání
 • znal a dodržoval právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence
 • rozvíjel své estetické cítění a tvůrčí přístup ve svém oboru
 • orientoval se v potřebných informacích a pracoval s nimi uvážlivě
 • byl schopen používat prostředky informační a komunikační technologie ke komunikaci, pro získávání a zpracování informací ve všech oblastech, zejména v pracovním a osobním životě
 • měl aktivní přístup k životu a k řešení problémů
 • jednal a komunikoval slušně a odpovědně, vážil si vytvořených hodnot
 • respektoval lidská práva a vážil si lidského života
 • chránil životní prostředí v pracovním i v osobním životě
 • jednal hospodárně v pracovním i v osobním životě
 • pociťoval odpovědnost za své zdraví, usiloval o zdravý životní styl a zdokonalování své tělesné zdatnosti

Způsob ukončení vzdělání a potvrzení dosaženého vzdělání:

Vzdělání je ukončeno závěrečnou maturitní zkouškou. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí platnými předpisy. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je maturitní výsvědčení. Úspěšné složení maturitní zkoušky a získání maturitního vysvědčení umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů na VOŠ a vysokých školách. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru různými školeními a kurzy.

Ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace

Maturitní vysvědčení je dokladem o získání úplného středního odborného vzdělání. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím předpisem.

Žák získá úplné střední odborné vzdělání, jestliže úspěšně vykoná všechny předepsané maturitní zkoušky.

Pojetí výuky

Metody a formy výuky jsou voleny s ohledem na obsah konkrétního učiva a výsledek vzdělávání, kterého se má dosáhnout. Učitelé volí metody podle svých potřeb a zkušeností a s ohledem na charakter vyučovaného předmětu. Uplatňují vhodnou motivaci, která stimuluje práci žáků a nejčastěji se opírá o zájem o zvolený učební obor. Podobné aplikační příklady jsou vybírány tak, aby se týkaly problematiky odborných předmětů. Důraz je kladen na podporování samostatné práce žáků, především na osobní zodpovědnost a samostatnost, schopnost kooperace a týmové spolupráce se zaměřením na sebehodnocení a poznání svých možností – samostatné práce žáků, skupinové práce, brainstorming, referáty, prezentace písemné, ústní a grafické, společné hodnocení, analýza výsledků. Důležitou složkou teoretické výuky je používání názorných pomůcek v různé formě, které žákům usnadňují pochopení učiva, jako jsou vzorky, nástěnné obrazy, zvukové nahrávky, instruktážní a výukové video, exkurze. K procvičování a upevňování učiva se využívají různé formy ústních, písemných, grafických a praktických cvičení, soutěže, simulační metody, projekty apod. Velký důraz je kladen na vytváření mezipředmětových vazeb, které rozšiřují klíčové kompetence žáka. Součástí výuky jsou besedy s odborníky, návštěvy výstav, odborné exkurze, soutěže, skupinové projekty a různé formy zapojení žáků do prezentačních akcí školy.

Cvičení a odborná praxe umožňuje žákům využití teoretických poznatků v praxi, ověření a rozšíření odborných znalostí a pěstování manuálních dovedností potřebných pro daný obor tak, aby žáci získali jistotu při provádění praktických činností, byli samostatní, dokázali prakticky použít nabyté znalosti při řešení a plnění praktického úkolu. Žáci jsou vedeni k odpovědnosti za plnění úkolů a kvalitu vykonané práce jednotlivce i kolektivu. Používané metody rozvíjí komunikační dovednosti, estetické cítění, upevňování pracovních návyků.

Hodnocení žáků

Hodnocení žáků je podrobně popsáno v Klasifikačním řádu SOU Domažlice , který je součástí Školního řádu a uvádí kritéria hodnocení chování žáku, výchovná opatření, kritéria hodnocení výsledků vzdělávání a podmínky opravných zkoušek.Ten je veřejně k dispozici na webových stránkách školy. Další informace k hodnocení jsou obsaženy v preambulích jednotlivých předmětů.

Při hodnocení žáků je používané slovní hodnocení a numerické hodnocení.

Při klasifikaci je hodnocena ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, kvalita a rozsah získaných dovedností, schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti, samostatnost při řešení teoretických a praktických úkolů, schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky získané při praktických činnostech, samostatnost a tvořivost.

