Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Domovská stránka > Student > Pro žáky (školní řád)

Pro žáky (školní řád)

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

 

Školní řád

I. Práva žáků

II. Povinnosti žáků

III. Denní pořádek SOU

IV. Klasifikační řád

V. Výchovná opatření

Přílohy:

1. Provozní řád školy

2. Provozní řád šaten

3. Provozní řád cvičebního sálu

4. Provozní řády odborných učeben

5. Provozní řády pracovišť odborného výcviku

I. Práva žáků

Žák má právo:

1. na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu,

2. na odpočinek a volný čas,

3. na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj. Má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku,

4. na spravedlivé hodnocení svých vědomostí, na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání,

5. na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. Jeho názorům musí být dána náležitá váha. Žák má právo sdělit svůj názor třídnímu učiteli, ostatním vyučujícím, výchovnému poradci, zástupkyni ředitele, řediteli školy,

6. podílet se na organizaci chodu školy podnětnými připomínkami prostřednictvím předsedy třídy,

7. volit a být volen do školské rady , je-li zletilý,

8. na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením před sociálně patologickými jevy. Má právo na využití preventivních programů, které mu slouží k poskytnutí potřebné podpory ve zmíněných oblastech (např. v drogové prevenci),

9. na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má nějaký problém,

10. na vyžádání pomoci vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebuje doplnit své znalosti,

11. na zvláštní péči v odůvodněných případech (v případě jakéhokoli druhu onemocnění, zdravotního postižení, v případě mimořádných schopností a talentu),

12. na zajištění BOZP ve škole, na život a práci ve zdravém prostředí a na odstraňování škodlivin ze školního prostředí v rámci možností školy,

13. na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami, před fyzickým a psychickým týráním, před rasovou nesnášenlivostí,

14. na každodenní stravování ve školní jídelně za cenu podle příslušných předpisů,

15. účastnit se zájmové činnosti i společenského života podle svých zájmů a schopností. Přihlásí-li se do zájmového kroužku, souboru nebo sportovního oddílu, řídí se jeho řádem. Jen žáci, kteří dobře plní povinnosti, mohou reprezentovat ve sportovních a jiných soutěžích na veřejnosti. Ředitel školy, třídní učitel nebo učitel odborného výcviku (dále jen OV) může zakázat účast na těchto akcích žákům, kteří své povinnosti neplní.

II. Povinnosti žáků

Žák je povinen:

1. pravidelně a včas se zúčastnit teoretického a praktického vyučování, mít v pořádku věci potřebné k výuce,

2. trvale si osvojovat vědomosti a dovednosti v rozsahu stanoveném učebními dokumenty pro příslušný vzdělávací obor, pokrokovou techniku a nové pracovní metody, aby se stal kvalifikovaným, dobrým pracovníkem,

3. svědomitě plnit všechny studijní povinnosti a úkoly uložené při výuce, soustavně se připravovat na vyučování. Jestliže se nemohl ze závažných důvodů připravit a vyučování nebo nemohl vypracovat úkol, je povinen se omluvit na začátku příslušné vyučovací hodiny,

4. plnit pokyny pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,

5. při výuce se zdržovat jen na místě určeném učitelem nebo učitelem OV, pozorně sledovat výklad učitele nebo učitele OV, také i projevy ostatních žáků. Nevyrušuje mluvením. Chce-li hovořit, přihlásí se a čeká na vyzvání,

6. vážit si všech spoluobčanů a být k nim slušný, chovat se přátelsky k ostatním žákům a pomáhat jim, být pozorný a ochotný zvláště ke starým a nemocným lidem,

7. vykat všem pracovníkům SOU,

8. slušně pozdravit každého zaměstnance školy a každou dospělou osobu, zejména v budově školy a při praktickém vyučování. Při hodinách zdraví povstáním v lavici,

9. být kritický k sobě i k ostatním žákům, chránit je před nečestným jednáním a nesprávnými činy, vyjadřovat se slušně,

10. pečovat o svůj zevnějšek, chodit do školy řádně upraven a zdržet se všech výstřelků v oblečení a úpravě zevnějšku, které by mohly poškodit dobré jméno školy nebo ohrozit bezpečnost a zdraví žáka nebo jeho okolí. Ve sporných případech rozhodne o vhodnosti úpravy a oblečení žáka ředitel školy,

