Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice
Domovská stránka > Veřejnost

Veřejnost

logo SOU1111
 

Oznámení rodičům a žákům, kteří využívají systém Bakalaři

Od 1.10.2014 je možno si do mobilů s operačním systémem Android nainstalovat z Google Play zdarma aplikaci na vaše telefony. Získáte tím pohotový a snadný přístup k databázi známek, absenci i chování žáků. Postup instalace: jděte na www.bakalari.cz, zde v Aktuálně klikněte na odkaz „v bezplatné aplikaci pro OS Android“, poté na odkaz Google Play. Budete přesměrováni na požadovanou aplikaci. Kliknutím na tlačítko nainstalovat dojde ke stažení a instalaci na váš mobil. Při prvním spuštění bude chtít jméno serveru. Napíšete http://77.48.114.26/váš login. Login a heslo je stejné jako ve webové aplikaci.


 
 
Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

R o z h o d n u t í

ředitelky SOU Domažlice č. 6/2014

k organizaci voleb do školské rady při SOU Domažlice

V souladu s § 167 školského zákona zřídil zřizovatel SOU Domažlice usnesením Rady Plzeňského kraje č. 850/05 ze dne 16.8.2005 s účinností od 1.září 2005 školskou radu při SOU Domažlice. Školská rada je šestičlenná – 2 členy jmenuje zřizovatel tj. Plzeňský kraj, 2 členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a 2 členy volí pedagogičtí pracovníci školy.

Z důvodu ukončení tříletého funkčního období současné školské rady při SOU Domažlice, která byla zvolena v listopadu 2011

v y h l a š u j i

termín voleb do nové školské rady při SOU Domažlice na dny pondělí 24.listopadu 2014 od 11.30 hodin do 17.30 hodin a středu 26.listopadu 2014 od 11.30 hodin do 17.30 hodin v ul. Prokopa Velikého 640, Domažlice a 25.listopadu 2014 od 11.30 hodin do 17.30 hodin v budově školy Plzeňská 245, Stod

Volby se budou konat v budově školy SOU v Domažlicích , Prokopa Velikého 640, v místnosti číslo dveří 49 v přízemí budovy a v budově školy ve Stodě, Plzeňská 245, v místnosti statutárního zástupce ředitelky SOU Domažlice – přízemí.

Pro zajištění organizace a zdárného průběhu voleb

s t a n o v u j i

přípravný výbor ve složení pro Domažlice, Prokopa Velikého 640 :

Mgr. Petra Váchalová, zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování

Bc. Monika Šišková, finanční účetní

Věra Tichotová, mzdová účetní a referentka personální práce pro zaměstnance

Alena Zimmermannová, finanční účetní

Jaroslav Sokol, zástupce ředitele pro praktické vyučování

přípravný výbor ve složení pro Stod, Plzeňská 245 :

Mgr. Alena Sedláčková, zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování

Ing. Martin Jurák, zástupce ředitelky pro praktické vyučování

DiS. Martina Jílková, sekretářka

 

Předsedkyní přípravného výboru za SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640

j m e n u j i

Mgr. Petru Váchalovou, zástupkyni ředitelky pro teoretické vyučování.

 

Předsedkyní přípravného výboru za SOU Domažlice, místo poskytovaného vzdělání Stod, Plzeňská 245

j m e n u j i

Mgr. Alenu Sedláčkovou, zástupkyni ředitelky pro teoretické vyučování.

Návrhy kandidátů na členy školské rady za SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 je možno předávat v písemné formě osobně nebo poštou paní Mgr. Petře Váchalové

Prokopa Velikého 640

344 01 Domažlice

případně elektronicky na e-mailovou adresu:

skola@soudom.cz

Návrhy kandidátů na členy školské rady za SOU Domažlice, místo poskytovaného vzdělání Stod, Plzeňská 245 je možno předávat v písemné formě osobně nebo poštou paní Mgr. Aleně Sedláčkové Plzeňská 245

333 01 Stod

případně elektronicky na e-mailovou adresu:

sedlackova@soudom-stod.cz

nejpozději do pátku 14.listopadu 2014.

Přípravný výbor

z a j i s t í

* seznam voličů ke dni voleb zvlášť pro pedagogické pracovníky a zvlášť pro zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilé žáky a studenty,

* hlasovací lístky, které musí být vytištěny písmem téhož druhu a stejné velikosti, na papíru téže barvy a týchž rozměrů, v záhlaví lístku bude uvedena skupina (pedagogové, zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti) a počet kandidátů, který musí být zvolen. Hlasovací lístky budou opatřeny otiskem razítka školy. Pořadí kandidátů na hlasovacích lístcích bude označeno arabskými číslicemi a bude uvedeno jméno, příjmení a trvalé bydliště kandidáta,

* návrhy kandidátů budou zveřejněny v týdnu před volbami tj. od 17.- 21.11.2014,

z a b e z p e č u j e

* hlasování, zaznamenává počet oprávněných voličů a počet voličů zúčastněných ve

volbách, výsledky hlasování a vyhlašuje výsledky voleb zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů a zástupců pedagogických pracovníků na veřejnosti přístupném místě na škole a na stránkách www.soudom.cz,

p o ř i z u j e

* zápis o průběhu a výsledku voleb a předává ho ředitelce školy.

O výsledku voleb do školské rady podá ředitelka školy do deseti dnů od uskutečnění voleb písemnou zprávu zřizovateli.

Ředitelka školy svolává první zasedání nové školské rady nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výsledků voleb. Písemně oznámí zvolenému členovi jeho členství ve školské radě s uvedením doby jeho funkčního období.

V Domažlicích dne 22.10.2014

Mgr. Zdeňka Buršíková

ředitelka SOU Domažlice

 

Rozhodnutí obdrží: Mgr. P.Richter, V.Tichotová, Bc. P. Buršík

A. Zimmermannová, Ing. M.Jäger, J.Konop, Mgr. P.Dušek,

Mgr.A.Sedláčková, Ing. M. Jurák, Dis. M.Jílková,

vlastní 2x

Na vědomí: JUDr.Jaroslava Havlíčková, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Rozhodnutí bude zveřejněno ve sborovně SOU, na nástěnce v 1.patře školy, na nástěnce

pro žáky SOU v přízemí školy a na internetových stránkách www.soudom.cz

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 379 410 620-42 adresa skola@soudom.cz  bod SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
344 01

Nové obory ve školním roce 2020/2021
PRODAVAČ
MECHANIK SEŘIZOVAČ ZAMĚŘENÍ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