V předmětech praktického zaměření se hodnotí také vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, osvojení si praktických dovedností a návyků, využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa.

Součástí hodnocení žáků je i hodnocení chování a vystupování žáků a prezentování školy, výsledky žáků při soutěžích, výsledky skupinových projektů apod.

V odborném výcviku jsou žáci hodnoceni v průběhu vykonávaných praktických činností, a to při zhotovování výrobku i při práci na smluvních pracovištích ve výrobních podnicích. Hodnoceny jsou řemeslné dovednosti i aplikace odborných znalostí technologie, materiálů, výrobního zařízení a konstrukce.

Klíčové kompetence a aplikace průřezových témat:

Žák je veden k tomu, aby dokázal:

Kompetence k učení:

 • pracovat různými způsoby s textem, efektivně vyhledávat a zpracovávat informace
 • s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např.výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky

Kompetence k řešení problémů:

 • využívat zkušenosti a vědomosti nabyté dříve
 • spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi
 • vhodně volit prostředky a způsoby pro splnění jednotlivých aktivit (pomůcky, studijní literatura, metody a techniky)

Komunikativní kompetence:

 • vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání v projevech mluvených i psaných
 • dokázat se vhodně prezentovat při oficiálním jednání
 • vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
 • aktivně se účastnit diskuzí
 • formulovat a obhajovat své názory a postoje
 • respektovat názory druhých
 • formulovat své myšlenky jazykově správně
 • vyjadřovat se srozumitelně a souvisle
 • zpracovávat běžné administrativní písemnosti
 • zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskuzí)

Personální a sociální kompetence:

 • snažit se pracovat v týmu
 • efektivně spolupracovat při řešení daného úkolu
 • přijímat hodnocení svých výsledků a adekvátně na ně reagovat

Občanské kompetence a kulturní povědomí:

 • respektovat práva svá i druhých
 • podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a vytvářet si k nim pozitivní vztah
 • uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi

 • pracovat s informacemi z různých zdrojů - tištěných, elektronických, audiovizuálních
 • uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím

Začleňování průřezových témat

Zařazení průřezových témat do výuky je zaměřeno tak, aby si žák uvědomil vzájemnou použitelnost a souvislost znalostí a dovedností z různých vzdělávacích oblastí. Průřezová témata výrazně formují charakter žáků a jejich postoje, a proto jsou zařazována do všech ročníků vždy podle vhodné vazby na učivo.

Téma Občan v demokratické společnosti napomáhá rozvoji sociálních kompetencí žáků. Zejména v prvním ročníku se zařazují témata k pochopení postavení člověka ve společnosti, formování postojů žáků, aby byli schopni vytvořit dobrý třídní kolektiv, dovedli se navzájem respektovat a pomáhat si - besedy o historii města a regionu, hry zaměřené na vzájemné poznávání se a stmelování kolektivu. Další oblastí je formování názoru mladých lidí a orientace na správné hodnoty života - besedy a přednášky o nebezpečí návykových látek, nebezpečí šikany, o pěstování zdravého životního stylu aj. Velký význam má jednotný přístup všech pedagogů k chování žáků. Žáci i pedagogové jsou si vědomi, že všichni vytváří image školy zvláště ve vztahu k veřejnosti. Do této oblasti spadá i vyhledávání problémových žáků, kteří narušují kolektiv, a řešení těchto záležitostí se uskutečňuje ve spolupráci s výchovným poradcem. Je kladen důraz na komunikaci, kooperaci a zdravý životní styl. V oblasti prevence se jedná o průběžný program, nikoli jednorázový, zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj a výcvik v sociálně komunikativních dovednostech. Program je určen pro žáky i pedagogické pracovníky školy a má vést k pozitivní změně klimatu školy s minimem kázeňských problémů žáků ve škole i mimo školu.

Téma Člověk a životní prostředí vede k pochopení významu přírody a správného chování člověka v přírodě. Toto téma se dobře začleňuje do odborného učiva, kde se klade důraz na pochopení závislosti člověka na přírodních surovinách, správném hospodaření s materiálem, na odpovědnosti člověka za zachování udržitelného rozvoje společnosti. Formou rozhovoru a besed si žáci uvědomují souvislost různých činností člověka s životním prostředím.