11. docházet do školy pravidelně a včas, zúčastnit se vyučování podle stanoveného rozvrhu hodin, přesně dodržovat vyučovací dobu, při zazvonění na vyučovací hodinu být na svém místě v učebně připraven k výuce. Nemůže-li se vyučování zúčastnit z důvodů předem známých, požádá o uvolnění z vyučování. Na jeden den může žáka uvolnit na základě žádosti zákonného zástupce žáka, nebo zletilého žáka, předem předložené nebo na základě úředního dokladu třídní

učitel nebo učitel OV. Na dva a více dnů může žáka ve zvlášť výjimečných případech uvolnit pouze ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka, nebo zletilého žáka předem předložené třídnímu učiteli. Žádost musí být podána nejméně dva pracovní dny před dnem předpokládané nepřítomnosti. Z vyučování může být uvolněn pouze žák, který dosahuje dobrého prospěchu, má dobré chování a nízkou absenci. Žák je povinen před opuštěním školní budovy nahlásit každý dřívější odchod z vyučování třídnímu učiteli (případně zástupkyni ředitele či řediteli). Navštěvovat lékaře v době vyučování je možné v případě, že to vyžaduje žákův zdravotní stav a není-li návštěva možná mimo řádné vyučování. Návštěva lékaře a ambulantní vyšetření bude omluveno pouze po dobu nezbytně nutnou k vlastnímu vyšetření, nikoliv celodenní nepřítomnost ve vyučování. V případě nevolnosti v průběhu výuky bude žák uvolněn a zákonný zástupce neprodleně informován.

Nemůže-li se zúčastnit vyučování z důvodu, který nemohl předem předvídat, je zákonný zástupce žáka nebo žák, je-li zletilý, povinen do tří kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti doložit třídnímu učiteli nebo učiteli OV důvod nepřítomnosti. Za doložení důvodů nepřítomnosti do 3 vyučovacích dnů se považuje písemné oznámení zákonného zástupce nezletilého žáka, písemné oznámení zletilého žáka, doručené poštou s uvedením důvodu nepřítomnosti a jména a adresy odesílatele nebo osobní projednání zákonného zástupce nezletilého žáka, osobní projednání zletilého žáka. Lze uznat i telefonické oznámení zákonným zástupcem s uvedením důvodů nepřítomnosti (tel. 379 723 231). Třídní učitel nebo učitel OV omluví nepřítomnost žáka při vyučování pouze na základě písemné omluvenky na omluvném listě podepsané zákonným zástupcem žáka nebo žákem, jedná-li se o žáka staršího 18 let. Tuto omluvenku žák předloží třídnímu učiteli nebo učiteli OV ihned po příchodu do školy. Při opakovaných absencích z důvodu nemoci nebo v případě pochybnosti o důvodech absence u žáků s velmi často opakovanou krátkodobou nepřítomností ve výuce bude škola v odůvodněných případech, zejména při podezření na záškoláctví, vyžadovat od zákonného zástupce nebo žáka staršího 18 let potvrzení od ošetřujícího lékaře. Neomluví-li se žák uvedeným způsobem nebo není-li omluva uznána, pokládají se zameškané hodiny za neomluvené. Podle počtu neomluvených hodin bude žákovi uděleno výchovné opatření k posílení kázně (viz oddíl V.). Jestliže se žák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti, zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty, tímto dnem přestává být žákem školy,

12. chránit zdraví své i zdraví spolužáků a pracovníků, dodržovat všechna zdravotní a hygienická opatření, podrobovat se stanoveným lékařským vyšetřením, okamžitě hlásit onemocnění přenosnou chorobou. Pro žáka platí zákaz držení, distribuce a zneužívání návykových látek, požívání alkoholických nápojů, kouření, hraní hazardních her, zákaz opouštět školní budovu během dopoledního i odpoledního vyučování a o přestávkách (kromě volné hodiny na oběd),

