Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice

truhlář

Školní vzdělávací program

Truhlář


Profil absolventa

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice

Adresa školy: Prokopa velikého 640, Domažlice

Název školního vzdělávacího programu: Truhlář

Kód a název oboru vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář

Délka a forma studia: tříleté denní

Stupeň dosaženého vzdělání: střední odborné vzdělání s výučním listem

 

Uplatnění absolventa v praxi:

Absolvent zná základní úkoly odvětví a oboru, na který se připravuje. Je připraven pro vykonávání řemeslné práce. Jeho řemeslné dovednosti jsou podloženy základními odbornými znalostmi. Dodržuje zásady a předpisy ochrany zdraví a bezpečnosti práce. Hospodárně využívá materiál a dbá o úspory energie. Má základní vědomosti o dřevě a dalších používaných materiálech. Vhodně uskladňuje materiály, polotovary a výrobky. Zná výrobní zařízení, umí je ovládat, seřizovat a udržovat. Ekologicky nakládá s veškerým odpadem. Má základní vědomosti o technologii výroby. Zná základy odborného kreslení výrobků a čtení výkresů, dílenských náčrtů, používání norem. \instaluje a sestavuje hotové výrobky a součásti, provádí renovace výrobků. Má všeobecné znalosti z oblasti ekonomiky, které uplatní jako občan, zaměstnanec i OSVČ.

Očekávané výsledky vzdělávání (kompetence) absolventa

 • zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence
 • čte s porozuměním texty, tabulky, grafy, schémata, diagramy a výkresy
 • dovede se vyjadřovat v mateřském jazyce i v cizím jazyce přiměřené situaci každodenního a pracovního života
 • má základní znalosti o fungování multikulturní demokratické společnosti
 • má základní znalosti v oblasti právního vědomí
 • má vědomosti a dovednosti z ekonomiky a podnikání potřebné k orientaci na trhu práce, v podnikových činnostech a v pracovně právních vztazích
 • má základní numerické znalosti
 • zná zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních a fyzických sil, umí poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění
 • dovede identifikovat běžné problémy, s nimiž se v životě setká a hledat způsoby jejich řešení
 • má vypěstovanou profesní etikou a umí jednat s lidmi
 • vyrovná se se stresovými situacemi
 • vystupuje kultivovaně
 • soustavně pečuje o svůj vzhled a osobní hygienu
 • průběžné sleduje vývoj nových technologií, strojů a materiálů
 • dodržuje pracovní kázeň

Během studia je žák veden tak, aby:

 • uměl pracovat v týmu, upevňovat interpersonální vztahy a adekvátně jednat s lidmi
 • znal své reálné odborné a osobnostní kvality, uměl konstruktivně zvažovat své možnosti v oblasti profesní dráhy
 • měl reálnou představu o kvalitě své práce, pracoval svědomitě a pečlivě, snažil se dosahovat co nejlepších výsledků
 • prezentoval vhodným způsobem výsledky své činnosti
 • uvažoval a jednal ekonomicky v osobním i pracovním životě (bral v úvahu náklady, výnosy a zisk každé činnosti),
 • dodržoval zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieně práce, znal pracovní rizika spojená s výkonem svého povolání
 • znal a dodržoval právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence
 • rozvíjel své estetické cítění a tvůrčí přístup ve svém oboru
 • orientoval se v potřebných informacích a pracoval s nimi uvážlivě
 • byl schopen používat prostředky informační a komunikační technologie ke komunikaci, pro získávání a zpracování informací ve všech oblastech, zejména v pracovním a osobním životě
 • měl aktivní přístup k životu a k řešení problémů
 • jednal a komunikoval slušně a odpovědně, vážil si vytvořených hodnot
 • respektoval lidská práva a vážil si lidského života
 • chránil životní prostředí v pracovním i v osobním životě
 • jednal hospodárně v pracovním i v osobním životě
 • pociťoval odpovědnost za své zdraví, usiloval o zdravý životní styl a zdokonalování své tělesné zdatnosti

 Podmínky pro přijetí ke vzdělávání

 • přijímání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb
 • úspěšné ukončení základního vzdělání
 • splnění kriterií přijímacího řízení stanovených pro daný školní rok
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru vzdělání
 • konečné přijetí žáka ke vzdělávání je podmíněno odevzdáním zápisového lístku do 5 dnů od obdržení rozhodnutí (viz § 60a odst.6-7 škol.zákona 561/2004 Sb. v pozdějším znění) a podpisem Smlouvy o vzdělávání.