Téma Člověk a svět práce je vhodně realizováno v motivačních metodách, kdy je v žácích formován dobrý vztah ke zvolenému oboru. Seznamují se s náročností oboru, učitelé pěstují v žácích touhu po uplatnění a odborném růstu, učí je řešit problémové situace. Ve třetím ročníku jsou zařazeny exkurze na úřad práce a procvičovány dovednosti, které mohou žákům pomoci při hledání zaměstnání – sepsání žádosti o místo, sepsání životopisu, vyhledávání nabídek, nácvik rozhovoru a další.

Realizace tématu Informační a komunikační technologie spočívá ve zdokonalování schopností žáků pracovat s různými prostředky informačních a komunikačních technologií. Do výuky předmětu ICT je zařazeno ovládání základního softwaru a osvojení si dovednosti při práci s internetem, tyto dovednosti jsou dále rozvíjeny a propojovány s dalšími předměty. V hodinách ICT tak mohou žáci v rámci aplikací plnit úkoly zadané učiteli jiných předmětů. Podle kapacitních možností mohou odbornou učebnu využívat i učitelé jiných předmětů.

Organizace maturitní zkoušky

Maturitní zkouška má podle současného školského zákona a jeho novelizaci dvě části, společnou a profilovou.

Žák získá střední vzdělání s maturitou, jestliže úspěšně vykoná obě části.

Společná část maturitní zkoušky se skládá se ze tří zkoušek

a) českého jazyka

b) cizího jazyka

c) volitelného předmětu

Zkouška z českého jazyka je písemná a ústní, volitelná zkouška se koná písemně. Zadavatelem je MŠMT dle prováděcího předpisu.

Profilová část maturitní zkoušky

Skládá se ze tří povinných zkoušek čtyř nepovinných. Klade důraz na odborné znalosti absolventa a možnosti jeho uplatnění na trhu práce a dalšího studia.

Předpokládaná struktura povinných zkoušek

a) ústní zkouška z předmětu technologie

b) ústní zkouška z  předmětu strojnictví

c) praktická zkouška z odborného výcviku

Předpokládaná struktura nepovinných zkoušek:

Pro výběr nepovinných zkoušek v rámci profilové zkoušky má student k dispozici nabídku MŠMT a ředitelství školy. Nabídka bude upřesněna po zveřejnění nabídky MŠMT.

PŘEDMĚT: Technologie

počet vyučovacích hodin na studium: 3 - 3 - 3 - 3 / týden (celkem 384 hodin)

Pojetí vyučovacího předmětu:

Obecné cíle

Obecným cílem je komplexně žáky připravit k hospodárnému, racionálnímu a metodickému přístupu k práci a připravit je pro praktický život obráběče kovů. Žáci získávají potřebné vědomosti, znalosti, dovednosti a návyky o vlastním procesu obrábění, o nářadí a strojích, způsobech jejich údržby a seřízení, o problematice organizace výrobních procesů. Jsou připraveni řešit technologické postupy pro obrábění strojních součástí, problematiku pracovního prostředí a racionalizaci práce. Znalost technologie usnadňuje pochopit a zvládnout jiné technické obory.

Charakteristika učiva

Učivo vychází z obsahového okruhu RVP - 0dborné vzdělávání - z oblasti Obsluha a seřizování výrobních strojů a linek a je rozděleno do čtyřech ročníků na několik tematických celků. Předmět je zařazen jako povinný a je součástí maturitní zkoušky.

Absolvent získá znalosti a dovednosti ve sféře výroby strojních součástí obráběním, montáže i údržby strojů. Odborné vědomosti a dovednosti vycházejí z potřeb činností ve strojírenství a dalších odvětvích národního hospodářství. V úzkém spojení s praktickým ověřováním zvládá absolvent kompetence z této problematiky:

 • ručního zpracování kovů
 • lícování
 • teorie třískového obrábění, konvenční obrábění
 • nekonvenční obrábění
 • obsluha CNC strojů, porozumění CNC programům a tvorba CNC programů
 • znalosti technických materiálů, volby vhodných polotovarů
 • obsluhy strojních zařízení a zabezpečení jeho provozuschopnosti, údržby nástrojů

PŘEDMĚT: Strojnictví

počet vyučovacích hodin na studium: 1 - 0 - 1 - 2 /týden (celkem 128 hodin)

Pojetí vyučovacího předmětu:

Obecné cíle

Poskytovat žákovi základní technické informace o druzích, funkci, vlastnostech a základní charakteristice součástí, základní charakteristice hnacích a dopravních strojů.  Žák se orientuje ve funkci jednotlivých částí strojů a strojních zařízení.