13. dodržovat ustanovení všech provozních řádů školy, které se ho týkají a se kterými jsou žáci seznámeni v počátečních hodinách školního roku (viz přílohy). Žák ubytovaný v domově mládeže je povinen řídit se ustanoveními vnitřního řádu domova mládeže, ve kterém je ubytován,

14. dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, dodržovat protipožární předpisy, udržovat své pracoviště v pořádku, vyklidit po skončení výuky veškeré věci z lavic, zvednout židle na lavice, odnést prázdné plastové láhve do krabice v suterénu budovy u šaten, zavřít všechna okna v místnosti a zhasnout veškerá svítidla. Ukládat nástroje jen na určená místa, nosit předepsaný pracovní oděv a obuv. Nesmí nosit do školy ani mít u sebe nebezpečné předměty ohrožující jeho zdraví i zdraví ostatních žáků a pracovníků školy. Cenné věci je povinen uložit ve školním trezoru, jinak za jejich ztrátu, poškození nebo zcizení nenese škola žádnou zodpovědnost,

15. dodržovat zákaz používání mobilních telefonů v době vyučování. Zákaz platí po celou dobu vyučování podle daného rozvrhu a to jak při teoretické výuce včetně školní jídelny, tak i na všech pracovištích praktického vyučování ve škole, na odloučených pracovištích i na smluvních provozních pracovištích organizací. Všechny mobilní telefony musí být v době vyučování vypnuty. Za případnou ztrátu nebo zcizení mobilního telefonu škola nezodpovídá,

16. chránit majetek školy před poškozením a ztrátou, řádně zacházet se školním majetkem a pomůckami, šetřit elektrickou energií a vodou. Přenášení lavic a židlí ze tříd bez souhlasu správce učebny není dovoleno. Poškodí-li žák úmyslně nebo z nedbalosti majetek školy, je povinen škodu uhradit,

17. mít řádně vedenou žákovskou knížku, hlásit ihned veškeré změny osobních údajů v průběhu školního roku prostřednictvím třídního učitele vedení SOU. Žákovská knížka je důležitým dokladem žáka při závěrečné zkoušce.

Práva a povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo:

1. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání nezletilého žáka

2. volit a být volen do školské rady

3. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání nezletilého žáka

4. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání nezletilého žáka

Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:

1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy,

2. na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka,

3. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohli mít vliv na průběh vzdělávání,

4. dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

5. oznamovat škole údaje podle §28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích (dle zákona 561/2004).

III. Denní pořádek SOU Domažlice

1. Školní budova se pro žáky otevírá v 7.30 hodin. Po příchodu do šaten žáci odloží svrchní oděv a přezují se do přezůvek. Za přezůvky nejsou považovány tenisky ani jiná cvičební obuv. Pohyb žáků ve školní budově v uzavřené obuvi je zakázán, výjimky povoluje ředitel školy.

2. Šatny uzamyká školník v 8.00 hodin. V době vyučování odemyká a uzamyká šatnu šatnář příslušné třídy – viz Provozní řád šaten.

3. Školní vyučování začíná zpravidla v 8.00 hodin a končí nejpozději v 15.35 hodin. Žáci se shromáždí v učebnách nejpozději 5 minut před začátkem vyučování a připraví se na vyučovací hodinu. Školní budovu opouští bezprostředně po skončení vyučování.

4. Vyučovací hodina trvá 45 minut, vyučovací den má nejvýše 8 vyučovacích hodin.

5. Mezi vyučovacími hodinami jsou zařazeny 5-ti a 10-ti minutové přestávky, po druhé vyučovací hodině přestávka 15-ti minutová. Přestávky slouží především pro přípravu na následující hodinu, návštěvu toalet a osobní hygienu. Návštěvy cizích tříd o přestávkách nejsou povoleny.

6. V době vyučování žáci nesmí opustit školní budovu bez svolení vyučujícího učitele, třídního učitele, ředitele školy nebo jeho zástupců.

7. Polední přestávka (zpravidla 11.30 hod – 12.15 hod) je považována za dobu mimo vyučování – žáci mohou opustit školní budovu. Pokud tak učiní, za jejich chování, jednání a případné úrazy zodpovídá jejich zákonný zástupce, v případě žáka staršího 18-ti let, žák sám. Pokud žáci zůstávají ve školní budově, řídí se pokyny dozorujícího učitele.