Zdravotní způsobilost

Zdravotní způsobilost žáků posuzuje a písemně potvrzuje příslušný registrující praktický lékař. Uchazeči nesmí trpět zejména: nemocemi pohybového ústrojí znemožňujícími práci ve vynucené poloze, poruchami jemné motoriky horních končetin, závažnými alergickými onemocněními kůže, dýchacích cest a spojivek a poruchami zraku.

Způsob ukončení vzdělání a potvrzení dosaženého vzdělání:

Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Dokladem o dosažení středního odborného vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Závěrečná zkouška má podle současného školského zákona a jeho novelizace tři části: teoretickou písemnou, praktickou a teoretickou ústní.

Žák získá střední odborné vzdělání, jestliže úspěšně vykoná všechny tři.

Písemná a ústní teoretická zkouška zahrnuje učivo odborných předmětů: technologie, konstrukce, výrobní zařízení, materiály a ekonomika. Při praktické zkoušce žák zhotovuje jednoduchý výrobek podle výkresové dokumentace.

Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů ve středních odborných školách a středních odborných učilištích s možností získání středního vzdělání s maturitní zkouškou. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru různými školeními a kurzy.

Pojetí výuky

Výuka je zaměřena teoreticky, jsou používané názorné pomůcky, využívána didaktická technika a je doplněna o odborné exkurze a návštěvy odborných výstav. Učivo každého tematického celku je doplňováno příklady a dílčími úkoly, které žák řeší. Žáci často pracují ve skupinách. Učí se pracovat s odbornou literaturou a získávat informace pomocí výpočetní techniky. Důraz je kladen na schopnost žáka aplikovat znalosti v praxi, vyjadřovat se kultivovaně, správně používat odborné výrazy, argumentovat, naslouchat názorům druhých, diskutovat, uplatňovat týmovou práci. Ve třetím ročníku zpracují žáci Ročníkovou práci, ve které uplatní znalosti získané během studia.

Hodnocení výsledků žáků

Hodnocení žáků je podrobně popsáno v Klasifikačním řádu SOU Domažlice , který je součástí Školního řádu a uvádí kritéria hodnocení chování žáku, výchovná opatření, kritéria hodnocení výsledků vzdělávání a podmínky opravných zkoušek. Ten je veřejně k dispozici na webových stránkách školy. Další informace k hodnocení jsou obsaženy v preambulích jednotlivých předmětů.

Při hodnocení žáků je používané slovní hodnocení a numerické hodnocení.

Při klasifikaci je hodnocena ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, kvalita a rozsah získaných dovedností, schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti, samostatnost při řešení teoretických a praktických úkolů, schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky získané při praktických činnostech, samostatnost a tvořivost.

V odborném výcviku se hodnotí také vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, osvojení si praktických dovedností a návyků, využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa.

Součástí hodnocení žáků je i hodnocení chování a vystupování žáků a prezentování školy, výsledky žáků při soutěžích, výsledky skupinových projektů apod.

V odborném výcviku jsou žáci hodnoceni v průběhu vykonávaných praktických činností, a to při zhotovování výrobku, při montáži výrobku u zákazníka a při renovaci a opravě výrobku. Hodnoceny jsou řemeslné dovednosti i aplikace odborných znalostí technologie, materiálů, výrobního zařízení a konstrukce.

Rozvíjení občanských a klíčových kompetencí

Během studia je žák veden tak, aby si byl vědom svých osobních možností a kvalit, aby uměl pracovat samostatně i v týmu. Výuka pomáhá rozvoji osobnosti a vytváří předpoklady k tomu, aby se žák správně zapojil do společnosti a měl možnost dalšího rozvoje.