Charakteristika učiva

Učivo vychází z obsahového okruhu RVP - Odborné vzdělávání - z oblasti Výrobní stroje a linky a je rozděleno do dvou ročníků na několik tematických celků.

Učivo zahrnuje základní názvosloví strojních součástí, jejich použití.

Učivo je složeno z tematických celků rozvržených do 1. , 3. a 4. ročníku. Žák ve výuce chápe a ovládá učivo v tématech: rozebíratelné a nerozebíratelné spoje, potrubí, součásti umožňující přenos pohybu, mechanizmy pro přenos pohybu, stroje pro zvedání a dopravu materiálů a látek, stroje pro přeměnu energie, pro pohon strojů. Žák se seznámí se základními technickými pojmy a orientací v technické literatuře. Ve výuce si osvojí zásady funkce jednotlivých strojních součástí. Předmět je zařazen jako povinný a je součástí maturitní zkoušky. Učivo ve 4. ročníku zahrnuje základní názvosloví strojů, jejich použití.

Žák ve výuce chápe a ovládá učivo v tématech: stroje pro přeměnu energie vody, páry na mechanický pohyb, princip spalovacích motorů, princip hydraulických a pneumatických motorů, elektromotorů, stroje pro zvedání a dopravu materiálů a látek, provozuschopnost a organizace pracovišť.

Žák se seznámí se základními technickými pojmy a orientací v technické literatuře.

Ve výuce si osvojí zásady funkce jednotlivých strojních součástí, mechanismů a strojů.

PŘEDMĚT:  Odborný výcvik

počet vyučovacích hodin na studium: 6 - 14 - 10,5 - 10,5 /týden (celkem 1312 hodin)

Pojetí vyučovacího předmětu :

Obecné cíle

Žák chápe základní informace o výrobě součástí, materiálech a metalurgickém zpracování, které využívá při výrobě součástí, seřizování a provozu strojírenských výrobků.

Učí se dovednostem, které tyto informace prakticky ověří při obrábění kovových materiálů a montáži i údržbě montážních celků a strojírenských zařízení.

Charakteristika učiva

Učivo vychází z obsahového okruhu RVP - 0dborné vzdělávání - z oblasti Obsluha a seřizování výrobních strojů a linek a je rozděleno do 4 ročníků na několik tematických celků. Předmět je zařazen jako povinný a je součástí maturitní zkoušky.

Žák při výuce zvládá základy ruční a strojní výroby součástí na klasických i CNC strojích, seřizování a údržby provozu strojírenských výrobků. Užívá v procesu odborného výcviku základní znalosti o provozu jednoduchých i složitějších celků a možnostech prodlužování životnosti těchto celků.

Žák získal základní přehled o hospodárnosti provozu strojírenských výrobků.

Předmět / ročník

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

celkem

Český jazyk a literatura

2

2

3

3

10

Německý jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

0

1

1

1

3

Dějepis

2

0

0

0

2

Fyzika

2

0

1

1

4

Chemie

1

0

0

0

1

Základy ekologie

1

0

0

0

1

Matematika

3

2

3

3

11

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační technologie

2

2

0

0

4

Ekonomika

0

0

3

0

3

Technická dokumentace

2

2

0

0

4

Základy technické mechaniky

0

2

0

0

2

Strojnictví

1

0

1

0

2

Stroje a zařízení

0

0

0

2

2

Strojírenská technologie

2

1

0

0

3

Programování

0

0

1,5

0

1,5

Technologie

3

3

3

3

12

Laboratorní cvičení

0

0

0

1 1/2

1 1/2

Odborný výcvik

6

14

10 1/2

10 1/2

37 1/2

Celkem

32

34

32

30

128

 

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.