8. Na pořádek v učebně a chování žáků v době mimo přítomnost vyučujícího dohlíží pořádková služba, kterou určuje třídní učitel. Třídní učitel zapíše jména žáků konajících službu do třídní knihy. Služba vykonává své povinnosti vždy v určeném kalendářním týdnu po celou dobu výuky své třídy. Zabezpečuje pořádek a čistotu ve třídě, myje tabuli, obstarává křídy, přináší do třídy učební pomůcky podle pokynů učitele. Dbá, aby po zazvonění byl ve třídě klid a pořádek. Zajišťuje hlášení nepřítomnosti žáků na začátku každé vyučovací hodiny. Oznamuje zástupkyni ředitele nejpozději do 5 minut po zvonění, nedostaví-li se vyučující do vyučování. Kontroluje stav učebny a pořádek v ní po poslední vyučovací hodině. Třídu opustí služba jako poslední. Zajistí uzavření všech oken a vypnutí všech světel. Zajišťuje předání třídní knihy k zápisu při dělení třídy ve skupinách. Je povinna oznámit okamžitě a bez zbytečného prodlení třídnímu učiteli, jestliže došlo k úmyslnému poškození nebo zcizení majetku školy. Dojde-li ve třídě bez přítomnosti učitele k úrazu, ihned to oznámí učiteli, který koná dohled na chodbě, případně v kanceláři školy.

9. Přístup žáků do sborovny bez vyučujících je zakázán.

10. Utrpí-li žák během vyučování nebo školní akce úraz, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit vyučujícímu nebo dozorujícímu učiteli. Neohlášený úraz není evidován a ztrácí se tím možnost případného plnění úrazového pojištění.

11. Žáci mohou otevírat okna v učebnách a manipulovat se žaluziemi pouze na pokyn vyučujícího. Otevírat okna o přestávkách není dovoleno.

12. Administrativní záležitosti si žáci vyřizují v pondělí a ve středu v době od 11.30 do 12.15 hodin v kanceláři v 1. patře, nákup obědů jsou povinni uskutečnit podle pokynů vedoucí školního stravování, č. dveří 77.

13. Po skončení poslední vyučovací hodiny zbaví žák své místo ve třídě hrubých nečistot a odchází pod dohledem vyučujícího do šatny.

14. Ponechávání věcí v učebně nebo v šatně v době mimo vyučování není dovoleno a škola za tyto věci neručí.

15. Cizí osoby hlásí svůj příchod v kanceláři školy v 1. patře.

16. Tento denní pořádek platí pro všechna pracoviště úseku teoretického vyučování. Změny lze provádět pouze se souhlasem vedení SOU Domažlice.

IV. Klasifikační řád

1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí lze žákovi vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení.

2. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených vzdělávacím programem se klasifikují na vysvědčení těmito stupni prospěchu:

1 – výborný,

2 – chvalitebný,

3 – dobrý,

4 – dostatečný,

5 – nedostatečný.

3. Není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „nehodnocen(a)“.

4. Pokud je žák z vyučování některého předmětu zcela uvolněn, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „uvolněn(a)“.

5. Stupeň prospěchu určuje učitel, který vyučuje příslušnému vyučovacímu předmětu. Při určování stupně prospěchu vychází z podkladů, které získává v průběhu celého klasifikačního období. Výsledná známka se neurčuje pouze na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Ve vyučovacím předmětu, v němž vyučuje více učitelů, určí stupeň prospěchu žáka za klasifikační období tito učitelé po vzájemné dohodě.

6. Zpravidla na konci 1. a 3. čtvrtletí školního roku se projednávají v pedagogické radě studijní výsledky, zejména případy zaostávání žáků v prospěchu, nedostatky v jejich chování a problémy s absencí. Poté jsou o studijních výsledcích prokazatelným způsobem informováni rodiče na třídních schůzkách (podpis zákonného zástupce žáka v prezenční listině, v případě neúčasti na třídních schůzkách dopis).

5. Výsledná známka musí být žákovi na konci klasifikačního období řádně oznámena a zdůvodněna.

6. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 24 hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných vyučovacích předmětů výsledky celkové klasifikace do klasifikačního archu třídní knihy, do katalogu a do počítačového systému BAKALÁŘI.