Jednotný přístup pedagogů se promítá v jednotných požadavcích na chování žáka ve škole i na akcích organizovaných školou, na vytváření příznivého klimatu ve škole. Upevňování a rozvíjení sociálních kompetencí vede k vhodnému zapojení žáka do kolektivu, ve kterém uplatní své schopnosti a bude i umět respektovat druhé a spolupracovat s nimi.

Komunikační dovednosti jsou rozvíjeny na úrovni verbální, písemné, grafické i s využitím IKT. Oblast IKT je zaměřena nejen na osvojení dovedností práce s těmito technologiemi, ale také na vhodném využití těchto znalostí pro svůj osobní i pracovní život.

Výchovný a vzdělávací proces je veden tak, aby se žák choval zodpovědně při plnění pracovních úkolů a aby zodpovídal za své jednání v různých občanských i pracovních situacích. Rozvíjení klíčových kompetencí je vhodně zařazeno do všech předmětů. Proces uplatňování klíčových kompetencí je veden tak, aby byl soustavný a vykazoval vývojový posun během studia.

Kompetence k učení

 • vybrat a využít pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie
 • věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu vzdělávání
 • umět vyhledávat a zpracovávat informace a využívat zkušenosti své i jiných lidí s konstrukcí dřevařských výrobků a při zařizování interiérů
 • přijímat hodnocení svých výsledků od jiných lidí

Kompetence k řešení problémů

 • porozumět problému, získat informace pro jeho řešení
 • uplatňovat při řešení problému různé metody řešení, volit různé způsoby řešení
 • využívat získaných vědomostí a dovedností k řešení problému
 • vyhledávat jiná vhodná řešení při nezdaru
 • spolupracovat při řešení problému se svými spolužáky, s učitelem, popř. s jinými lidmi

Komunikativní kompetence

 • formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu
 • vyjadřovat se výstižně a souvisle v grafickém, písemném i ústním projevu
 • naslouchat názory druhých a obhajovat své názory
 • číst výkresy, schémata a normy
 • věcně a správně zpracovávat odborné technické podklady
 • vyjadřovat se písemně, ústně i graficky při charakteristice konstrukce jednoduchých dřevařských výrobků

Personální a sociální kompetence

 • posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti
 • odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situací
 • přijímat kladně rady i kritiky
 • spolupracovat a diskutovat s ostatními při řešení daného úkolu a tím přispívat k upevňování dobrých mezilidských vztahů
 • nést odpovědnost za své chování a jednání

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

 • mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru jako zaměstnanec či osoba podnikající

Matematické kompetence

 • aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů
 • rozumět základním pojmům prostorové geometrie
 • aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i v prostoru

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií

 • pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií
 • pracovat s běžným základním a aplikačním vybavením
 • získávat informace s pomocí internetu, odborné literatury a časopisů
 • rozpoznat a posuzovat věrohodnost informací

Odborné kompetence

 • pracovat s návrhy a technickou dokumentací
 • číst technickou dokumentaci jednoduchého výrobku
 • pracovat s výtvarnými návrhy
 • vypracovat konstrukční a technologickou dokumentaci zhotovení jednoduchého truhlářského výrobku, nebo jeho části
 • využívat jednoduché počítačové aplikace

Začleňování průřezových témat

Zařazení průřezových témat do výuky je zaměřeno tak, aby si žák uvědomil vzájemnou použitelnost a souvislost znalostí a dovedností z různých vzdělávacích oblastí. Průřezová témata výrazně formují charakter žáku a jejich postoje, a proto jsou zařazována do všech ročníků vždy podle vhodné vazby na učivo.

Téma Občan v demokratické společnosti napomáhá rozvoji sociálních kompetencí žáku. Zejména v prvním ročníku se zařazují témata k pochopení postavení člověka ve společnosti, formování postojů žáků, aby byli schopni vytvořit dobrý třídní kolektiv, dovedli se navzájem respektovat a pomáhat si  - besedy o historii města a regionu, hry zaměřené na vzájemné poznávání se a stmelování kolektivu. Další oblastí je formování názoru mladých lidí a orientace na správné hodnoty života -  besedy a přednášky o nebezpečí návykových látek, nebezpečí šikany, o pěstování zdravého životního stylu aj. Velký význam má jednotný přístup všech pedagogů k chování žáků. Žáci i pedagogové jsou si vědomi, že všichni vytváří image školy zvláště ve vztahu k veřejnosti. Do této oblasti spadá i vyhledávání problémových žáků, kteří narušují kolektiv a  řešení těchto záležitostí se uskutečňuje ve spolupráci s výchovným poradcem. Je kladen důraz na komunikaci, kooperaci a zdravý životní styl. V oblasti prevence se jedná o průběžný program, nikoli jednorázový, zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj a výcvik v sociálně komunikativních dovednostech. Program je určen pro žáky i pedagogické pracovníky školy a má vést k pozitivní změně klimatu školy s minimem kázeňských problémů žáků ve škole i mimo školu.

Téma Člověk a životní prostředí vede k pochopení významu přírody a správného chování člověka

v přírodě. Toto téma se dobře začleňuje do odborného učiva, kde se klade důraz na pochopení závislosti člověka na přírodních surovinách, správném hospodaření s materiálem, na odpovědnosti člověka za zachování udržitelného rozvoje společnosti. Formou rozhovoru a besed si žáci uvědomují souvislost různých činností člověka s životním prostředím.

Téma Člověk a svět práce je vhodně realizováno v motivačních metodách, kdy je v žácích formován dobrý vztah ke zvolenému oboru. Seznamují se s náročností oboru, učitelé pěstují v žácích touhu po uplatnění a odborném růstu, učí je řešit problémové situace. Ve třetím ročníku jsou zařazeny exkurze na úřad práce a procvičovány dovednosti, které mohou žákům pomoci při hledání zaměstnání – sepsání žádosti o místo, sepsání životopisu, vyhledávání nabídek, nácvik rozhovoru a další.

Realizace tématu Informační a komunikační technologie spočívá ve zdokonalování schopností žáků pracovat s různými prostředky informačních a komunikačních technologií. Do výuky předmětu ICT je zařazeno ovládání základního softwaru a osvojení si dovednosti při práci s internetem, tyto dovednosti jsou dále rozvíjeny a propojovány s dalšími předměty. V hodinách ICT tak mohou žáci v rámci aplikací plnit úkoly zadané učiteli jiných předmětů. Podle kapacitních možností mohou odbornou učebnu využívat i učitelé jiných předmětů.

PŘEDMĚT:Technologie

počet vyučovacích hodin za studium: 2-2-2,5 / týden (celkem 208 hodin)

Obecné cíle

 • objasnit podstatu výrobního procesu
 • charakterizovat technologické a pracovní postupy používané při přípravě materiálů, během výroby, při montáži, balení, skladování a expedici výrobků, při opravách a renovaci a posoudit a určit jejich vhodnost pro danou aplikaci
 • charakterizovat vhodné způsoby ošetření materiálů a polotovarů
 • vybrat vhodný materiál, nástroje, stroje, zařízení a vhodný technologický postup pro výrobu konkrétního výrobku

Charakteristika učiva

Učivo vychází z obsahového okruhu RVP -  Technologická příprava a Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Učivo je rozdělené na několik tematických celků.

1. ročník počet hodin 2/týden (celkem 64 hodin)

 • učivo zaměřené na základní technologické pojmy, ruční opracování a spojování dřeva a technologickou přípravu dřeva.

2. ročník počet hodin 2/týden (celkem64 hodin)

 • obsahem učiva technologie výroby základních materiálů ze dřeva a na bázi dřeva, technologie lepení dřeva, technologie tvarování dřeva a konstrukčních desek a strojní způsoby obrábění a dělení materiálů.