1. Klasifikace ve vyučovacích všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech teoretického zaměření

Výsledky vzdělávání se klasifikují podle této stupnice:

stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá vzdělávacím programem požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti, uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti pro řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá vzdělávacím programem požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činností je zpravidla správná bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Žák je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Požadované intelektuální a motorické činnosti nevykonává vždy přesně. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických úkolů s chybami. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, není vždy tvořivé. Ústní a písemný projev není vždy správný a výstižný, grafický projev je méně estetický. Častější nedostatky se projevují v kvalitě výsledků jeho činností. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení je zpravidla málo tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má zpravidla vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Výsledky jeho činnosti nejsou kvalitní, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.

stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev jsou na nízké úrovni. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.

2. Hodnocení chování žáků

Chování žáka se hodnotí těmito stupni:

1 – velmi dobré,

2 – uspokojivé,

3 – neuspokojivé.

 

1. Známku z chování navrhuje třídní učitel. Návrh na snížení stupně z chování projednává a schvaluje pedagogická rada.

2. Chování se klasifikuje podle toho, jak žák dodržuje pravidla chování a školní řád.

3. Hodnocení chování v jednom klasifikačním období nemá vliv na klasifikaci chování v dalším klasifikačním období.

4. Chování neovlivňuje klasifikaci v jednotlivých vyučovacích předmětech.

5. Chování žáků se klasifikuje s ohledem na věkové zvláštnosti takto:

stupeň 1 (velmi dobré)

Žák uvědoměle dodržuje a aktivně prosazuje ustanovení školního řádu a zásady slušného chování. Má dobrý vztah ke spolužákům, přispívá k utváření dobrých pracovních podmínek pro vyučování a pro výchovu mimo vyučování. Ojediněle se může dopustit méně závažných přestupků proti ustanovením školního řádu, které jsou řešeny napomenutím nebo důtkou třídního učitele.

stupeň 2 (uspokojivé)

Chování žáka je v podstatě v souladu s ustanoveními školního řádu a se zásadami slušného chování. Dopustí se závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků proti ustanovením školního řádu, které jsou řešeny důtkou třídního učitele nebo důtkou ředitele školy. Je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. Druhý stupeň z chování uděluje třídní učitel po projednání na pedagogické radě.

stupeň 3 (neuspokojivé)

Žák se dopustí závažného přestupku proti školnímu řádu. Chování žáka ve škole i mimo školu je v rozporu se zásadami slušného chování. Dopustí se takových závažných provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova ostatních žáků. Třetí stupeň z chování na návrh třídního učitele nebo jiného učitele schvaluje pedagogická rada. Tímto stupněm je též klasifikován žák, který byl rozhodnutím ředitele školy podmíněně vyloučen, případně vyloučen, ze školy.

3. Celkové hodnocení

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

prospěl(a) s vyznamenáním,

prospěl(a),

neprospěl(a), nehodnocen(a).

Prospěl(a) s vyznamenáním, není-li klasifikován v žádném povinném vyučovacím předmětu stupněm horším než chvalitebný, průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50 a jeho chování je hodnoceno jako velmi dobré.

Prospěl(a), není-li klasifikován v žádném povinném vyučovacím předmětu stupněm 5 - nedostatečným.

Neprospěl(a), je-li klasifikován v některém povinném vyučovacím předmětu stupněm 5 – nedostatečný nebo není-li žák hodnocen z některého předmětu na konci druhého pololetí.

Nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů na konci prvního pololetí.

4. Získání podkladů pro hodnocení a klasifikaci

1. Podklady pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:

a) soustavným sledováním chování a výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,

b) různými druhy zkoušek (písemnou, ústní, grafickou, praktickou, pohybovou), didaktickými testy,

c) hodnocením výkonů žáka při praktických cvičeních, při výcvikových kurzech apod.,

d) rozhovory se žákem, zákonným zástupcem žáka,

e) konzultacemi s ostatními učiteli a výjimečně i s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a zdravotnických služeb, zejména u žáků se specifickými poruchami učení, případně s trvalejšími psychickými a zdravotními potížemi.