3. ročník počet hodin 2,5 /týden (celkem 80 hodin)

 • zaměřené na technologii povrchové úpravy, montáž, balení a expedici výrobků, technickou přípravu výroby a sestavování technologických postupů výroby nábytku a stavebně truhlářských výrobků s využitím všech vědomostí získaných během studia v odborných předmětech i s uplatněním informací získaných z různých informačních zdrojů (internet).

 PŘEDMĚT:Konstrukce

počet vyučovacích hodin za studium: 2-1,5-2,5 / týden (celkem 192 hodin) 

Obecné cíle

 • číst technické nákresy, výkresy a schémata
 • pracovat s výtvarnými návrhy a technickou dokumentací
 • zhotovit technické nákresy a výkresy konstrukčních prvků jednoduchého výrobku
 • řešit konstrukci výrobku s využitím znalostí antropometrie a ergonomie
 • dbát na požadovanou kvalitu výrobků, jejich estetický vzhled
 • přistupovat k práci tvořivým způsobe
 • pracovat se základními aplikačními programy

Charakteristika učiva

Učivo vychází z obsahového okruhu RVP -  Konstrukční příprava a Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií.

 Učivo je rozdělené do tematických celků.

1. ročník počet hodin 2/týden  (celkem 64 hodin)

 • · učivo se skládá ze základů technického kreslení, technické normalizace a technického zobrazování.

2. ročník počet hodin 1,5/týden (celkem 48 hodin)

 • · předmětem učiva kreslení a čtení technických výkresů.

3. ročník počet 2,5/týden (celkem 80 hodin)

 • · zaměřeno na konstrukci výrobků, zhotovení konstrukční dokumentace a práci se základními aplikačními programy.

PŘEDMĚT:Výrobní zařízení

počet vyučovacích hodin za studium: 1-2-1/ týden (celkem 128 hodin)

Obecný cíl vyučovacího předmětu

 • vysvětlit funkci strojů a zařízení, provádění obsluhy, údržby a jejich pracovní rozsah
 • posoudit a určí vhodnost strojů a zařízení pro danou aplikaci
 • charakterizovat nastavení optimálních parametrů jednotlivých strojů a zařízení
 • upnout nástroje do strojů a zařízení, používat zařízení k jejich ostření, úpravě, provádět jejich běžné údržby, ostření a skladování
 • charakterizovat měřící techniku pro měření a kontrolu nástrojů a činností jednotlivých strojů a zařízení

Charakteristika učiva

Učivo vychází z obsahového okruhu RVP -  Technologická příprava.

Učivo je rozdělené do tematických celků.

1. ročník počet hodin 1/ týden (celkem 32 hodin)

 • · učivo skládá ze základů strojírenství, vnitrozávodové dopravy a ze zařízení pro sušení a plastifikaci dřeva.

2. ročník počet hodin 2/týden (celkem 64 hodin)

 • ·obsahem učiva stroje a zařízení používané ve dřevařském průmyslu a nástroje dřevoobráběcích strojů.

3. ročník počet hodin 1/týden (celkem 32 hodin)

 • · zaměřené na ruční stroje, výrobní linky a uzly a aplikaci získaných vědomostí v praxi.

PŘEDMĚT:Materiály

počet vyučovacích hodin za studium :2-1-1/týden (celkem 128 hodin)

Obecné cíle

 • pochopit ekologické a biologické pojmy a zákonitosti
 • logicky uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché přírodní problémy
 • porozumět zákonitostem biosféry
 • objasnit význam ekologie jako součást každodenního života
 • utvářet si názory, postoje a hierarchii životních hodnot v souladu s myšlenkami udržitelného rozvoje jako jediné možné pozitivní alternativy rozvoje lidské společnosti
 • rozčlenit a klasifikovat základní a pomocné materiály používané ve výrobě truhlářských výrobků
 • charakterizovat význam a úlohu lesa a lesního hospodářství
 • popsat chemické složení a stavbu dřeva
 • charakterizovat vlastnosti dřeva a materiálů ze dřeva
 • rozdělit a charakterizovat plastické hmoty, lepidla, materiály pro povrchovou úpravu a ostatní materiály používané ve dřevařské výrobě
 • správně volit materiál pro výrobu daného výrobku

Charakteristika učiva

Učivo vychází z obsahového okruhu z RVP - Přírodovědné vzdělávání a Technologická příprava. Učivo je rozdělené na tematické celky.