2. Učitel je povinen vést evidenci o každé klasifikaci žáka.

3. Žák musí být z vyučovacího předmětu vyzkoušen:

Minimálně dvěmi známkami za každé pololetí u předmětu s jednohodinovou dotací, minimálně třemi známkami za každé pololetí u předmětu s dvouhodinovou dotací, minimálně čtyřmi známkami za každé pololetí u předmětu s tříhodinovou dotací. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci.

4. Počet kontrolních písemných prací, trvajících déle než 25 minut, stanoví tématické plány příslušných vyučovacích předmětů nebo jejich počet projedná aktuálně na návrh vyučujícího předmětová komise. Termín jejich konání se oznámí žákům alespoň 7 dnů dopředu. Termín konání písemných prací a testů trvajících méně než 25 minut nemusí být žákům oznamován.

5. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, prací. Po ústním zkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek, grafických prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů, výjimečně do 3 týdnů u rozsáhlých kontrolních a ročníkových prací, maximálně však 2 pracovní dny před ukončením klasifikace za dané klasifikační období.

6. Všechny písemné a grafické práce žáků, které byly klasifikovány, musí být žákům předloženy k nahlédnutí zároveň s oznámením výsledku hodnocení. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok tak, aby se nadměrně nehromadily v určitých obdobích. Termíny kontrolních písemných prací zapisují vyučující do třídní knihy. Koordinaci může provádět třídní učitel. V denní formě vzdělávání je v jednom dni povoleno psát nejvýše jednu kontrolní práci trvající déle než 25 minut. Konání kontrolní písemné práce nevylučuje ústní zkoušení, krátké písemné a didaktické testy v ostatních vyučovacích hodinách téhož dne.

Komisionální zkoušky

1. Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech:

a) koná-li opravné zkoušky,

b) požádá-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o jeho komisionální přezkoušení z důvodu pochybností o správnosti hodnocení.

2. Ředitel školy nařídí komisionální přezkoušení žáka, jestliže zjistí, že vyučující porušil pravidla hodnocení. Termín komisionálního přezkoušení stanoví ředitel školy bez zbytečného odkladu.

3. Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel vyučující žáka danému předmětu a přísedící, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu. Pokud je ředitel školy zároveň vyučujícím, jmenuje předsedu komise krajský úřad. Členy komise jmenuje ředitel školy. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání zkoušky.

4. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení z důvodu pochybností o správnosti hodnocení na jiné střední škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.

5. V případě pochybností o správnosti hodnocení nebo zkoušky nařízené ředitelem podle odst. 2 může být žák v příslušném pololetí z daného předmětu přezkoušen pouze jednou.

6. Komisionální zkoušku může žák konat v jednom dni nejvýše jednu.

7. Přihláška žáka ke zkoušce je závazná. Nedostaví-li se žák ke zkoušce bez řádné omluvy, je hodnocen stupněm nedostatečným.

Opravné zkoušky (§ 69, odst. 7 a 8 zákona č. 561/2004 Sb.)

1. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci 1. pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy (zpravidla v posledním týdnu měsíce srpna). Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. Opravné zkoušky jsou komisionální.

2. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku.

3. Jestliže žák, jehož prospěch z povinného vyučovacího předmětu je na konci 2. pololetí nedostatečný, byl z téhož předmětu hodnocen stupněm nedostatečným i v 1. pololetí příslušného školního roku, je předmětem opravné zkoušky učivo předepsané vzdělávacím programem pro celý ročník.

4. Výsledné hodnocení žáka po opravné zkoušce se nestanoví pouze podle výsledku opravné zkoušky, ale vychází také z podkladů, které vyučující získal v průběhu celého klasifikačního období.

Rozdílová zkouška. Obsah, rozsah, termín a kritéria hodnocení rozdílové zkoušky určuje ředitel školy. Zkoušejícím je zpravidla vedoucí předmětové komise nebo učitel daného všeobecně vzdělávacího nebo odborného předmětu. Zkoušky se účastní alespoň jeden přísedící, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu. Zkoušejícího a přísedící jmenuje ředitel školy.