Z Přírodovědného vzdělávání obsahuje učivo ze Základů biologie, Ekologie a Člověk a životní prostředí.

1. ročník počet hodin 2/týden (celkem 64 hodin)

 • ·učivo je zaměřené na základy ekologie, vztah člověka a životního prostředí, členění a klasifikaci materiálů a stavbu, vlastnosti a vady dřeva.

2. ročník počet hodin 1/týden (celkem 32 hodin)

 • · obsahem učiva je charakteristika a rozdělení řeziva, dýh, sesazenek, konstrukčních desek a materiálů pro povrchovou úpravu.

3. ročník počet hodin 1/týden (celkem 32 hodin)

 • ·je zaměřené na charakteristiku a rozdělení lepidel, čalounických materiálů, látek na ochranu dřeva, plastických hmot a pomocných materiálů.

PŘEDMĚT:Odborný výcvik

počet vyučovacích hodin za studium: 15-17,5-17,5/ týden (celkem 1600 hodin)

Obecné cíle

Cílem odborného výcviku je umožnit žákům získat komplexní představu o zvoleném oboru (zejména jeho praktické části), utvořit si vztah k oboru, získat základní potřebné dovednosti a pracovní návyky. Žáci během procesu vzdělávání získají vědomosti o základech kusové a sériové truhlářské výrobě. Osvojí si dovednosti a praktické návyky související s přípravou materiálů, manipulací s nimi ,ručním a strojním opracováním dřeva a materiálů na bázi dřeva, dokončováním, montáží a renovací výrobků. Současně se naučí respektovat hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržovat zásady požární ochrany a zásady ochrany životního prostředí. Získávají znalosti potřebné k posuzování ekonomických a estetických hledisek výroby.

Charakteristika učiva

Učivo vychází z obsahového okruhu -  RVP Výroba a odbyt

Učivo je rozděleno do tematických celků.

1. ročník počet hodin 15/týden (celkem 480hodin) 

 • ·zaměřeno na seznámení se základními technologickými pojmy, na ruční opracování dřeva a materiálů na jeho bázi, na konstrukční spojování těchto materiálů a na základní technologickou přípravu těchto materiálů k obrábění.

2. ročník počet hodin 17,5/týden  (celkem 560 hodin)

 • · získané vědomosti, dovednosti a návyky jsou prohlubovány.
 • · probírány jsou další technologie obrábění a povrchové úpravy užívaných materiálů.
 • ·probíhá zde i výuka strojního obrábění dřeva a strojního dělení materiálů.

3. ročník počet hodin 17,5/týden (celkem 560 hodin)

 • · rozšiřuje o oblast ekonomickou a estetickou (navrhování výrobků, jejich případná výroba a prodej, příprava vlastních podnikatelských aktivit) i o oblast udržitelného rozvoje (vliv oboru na životní prostředí a možnosti jeho ochrany).

ROČNÍK

1. ročník

2. ročník

3. ročník

celkem

Český jazyk a literatura

2

2

1

5

Německý jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Fyzika

1

0

0

1

Chemie

1

0

0

1

Matematika

1

1

1

3

Český jazyk a literatura

1

1

 1/2

2,5

Tělesná výchova

1

1

1

3

Informační technologie

1 1/2

0

0

1,5

Technologie

0

0

 1/2

0,5

Materiály

2

1

1

4

Ekonomika

0

0

2

2

Konstrukce

0

0

1

1

Technologie

2

2

2

6

Konstrukce

2

1 1/2

1 1/2

5

Výrobní zařízení

1

2

1

4

Odborný výcvik

15

17 1/2

17 1/2

50

CELKEM

33,5

32

33

98,5

 

 

 

 

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01

lide40
Krásné prázdniny plné sluníčka a pohody vám přeje SOU Domažlice