Zkouška v náhradním termínu. Obsah, rozsah, termín a kritéria hodnocení zkoušky určuje vyučující danému předmětu. Zkoušejícím je učitel daného předmětu. Zkoušky se účastní alespoň jeden přísedící, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu. Přísedící jmenuje vedoucí předmětové komise příslušného předmětu. Výsledné hodnocení žáka na vysvědčení se nestanoví pouze podle výsledku zkoušky v náhradním termínu, ale vychází také z podkladů, které vyučující získal v průběhu celého klasifikačního období.

V. Výchovná opatření (§ 31 zákona č. 561/2004 Sb., § 10 vyhlášky č. 13/2005 Sb.)

1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka (napomenutí, důtky). Pochvaly a jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo třídní učitel.

2. Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu a podmínky, které musí žák ve zkušební lhůtě splnit, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.

3. O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení ze školy rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle trestního zákona. O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.

4. Za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem, při němž ředitel školy rozhodne o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy se považují:

a) hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy,

b) úmyslné fyzické útoky vůči spolužákům, šikanování, snižování osobní důstojnosti spolužáků,

c) nošení, rozšiřování a užívání drog a jiných návykových látek v prostorách školy i mimo školu při činnostech organizovaných školou,

d) úmyslné poškození majetku školy,

e) jiné společensky nebezpečné přestupky a trestné činy,

f) opakované vědomé neplnění studijních povinností, kdy se žák bez řádné omluvy nedostaví ke zkoušce v náhradním termínu.

5. Proti rozhodnutím ředitele školy o podmíněnému vyloučení nebo o vyloučení ze školy se lze odvolat k odboru školství Krajského úřadu Plzeňského kraje do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele školy.

6. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.

7. Třídní učitel nebo učitel OV může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo déletrvající úspěšnou práci.

8. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit:

a) napomenutí třídního učitele nebo učitele OV,

b) důtku třídního učitele nebo učitele OV,

c) důtku ředitele školy.

9. Třídní učitel neprodleně oznámí uložení důtky řediteli školy.

10. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci nezletilého žáka.

11. Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí a důtky se zaznamenává do dokumentace školy.

Vedení dokumentace o hodnocení a klasifikaci žáků

1. V katalogu a informačním systému BAKALÁŘI se zaznamenává vyučovací předmět, z něhož byla povolena opravná zkouška, zkouška v náhradním termínu nebo komisionální přezkoušení z důvodu pochybností o správnosti hodnocení, její datum a její hodnocení. Vysvědčení se vydá až po vykonání opravné zkoušky, případně zkoušky v náhradním termínu, a to s datem jejího konání. Na konci klasifikačního období se žákovi vydá jen výpis z vysvědčení s příslušnou doložkou oznamující termín opravné zkoušky nebo zkoušky v náhradním termínu. Jestliže se žák bez řádné omluvy ve stanovením termínu k opravné zkoušce nebo ke zkoušce v náhradním termínu nedostaví, zaznamená se, že se ke zkoušce bez řádné omluvy nedostavil. Jeho prospěch ve vyučovacím předmětu je hodnocen stupněm nedostatečným a celkové hodnocení „neprospěl“.

2. Výsledky opravných zkoušek, zkoušek v náhradním termínu, rozdílových zkoušek, přezkoušení žáka při uznávání dosaženého vzdělání, komisionálního přezkoušení z důvodu pochybností o správnosti hodnocení se zaznamenávají na předepsaném tiskopise a archivují na ředitelství školy.

3. Třídní učitel zaznamenává rovněž do katalogu, informačního systému BAKALÁŘI výchovná opatření s datem jejich projednání s ředitelem školy nebo v pedagogické radě.

1. Školní řád byl schválen na zasedání školské rady dne 6.10.2009

2. Tento školní řád nabývá účinnosti dnem 7.10.2009.

 

V Domažlicích dne 6.10.2009 Mgr. Zdeňka Buršíková

ředitelka SOU Domažlice

1. Školní řád bude zveřejněn na přístupném místě v kmenových učebnách tříd. Prokazatelným způsobem s ním budou seznámeni žáci školy a o jeho obsahu budou informováni zákonní zástupci nezletilých žáků.

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01